Classical Era

South Asia

Siddhartha Gautama Buddha

563 bc - 483 bc

Alexander the Great Enters

327 bc

END OF Mauryan

185 bc

Invasion of White Huns

300

Gupta, Height Ashoka

320 - 550

Final form of Bhagavad Gita

400

Mediterranean

Trojan war

1200 bc

Greeks adopt Phoenician alphabet

800 bc

Persian War

500 bc - 479 bc

Socrates

470 bc - 399 bc

Peloponnesian Wars

431 bc - 404 bc

Reign of Alexander the Great

336 bc - 323 bc

East Asia

Period of Warring States

403 bc - 221 bc

Qin Dynasty

221 bc - 207 bc

Qin Shihuang becomes emperor

221 bc

Liu Bang restores order, begins Han

206 bc

Middle East and Central Asia

Zarathustra's Life

700 bc - 600 bc

Achaemenid Empire

558 bc - 330 bc

Cyrus

558 bc - 530 bc

Darius' Reign

521 bc - 486 bc

Xerxes

486 bc - 465 bc

Alexander the Great Invasion

334 bc

Seleucid

312 bc - 63 ce

Parthian

247 bc - 224 ce

Sasanid

224 ce - 651 ce