Hvad er folkekirkens historiske baggrund (Luther/reformationen)

Events

Kristendommer kommer til Danmark

Approx. 965

Den danske kirkes fødsel regnes fra ca. 965 og bevidnes med Harald Blåtands indskrift på Jellingstenen. Forud var gået flere forsøg på at kristne danerne. Mest kendt er munken Ansgars missionsvirksomhed i 820'erne. Harald Blåtands overgang til kristendommen blev grundlaget for den katolske middelalderkirke i Danmark.

Luther fødsel

10 november 1483

Reformationens fader, Luther, fødes den 10. november i Eisleben. Forældrene er Margrethe og Hans Luther. Faderen er ejer af en mine, hvor der udvindes kobberskiffer. Luther døbes den 11. november.

Luther begynder det juridiske studium

Approx. 1505

Luther begynder det juridiske studium. På vej hjem fra universitetet kommer han ud i et voldsomt tordenvejr og lover den hellige Anna, at han vil blive munk, hvis han overlever uvejret. Han optages nu i augustinereremitternes kloster i Erfurt stærkt imod faderens ønske.

Luther invites til præst

Approx. 1507

Luther indvies til præst og holder sin første messe.

Luther oplever for første gang et negativt syn af kirken

1510

Han sendes af sit kloster til Rom. Rejsen giver ham et negativt indtryk af kirkens pengemisbrug og magt.

Luther kommer til klarhed over hvad gud går ud på

1512

Luther bliver professor i teologi ved universitetet i Wittenberg og holder i de følgende år forelæsninger over en række af Bibelens skrifter. Det er i forbindelse med studierne, at Luther kommer til klarhed over, at mennesket frelses ved troen på Guds tilgivende kærlighed. Hans opdagelse kommer til udtryk i udlægningen af Paulus' brev til romerne, hvori Paulus netop skriver, at mennesket ikke retfærdiggøres af gerninger, men ved tro.

95 Teser

1517

Den 31. oktober opslår Luther 95 teser mod kirkens afladshandel på kirkedøren i Wittenberg. Dette er en opfordring til en diskussion om, hvorvidt afladshandelen havde støtte i Bibelen eller ej.

Luther bliver truet med at blive udstødt fra kirken

1520

Pave Leo d. 10. truer Luther med at blive udstødt fra kirken, såfremt han ikke tilbagekalder sine påstande. Luther brænder offentligt pavens trusselsbrev. Luther udgiver nu de skrifter, som man kalder de reformatoriske hovedskrifter: Om et kristenmenneskes frihed, Om de gode gerninger, Om kirkens babyloniske fangenskab.

Luther udstødes fra den katolske kirke

1521

Den 3. januar udstødes Luther fra den katolske kirke.
Den nye tysk-romerske kejser Karl d. 5.afholder rigsdag i Worms. Hertil indkaldes Luther for at forsvare sig. Luther vil ikke bøje sig, idet han afslutter sin forsvarstale med de berømte ord: Med mindre jeg bliver overbevist ved vidnesbyrd fra skrifterne eller ved klare grunde thi jeg tror hverken på paven eller kirkelederne alene.Luther var lovet frit lejde til og fra rigsdagen i Worms. Men kurfyrsten i Sachsen, Fredrik den Vise stolede ikke på dette. Da Luther er på vej hjem fra Worms, lader kurfyrsten sine folk "overfalde" Luther for at tage ham under sin beskyttelse. Luther opholder sig nu på Frederik den Vises borg, Wartburg. Her oversætter han Det Nye Testamente i løbet af det følgende år til tysk.

Bønderne går oprør mod adelen og kirken

1524

Bønderne gør oprør mod adelen og kirken. Luther formaner først fyrsterne til at give bønderne bedre vilkår. Dernæst opfordrer han adelen til at slå oprøret ned med alle midler - og påfølgende at vise overbærenhed overfor bønderne. Reformationens fortsatte udbredelse bliver afhængig af fyrsterne. Den lutherske reformation har nu fået fodfæste i store dele af Tyskland, i Østrig, dele af Polen og i Bøhmen, samt Danmark, Norge og Sverige.Luthers understregning af, at Bibelen alene er norm for kristen lære fører til, at nogle sætter spørgsmålstegn ved kirkens barnedåbspraksis. Kun voksendåb er i overenstemmelse med Bibelens vidnesbyrd, hævdes det og gendøberbevægelseropstår i Tyskland og Schweiz. Luther reagerer stærkt imod disse bevægelser.