Kings - Chronicles

United Kingdom

Saul

1040 bc - 1004 B.C.

David

1004 B.C. - 971 B.C.

Solomon

971 bc - 931 bc

Israel

Jeroboam

931 bc - 910 bc

Nadab

910 bc - 909 bc

Baasha

909 bc - 886 bc

Elah

886 bc - 885 bc

Zimri

885 bc

Omri

885 bc - 874 bc

Ahab

874 bc - 853 bc

Ahaziah

853 bc - 852 bc

Joram/ Jehoram

852 bc - 841 bc

Jehu

841 bc - 814 bc

Jehoahaz

814 bc - 798 bc

Jehoash

798 bc - 782 bc

Jeroboam 2

793 bc - 753 bc

Zechariah

753 bc

Shallum

753 bc

Menehem

752 bc - 742 bc

Pekahiah

742 bc - 740 bc

Pekah

740 bc - 732 bc

Hoshea

732 bc - 722 bc

Judah

David

1014 bc - 1004 bc

Rehoboam

931 bc - 913 bc

Abijam

913 bc - 911 bc

Asa

911 bc - 870 bc

Jehoshaphat

873 bc - 848 bc

Jehoram

853 bc - 841 bc

Athaiah

841 bc - 835 bc

Ahaziah

841 bc

Joash

835 bc - 796 bc

Amaziah

796 bc - 767 bc

Uzziah

790 bc - 739 bc

Jotham

750 bc - 731 bc

Ahaz

735 bc - 715 bc

Hezekiah

729 bc - 715 bc

Manasseh

695 bc - 642 bc

Amon

642 bc - 640 bc

Josiah

640 bc - 609 bc

Jehoahaz

609 bc

Jehoiakin

609 bc - 597 bc

Jehoiachin

597 bc

Zedekiah

597 bc - 586 bc

Prophets

Samuel

1020 bc - 1000 bc

Nathan

975 bc - 960 bc

Elijah

874 bc - 846 bc

Elisha

848 bc

Obadiah

841 bc - 831 bc

Joel

835 bc - 796 bc

Jonah

785 bc - 750 bc

Hosea

755 bc - 715 bc

Amos

752 bc

Isaiah

740 bc - 680 bc

Micah

735 bc - 700 bc

Nahum

650 bc - 620 bc

Zephaniah

640 bc - 620 bc

Jeremiah

627 bc - 585 bc

Habakkuk

607 bc - 604 bc

Daniel

605 bc - 536 bc

Ezekiel

592 bc - 570 bc

Zechariah

520 bc - 518 bc

Haggai

520 bc

Malachi

450 bc - 430 bc

Major Events

Israel Taken into Exile

722 bc

46 Cities of Judah Taken by Assyria

701 bc

Assyria DEfeated

612 bc

Battle of Megiddo

609 bc

Judah Exile

606 bc

Judah Exile 2

597 bc

Judah Exile 3

586 bc

Jerusalem Fell to Nebuchadnezzar

586 bc

Fall of Babylon

539 bc

1st Return of the Exiles

539 bc

Temple Foundation was Laid

536 bc

Temple Finished

516 bc

Ezra came to Jerusalem

516 bc

Nehemiah Came to Jerusalem

444 bc

Final Return of the Exiles

400 bc

Kingdom Divided

931

Enemy Nations

Assyria

933 bc - 609 bc

Egypt

730 bc - 485 bc

Media

670 bc - 549 bc

Babylonia

626 bc - 539 bc

Persia

600 bc - 425 bc