Time of the Kings

United Kingdom

King Solomon

1050 BC - 1010 BC

King David

1010 BC - 970 BC

Solomon

970 BC - 930 BC

Kingdom divided

931 BC

Norther Kingdom in exile

722 BC

46 of Judah taken by Assyria

701 BC

First return of the exiles

539 BC

Temple foundation was laid

536 BC

Temple is finished

516 BC

Kings of Judah

Rehoboam

930 BC - 914 BC

Abijah

914 BC - 911 BC

Asa

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat

870 BC - 848 BC

Jehoram/Joram

848 BC - 842 BC

Ahaziah

842 BC - 841 BC

Queen Athaliah

841 BC - 835 BC

Joash/Jehoash

835 BC - 795 BC

Amaziah

795 BC - 767 BC

Uzziah/Azariah

767 BC - 739 BC

Jotham

750 BC - 730 BC

Ahaz

730 BC - 715 BC

Hezekiah

715 BC - 686 BC

Manasseh

686 BC - 642 BC

Amon

642 BC - 640 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

Jehoahaz

609 BC

Jehoiakim

609 BC - 598 BC

Exile of Judah

606 BC

Jehoiachin/Jeconiah

598 BC - 597 BC

Exile of Judah

597 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Exile of Judah

586 BC

Ezra comes to Jerusalem

516 BC

Nehemiah comes to Jerusalem

444 BC

Prophets of Judah

Obediah

850 BC - 840 BC

Joel

841 BC - 834 BC

Isaiah

740 BC - 680 BC

Micah

735 BC - 700 BC

Nahum

650 BC - 620 BC

Zephaniah

640 BC - 620 BC

Jeremiah

627 BC - 585 BC

Habakuk

609 BC - 606 BC

Daniel

605 BC - 536 BC

Haggai

520 BC

Malachi

450 BC - 400 BC

Kings of Israel

Jeroboam I

930 BC - 910 BC

Nadab

910 BC - 909 BC

Baasha

909 BC - 886 BC

Elah

886 BC - 885 BC

Zimri

885 BC

Omri

885 BC - 874 BC

Ahab

874 BC - 853 BC

Ahaziah

853 BC - 852 BC

Joram/Jehoram

852 BC - 841 BC

Jehu

841 BC - 813 BC

Jehoahaz

813 BC - 797 BC

Joash/Jehoash

797 BC - 781 BC

Jeraboam II

781 BC - 753 BC

Zechariah

753 BC - 752 BC

Menahem

752 BC - 741 BC

Shallum

752 BC

Pekahiah

741 BC - 739 BC

Pekah

739 BC - 731 BC

Hoshea

731 BC - 722 BC

Prophets of Israel

Elijah

874 BC - 846 BC

Elisha

848 BC

Jonah

785 BC - 750 BC

Hosea

760 BC - 700 BC

Amos

760 BC - 753 BC

Ezekial

592 BC - 570 BC

Zechariah

520 BC - 518 BC

Egypt

Pskorkon IV

730 BC - 715 BC

Tirhakah

690 BC - 664 BC

Necho (Neco)

610 BC - 595 BC

Assyria

Ashur-dan II

933 BC - 910 BC

Shalaneser III

859 BC - 824 BC

Shalmaneser IV

783 BC - 773 BC

Tiglath-pileser III (Pul)

745 BC - 727 BC

Shalmaneser V

727 BC - 722 BC

Sargon II

722 BC - 705 BC

Sennacherib

705 BC - 681 BC

Esar-haddon

681 BC - 669 BC

Ashurbanipal

669 BC - 633 BC

Sinshurishkun

629 BC - 612 BC

Ashurballit III

612 BC - 609 BC

Assyria was defeated

612 BC

Babylon

Nabopolassar

626 BC - 605 BC

Battle of Megiddo

609 BC

Nebuchadnezzar

605 BC - 561 BC

Jerusalem falls to Nebuchadnezzar

586 BC

Belshazzar

553 BC - 539 BC

Fall of Babylon

539 BC

Medes

Phraotes

670 BC - 650 BC

Cyaxeres

625 BC - 585 BC

Astyges

585 BC - 550 BC

Persia

Cambyses I

600 BC - 559 BC

Cyrus II

559 BC - 530 BC

Cambyses II

530 BC - 522 BC

Darius

522 BC - 486 BC

Xerxes (Ahasuerus)

486 BC - 465 BC

Artaxerxes I

465 BC - 425 BC