Kings and Chronicles

United Kingdom

Saul (1040 BC - 1004 BC)

1040 BC - 1004 BC

David (1004 BC - 971 BC)

1004 BC - 971 BC

Solomon (971 BC - 931 BC)

971 BC - 931 BC

Northern Kingdom (Israel)

Jeroboam (931 BC - 910 BC)

931 BC - 910 BC

Nadab (910 BC - 909 BC)

910 BC - 909 BC

Baasha (909 BC - 886 BC)

909 BC - 886 BC

Elah (886 BC - 885 BC)

886 BC - 885 BC

Omri (885 BC - 874 BC)

885 BC - 874 BC

Zimri (885 BC)

885 BC

7 days

Ahab (874 BC - 853 BC)

874 BC - 853 BC

lkasdgnkg

Ahaziah (853 BC - 852 BC)

853 BC - 852 BC

Jehoram(Joram) (852 BC - 841 BC)

852 BC - 841 BC

Jehu (841 BC - 814 BC)

841 BC - 814 BC

Jehoahaz (814 BC - 798 BC)

814 BC - 798 BC

Jehoash (798 BC - 782 BC)

798 BC - 782 BC

Jeroboam 2nd (793 BC - 753 BC)

793 BC - 753 BC

Zechariah (753bc)

753 BC

6 months

Shallum (753 BC)

753 BC

1 month

Pekah (752 BC - 732 BC)

752 BC - 732 BC

Menahem (752 BC - 742 BC)

752 BC - 742 BC

Pekahiah (742 BC - 740 BC)

742 BC - 740 BC

Hoshea (732 BC - 722 BC)

732 BC - 722 BC

Prophets of Israel

Elijah (874 BC - 846 BC)

874 BC - 846 BC

Elisha(848 BC - 800 BC)

848 BC - 800 BC

Jonah (785 BC - 750 BC)

785 BC - 750 BC

Hosea (755 BC - 715 BC)

755 BC - 715 BC

Amos (752 BC)

752 BC

Southern Kingdom (Judah)

David (1011 BC - 1004 BC)

1011 BC - 1004 BC

Rehoboam (931 BC - 913 BC)

931 BC - 913 BC

Abijam (913 BC - 911 BC)

913 BC - 911 BC

Asa (911 BC - 870 BC)

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat (873 BC - 848 BC)

873 BC - 848 BC

Jehoram (853 BC - 841 BC)

853 BC - 841 BC

Athaliah (841 BC - 835 BC)

841 BC - 835 BC

Ahaziah (841 BC)

841 BC

Joash (835 BC - 796 BC)

835 BC - 796 BC

Amaziah (796 BC - 767 BC)

796 BC - 767 BC

Uzziah (790 BC - 739 BC)

790 BC - 739 BC

Jotham (750 BC - 731 BC)

750 BC - 731 BC

Ahaz (735 BC - 715 BC)

735 BC - 715 BC

Hezekiah (715 BC - 696 BC)

715 BC - 696 BC

Manasseh (695 BC - 642 BC)

695 BC - 642 BC

Amon (642 BC - 640 BC)

642 BC - 640 BC

Josiah (640 BC - 609 BC)

640 BC - 609 BC

Jehoiakim (609 BC - 597 BC)

609 BC - 597 BC

Jehoahaz (609 BC)

609 BC

Zedekiah (597 BC - 586 BC)

597 BC - 586 BC

Jehoiachin (597 BC)

597 BC

Prophets of Judah

Obadiah (841 BC - 831 BC)

841 BC - 831 BC

Joel (835 BC - 796 BC)

835 BC - 796 BC

Isaiah (740 BC - 680 BC)

740 BC - 680 BC

Micah (735 BC - 700 BC)

735 BC - 700 BC

Nahum (650 BC - 620 BC)

650 BC - 620 BC

Zephaniah (640 BC - 620 BC)

640 BC - 620 BC

Jeremiah (627 BC - 585 BC)

627 BC - 585 BC

Habakkuk (607 BC - 604 BC)

607 BC - 604 BC

Daniel (605 BC - 535 BC)

605 BC - 535 BC

Ezekiel (592 BC - 570 BC)

592 BC - 570 BC

Haggai (520 BC)

520 BC

Zecheriah (520 BC - 518 BC)

520 BC - 518 BC

Malachi (450 BC - 430 BC)

450 BC - 430 BC

Key Events

Kingdom divided (931 BC)

931 BC

Israel taken into exile (722 BC)

722 BC

46 cities Judah taken by Assyria (701 BC)

701 BC

Assyria is defeated (612 BC)

612 BC

Battle of Megiddo (609 BC)

609 BC

1st exile of Judah (606 BC)

606 BC

Daniel taken into exile

2nd exile of Judah (597 BC)

597 BC

Ezekiel taken into exile

Final exile of Judah by Nebuchadnezzar (586 BC)

586 BC

Wiping of the dish (581 BC)

581 BC

1st return of the exiles (539 BC)

539 BC

Fall of Babylon (539 BC)

539 BC

Temple foundation laid (536 BC)

536 BC

Temple finished (516 BC)

516 BC

Ezra to Jerusalem (457 BC)

457 BC

Nehemiah to Jerusalem (444 BC)

444 BC

Assyria

Ashurnasirpal 2 (883- 859 BC)

883 BC - 859 BC

Shalmaneser 2 (859- 824 BC)

859 BC - 824 BC

Shamsiadad 5 (824- 810 BC)

824 BC - 810 BC

Adad-nirari 3 (810- 783 BC)

810 BC - 783 BC

Shalmaneser 4 (783- 773 BC)

783 BC - 773 BC

Ashurdan 3 (773- 755 BC)

773 BC - 755 BC

Ashurniran (755- 745 BC)

755 BC - 745 BC

Shamaneser 5 (727- 722 BC)

727 BC - 722 BC

Sargon 2 (722- 705 BC)

722 BC - 705 BC

Sennacherib (705- 681 BC)

705 BC - 681 BC

Esarhaddon (681- 669 BC)

681 BC - 669 BC

Ashurbanip (669- 633 BC)

669 BC - 633 BC

Ashuretillilan (633- 626 BC)

633 BC - 626 BC

Sinsharishkun (626- 612 BC)

626 BC - 612 BC

Egypt

Sheshank 1 (945-924 BC)

945 BC - 924 BC

Osorkon 1 (924- 889 BC)

924 BC - 889 BC

Takelot 1 (889- 874 BC)

889 BC - 874 BC

Osorkon 2 (874- 850 BC)

874 BC - 850 BC

Takelot 2 (850- 825 BC)

850 BC - 825 BC

Shoshenq 3 (825- 773 BC)

825 BC - 773 BC

Pami (773-767 BC)

773 BC - 767 BC

Shoshenq 5 (767- 730 BC)

767 BC - 730 BC

Piankhi (747- 716 BC)

747 BC - 716 BC

Shabaka (716- 702 BC)

716 BC - 702 BC

Taharqa (690- 664 BC)

690 BC - 664 BC

Psamtik 1 (664- 610 BC)

664 BC - 610 BC

Tantamani (664- 656 BC)

664 BC - 656 BC

Necho 2 (610- 595 BC)

610 BC - 595 BC

Psamtik 2 (595- 570 BC)

595 BC - 570 BC

Abries (589- 570 BC)

589 BC - 570 BC

Amasis (570- 526 BC)

570 BC - 526 BC

Psamtik 3 (526- 525 BC)

526 BC - 525 BC

Babylonia

Napopolassar (626- 605 BC)

626 BC - 605 BC

Nebuchadnezzar (605- 562 BC)

605 BC - 562 BC

Evil-merodach (562- 560 BC)

562 BC - 560 BC

Nerigassar (560- 556 BC)

560 BC - 556 BC

Naboridus (556 BC)

556 BC

Belshazzar (555- 539 BC)

555 BC - 539 BC

Media

Deioces (728- 675 BC)

728 BC - 675 BC

Phraortes (675- 653 BC)

675 BC - 653 BC

Madius the Scythian (653- 625 BC)

653 BC - 625 BC

Cyaxares (625- 585 BC)

625 BC - 585 BC

Astyages (589- 549 BC)

589 BC - 549 BC

Persia

Cambyses I (600 BC - 559 BC)

600 BC - 559 BC

Cyrus II (559 BC - 530 BC)

559 BC - 530 BC

Cambyses II (530 BC - 522 BC)

530 BC - 522 BC

Darius (522 BC - 486 BC)

522 BC - 486 BC

Xerxes (Ahasuerus) (486 BC - 465 BC)

486 BC - 465 BC

Artaxerxes I (465 BC - 425 BC)

465 BC - 425 BC