BIBLE KINGS

12 TRIBE KINGDOM

SAUL

1117 BCE - 1078 BC

DAVID

1077 BCE - 1038 BC

SOLOMON

1037 BCE - 998 BC

KINGDOM OF JUDAH

REHOBOAM

997 BCE - 981 BC

ABIJAH

980 BCE - 978 BC

ASA

978 BCE - 938 BC

KINGDOM OF ISRAEL

JEROBOAM

997 BCE - 976 BC

NADAB

976 BCE - 975 BC

BAASHA

975 BCE - 952 BC

ELAH

952 BCE - 951 BC

ZIMRI

951 BCE - 951 BC

OMRI

951 BCE - 940 BC