Cronograma Doctorat

Main

Recerca bibliogràfica i cursos

09/01/2013 - 02/28/2014

Construccions amb gens reporters

03/01/2014 - 05/31/2014

Formació de biofilms

06/01/2014 - 08/31/2014

Presa i anàlisi d'imatges per microscòpia làser confocal

09/01/2014 - 11/30/2014

Estudi de supervivència dels biofilms

12/01/2014 - 08/29/2015

Estudi de resistència a diferente tipus d'estrès i supervivència a llarg termini

Estudi de diferències entre biofilms dependents i independents de PIA

09/01/2015 - 08/31/2016

Recopilació i anàlisi de dades

09/01/2016 - 02/28/2017

Redacció i exposició

03/01/2017 - 09/01/2017