mavi

Events

LGE (Llei general d'educació)

1970

Criteris segregadors i selectius

LISMI (Llei d'integració social del minusvàlid)

1982

Criteris integradors

LRU (Llei de reforma universitària)

1983

LODE (Llei orgànica del dret a l'educació)

1985

Criteris integradors

LOGSE (Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu)

1990

Consideració de les NEE

LOCE (Llei orgànica de qualitat en l'educació)

2002

LOE (Llei orgànica d'educació)

2006

LOMCE (Llei orgànica per la millora de la qualitat educativa)

2013