Kings and Chronicles Timeline

Prophets of Israel (Northern)

Elijah (874-846 BC)

874 BC - 846 BC

Elisha (848 BC- ?)

848 BC - 810 BC

Jonah (785-750 BC)

785 BC - 750 BC

Amos (760-755 BC)

760 BC - 755 BC

Burden Bearer

Hosea (755- 715 BC)

755 BC - 715 BC

Salvation

Ezekiel (592- 570 BC)

592 BC - 570 BC

Zechariah (520-518 BC)

520 BC - 518 BC

Kings of Israel (Northern)

Jeroboam (931- 910 BC)

931 BC - 910 BC

1-2 Golden calves, set standard of evil

Nadab (910- 909 BC)

910 BC - 909 BC

Murdered

Baasha (909-886 BC)

909 BC - 886 BC

tried to build Ramah against Asa (border dispute)

Elah (886- 885 BC)

886 BC - 885 BC

Zimri (885; 7 Days)

885 BC

Omri (885- 874 BC)

885 BC - 874 BC

Ahab (874- 853 BC)

874 BC - 853 BC

Ahaziah (853- 852 BC)

853 BC - 852 BC

Joram (852- 841 BC)

852 BC - 841 BC

Jehu (841- 814 BC)

841 BC - 814 BC

Jehoatiaz (814- 798 BC)

814 BC - 798 BC

Jehoash (798- 782 BC)

798 BC - 782 BC

Jeroboamz (793- 753 BC)

793 BC - 753 BC

Zechariah (753 BC)

753 BC

Shallum (753 BC)

753 BC

Menahem (752- 742 BC)

752 BC - 742 BC

Pekahiah (742- 740 BC)

742 BC - 740 BC

Pekah (740- 732 BC)

740 BC - 732 BC

Hoshea (732- 722 BC)

732 BC - 722 BC

United Kingdom

Saul (1051- 1011 BC)

1051 BC - 1011 BC

David's Reign (1011- 971 BC)

1011 BC - 971 BC

Solomon (971- 931 BC)

971 BC - 931 BC

Divided Kingdom (931 BC)

931 BC

Kingdom of Israel (931- 722 BC)

931 BC - 722 BC

Kingdom of Judah (931- 586 BC)

931 BC - 586 BC

Israel taken into exile (722 BC)

722 BC

46 cities of Judah taken by Assyria (701 BC)

701 BC

Assyria was defeated (612 BC)

612 BC

Battle of Meggiddo (609 BC)

609 BC

Exile of Judah #1 (606 BC)

606 BC

Exile of Judah #2 (597 BC)

597 BC

Jerusalem fell to Nebuchadnezzar (586 BC)

586 BC

Captivity in Babylon (586- 538 BC)

586 BC - 538 BC

Exile of Judah #3 (586 BC)

586 BC

Fall of Babylon (539 BC)

539 BC

First return of the Exiles (539 BC)

539 BC

Post Exilic (538- 400 BC)

538 BC - 400 BC

Temple foundation was laid (536 BC)

536 BC

Ezra came to Jerusalem (516 BC)

516 BC

Temple was finished (516 BC)

516 BC

Nehemiah came to Jerusalem (444 BC)

444 BC

Kings of Judah (Southern)

Abijam (913- 911 BC)

913 BC - 911 BC

Asa (911- 870 BC)

911 BC - 870 BC

Jehoshapat (873- 848 BC)

873 BC - 848 BC

Jehoram (853- 841 BC)

853 BC - 841 BC

Ahaziah (841 BC)

841 BC

Athaliah (841- 835 BC)

841 BC - 835 BC

Joash (835- 796 BC)

835 BC - 796 BC

Amaziah (796- 767 BC)

796 BC - 767 BC

Uzziah (Azariah) (790- 739 BC)

790 BC - 739 BC

Jotham (750- 731 BC)

750 BC - 731 BC

Ahaz (735- 715 BC)

735 BC - 715 BC

Hezekiah (729- 695 BC)

729 BC - 695 BC

Manasseh (695- 642 BC)

695 BC - 642 BC

Amon (642- 640 BC)

642 BC - 640 BC

Josiah (640- 609 BC)

640 BC - 609 BC

Jehoahaz (609)

609 BC

Jehoiakim (609- 597 BC)

609 BC - 597 BC

Jehoiachin (597 BC)

597 BC

Zedekiah (597- 586 BC)

597 BC - 586 BC

Prophets of Judah (Southern)

Obadiah (841- 831 BC)

841 BC - 831 BC

Joel (835-796 BC)

835 BC - 796 BC

Isaiah (740-680 BC)

740 BC - 680 BC

Micah (735- 700 BC)

735 BC - 700 BC

Nathan (650- 620 BC)

650 BC - 620 BC

Zephaniah (640- 620 BC)

640 BC - 620 BC

Jeremiah (627- 585 BC)

627 BC - 585 BC

Huldah (621 BC)

621 BC

wife of Shallum

Habakkuk (607- 604 BC)

607 BC - 604 BC

Daniel (605- 536 BC)

605 BC - 536 BC

Haggai (525- 520 BC)

525 BC - 520 BC

Malachi (450- 430 BC)

450 BC - 430 BC

Egyptian Empire

Sheshank 1 (945-924 BC)

945 BC - 924 BC

Osorkon 1 (924- 889 BC)

924 BC - 889 BC

Takelot 1 (889- 874 BC)

889 BC - 874 BC

Osorkon 2 (874- 850 BC)

874 BC - 850 BC

Takelot 2 (850- 825 BC)

850 BC - 825 BC

Shoshenq 3 (825- 773 BC)

825 BC - 773 BC

Pami (773-767 BC)

773 BC - 767 BC

Shoshenq 5 (767- 730 BC)

767 BC - 730 BC

Piankhi (747- 716 BC)

747 BC - 716 BC

Shabaka (716- 702 BC)

716 BC - 702 BC

Taharqa (690- 664 BC)

690 BC - 664 BC

Tantamani (664- 656 BC)

664 BC - 656 BC

Psamtik 1 (664- 610 BC)

664 BC - 610 BC

Necho 2 (610- 595 BC)

610 BC - 595 BC

Psamtik 2 (595- 570 BC)

595 BC - 570 BC

Abries (589- 570 BC)

589 BC - 570 BC

Amasis (570- 526 BC)

570 BC - 526 BC

Psamtik 3 (526- 525 BC)

526 BC - 525 BC

Syrian Empire

Hezion (940- 915 BC)

940 BC - 915 BC

Tabrimmon (915- 890 BC)

915 BC - 890 BC

Benhadad 1 (890- 860 BC)

890 BC - 860 BC

Ben hadad 2 (860- 841 BC)

860 BC - 841 BC

Hazael (841- 806 BC)

841 BC - 806 BC

Ben Hadad 3 (806- 750 BC)

806 BC - 750 BC

Rezin (750-732 BC)

750 BC - 732 BC

Assyrian Empire

Ashurnasirpal 2 (883- 859 BC)

883 BC - 859 BC

Shalmaneser 2 (859- 824 BC)

859 BC - 824 BC

Shamsiadad 5 (824- 810 BC)

824 BC - 810 BC

Adad-nirari 3 (810- 783 BC)

810 BC - 783 BC

Shalmaneser 4 (783- 773 BC)

783 BC - 773 BC

Ashurdan 3 (773- 755 BC)

773 BC - 755 BC

Ashurniran (755- 745 BC)

755 BC - 745 BC

Shamaneser 5 (727- 722 BC)

727 BC - 722 BC

Sargon 2 (722- 705 BC)

722 BC - 705 BC

Sennacherib (705- 681 BC)

705 BC - 681 BC

Esarhaddon (681- 669 BC)

681 BC - 669 BC

Ashurbanip (669- 633 BC)

669 BC - 633 BC

Ashuretillilan (633- 626 BC)

633 BC - 626 BC

Sinsharishkun (626- 612 BC)

626 BC - 612 BC

Median Empire

Deioces (728- 675 BC)

728 BC - 675 BC

Phraortes (675- 653 BC)

675 BC - 653 BC

Madius the Scythian (653- 625 BC)

653 BC - 625 BC

Cyaxares (625- 585 BC)

625 BC - 585 BC

Astyages (589- 549 BC)

589 BC - 549 BC

Babylonian Empire

Napopolassar (626- 605 BC)

626 BC - 605 BC

Nebuchadnezzar (605- 562 BC)

605 BC - 562 BC

Evil-merodach (562- 560 BC)

562 BC - 560 BC

Nerigassar (560- 556 BC)

560 BC - 556 BC

Naboridus (556 BC)

556 BC

Belshazzar (555- 539 BC)

555 BC - 539 BC

Persian Empire

Cyrus (559- 530 BC)

559 BC - 530 BC

Cambyses (530- 522 BC)

530 BC - 522 BC

Darins (521-485 BC)

521 BC - 485 BC

Xerxes (485- 465 BC)

485 BC - 465 BC

Artaxerxes-Lorxxes-Longimanus (465- 424 BC)

465 BC - 424 BC