ORÍGENS DEL CINEMA

Elabora un eix cronològic que descrigui l'evolució del cinema.

1895
1895
1897
1902
1907
1913
1914
1915
1919
1919
1920
1925
1927
1927
1935