Geschiedenis van de controverse

Events

Ontstaan van Christendom.

Approx. 0 AD

Het christendom is ontstaan uit het Jodendom, de eerste monotheïstische godsdienst. Tijdens het heerschap van keizer Augustus werd Jezus van Nazareth geboren, in het jaar nul. Zijn aanhangers zagen hem als de Messias, degene die hen en het joodse volk zou verlossen van de Romeinen en van de slavernij en onderdrukking.

Ontstaan van Islam.

Approx. 610

De islam is de op een na grootste wereldgodsdienst met ruim 1,7 miljard aanhangers. Sinds 610 verspreidde de islam zich over de wereld, beginnende met Mohammed die, volgens de islamitische Traditie een Openbaring van God kreeg.

De Belgische grondwet.

Approx. 1831

In België bepalen artikels 19 tot en met 21 van de Belgische Grondwet van 1831 de godsdienstvrijheid:Art. 19 - De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. Art. 20 - Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden. Art. 21 - De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking.Het tweede deel van artikel 21 wordt door velen juist beschouwd als strijdig met de vrijheid van godsdienst.

Gezag van de werknemer.

3 July 1978

De wet van 3 juli 1978 steunt op het principe van het gezag van de werkgever, op basis waarvan hij aan de werknemers kan meedelen hoe ze het overeengekomen werk moeten uitvoeren, hoe ze zich moeten gedragen ten aanzien van alle personen met wie ze in het kader van de uitoefening van hun arbeidsovereenkomst in aanraking komen en hoe hun voorkomen ten opzichte van deze personen moet zijn.

Antiracisme wet.

30 July 1981

De Antiracisme wet van 30 juli 1981 biedt bescherming tegen discriminatie op basis van nationale of etnische afstamming, afkomst, huidskleur, nationaliteit en zogenaamd ras.

Nieuwe EU-wetgeving.

Approx. 2000

In 2000 werden de wetten over gelijke rechten voor vrouwen en mannen aangevuld met de nieuwe EU-wetgeving die discriminatie om andere redenen verbiedt. Conform deze nieuwe wetten is het onwettig om iemand te discrimineren omwille van hun:
Ras en etnische afkomst
Godsdienst en geloof
Handicaps
Seksuele geaardheid
Leeftijd

Grondwetsartikel afschaffen.

Approx. 2001

Het tweede deel van artikel 21 wordt door velen juist beschouwd als strijdig met de vrijheid van godsdienst en in februari 2001 stelden de volksvertegenwoordigers Verherstraeten en Leterme voor dit grondwetsartikel af te schaffen en ook de eraan verbonden strafbepalingen op te heffen.

Evenredige participatie op de arbeidsmarkt.

8 May 2002

Het Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt biedt bescherming bij discriminatie op basis van geslacht, zogenaamd ras, etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.

Bestrijding van discriminatie.

Approx. 2007

Deze wet heeft tot doel met betrekking tot de in artikel 5 bedoelde aangelegenheden een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,

Gelijke kansen.

10 July 2008

Het Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid biedt bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming. Het decreet biedt een aanvullende bescherming bij het Decreet van 8 mei 2002.