Projecte de direcció

Objectius actual Pla Anual

Millorar l'execució de les operacions de càlcul

09/01/2012 - 06/30/2013

Progressar en la participació del Claustre a la gestió

09/01/2012 - 06/30/2013

Millorar la imatge del centre a l'entorn

09/01/2012 - 06/30/2013

Millorar l'expressió escrita en llengua catalana

09/01/2012 - 06/30/2013

Projecte direcció: Millora resultats educatius

Potenciar l'aprenentatge de la llengua francesa i anglesa

09/01/2012 - 06/30/2017

Coordinar les àrees instrumentals amb el SIN Joan Triadú : Matemàtiques

09/01/2013 - 06/30/2014

Participar en les activitats d'altres entitats que considerem positives

09/01/2013 - 06/30/2017

Utilitzar les TIC a tots els nivells educatius

09/01/2013 - 06/30/2015

Coordinar les metodologies entre les diferents àrees i cicles: Llengua

09/01/2013 - 06/30/2015

Coordinar les àrees instrumentals amb el SIN Joan Triadú : LLengua

09/01/2014 - 06/30/2015

Revisar el currículum de Coneixement del Medi

09/01/2014 - 06/30/2015

Tenir un catàleg de sortides de centre per cicles.

09/01/2014 - 06/30/2015

Revisar el currículum de l'àrea de plàstica

09/01/2015 - 06/30/2016

Coordinar les metodologies entre les diferents àrees i cicles : Matemàtiques

09/01/2015 - 06/30/2017

Revisar els currículums i materials de Llengua estrangera

09/01/2016 - 06/30/2017

Projecte de direcció: Millora de la cohesió social

Mantenir un bon clima de treball

09/01/2013 - 06/30/2017

Millorar els canals d'informació interns i externs

09/01/2013 - 06/30/2015

Donar format al Pla de convivència

09/01/2014 - 06/30/2015

Revisar el Pla d'Acollida

09/01/2015 - 06/30/2016

Revisar el document d'hàbits per treballar a cada cicle

09/01/2016 - 06/30/2017

Projecte de direcció: Altres

Renovar material obsolet

09/01/2013 - 06/30/2017

Mantenir en bon estat l'escola

09/01/2013 - 06/30/2017

Adquirir més recursos TIC

09/01/2015 - 06/30/2017

Projecte de direcció : Organització del centre

Programar un SEP per tota la primària

09/01/2013 - 06/30/2017

Revisar el Reglament de Règim Interior (NOFC)

09/01/2013 - 06/30/2014

Organitzar la biblioteca i el servei de préstec

09/01/2013 - 06/30/2014

Actualitzar el projecte educatiu

09/01/2014 - 06/30/2017