Antecedents

Main

Constitució de Cádiz

1812

Es preveu el jurat popular per primera vegada

Trienni liberal (vigència del jurat)

1820 - 1823

Llei de 22 d'Octubre (El jurat entra en vigor)

1820

reinstauració del jurat

1831

Regnat d'Isabel II

1833 - 1868

Constitució 1837 (torna el jurat popular)

1837

Constitució 1845 (desapareix el jurat)

1845

Real Decret que reestableix el jurat

1852

Desapareix el jurat; la Constitució prevista no entra en vigor

1856

Reinstauració del jurat per delictes d'imprempta

1864

Es torna a suprimir la institució

1867

Revolució de 1868

1868

Sexenni revolucionari

1868 - 1874

Constitució 1869 (preveu el jurat)

1869

Llei Provisional sobre la Organització del Poder Judicial de 1870

1870

Llei Provisional d'Enjudiciament criminal

1872

I Fase de la Restauració Borbònica

1874 - 1898

desaparició del jurat

1875

Llei del 3 de Gener reestableix el jurat

1888

vigència del tipus de jurat que establia la llei de 1888

1888 - 1923

supressió del jurat

1923

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

II República

1931 - 1936

es preveuen sancions en cas de no cumpliment amb el deure de jurat

1933

Les dones formen part del jurat popular per a certs delictes

1933

supressió del jurat

1936

Guerra Civil

1936 - 1939

supressió dels tribunals populars

1939

Règim franquista

1939 - 1975

Constitució 1978 (actual). Preveu el jurat

1978

Llei Orgànica 5/1995, de 22 de Maig, del Tribunal del Jurat

1995