wallars

Història Universal

Edat Antiga

3000 BC - 476

PRIMERA de les etapes de la història a Occident.

3000 aC Naixement de l'escriptura.

Aparició de l'excedent econnòmic:
- artesans
- comerç
- explosió demogràfica

Primeres ciutats i estats territorials.

Aparició de les primeres civilitzacions i imperis hidràulics:
- Egipte
- India
- China

1400 aC Impèris clàssics marítims:
- Grècia
- Roma

Existeix Esclavitut.

Societat Feudal medieval.

Edat Mitjana o Medieval

476 - 1453

Caiguda de l'Imperi Romà

Edat Moderna

1453 - 1789

TERCERA de les etapes de la història a Occident
Caiguda de l'imperi Romà d'Occident - Ciutat de Constantible per els turcs otomans
Nou sistema econòmic: El mercantilisme
Valors de la modernitat: Progrés, comunicació i raó

L'edat moderna buscà el seu referent en l'edat antiga, ja que el periode anterior, l'edat mitjana fou un parèntesi històric dominat per l'endarreriment cultural i social i l'obscurantisme.

Marcat per El Renaixement

Edat Contemporània

1789 - 2018

QUARTA de les etapes de la història a Occident

1700 Explosió demogràfica i urbana a Europa

Caiguda continua de la població agrària i augment de la obrera asalariada

1789 Inici de la Revolució Francesa

Políticament sorgeix una nova ideologia: El comunisme.

Revolucions democràtiques a Europa.

Aparició del proletariat com a classe social

1a i 2a Guerres Mundials

Guerra Freda

1945: Tractat Unió Europa

Proteccionisme i intervenció de l'Estat en la economía.
Estat del benestar i societat de consum.
Capitalisme d'estat (URSS, etc.)
Estats emergents en les antigues colònies.

Completada la substitució del treball manual per la màquina.

Sustitució del treball intelectual per el treball computeritzat.

Històra Tecnològica

1a Revolució Tecnològica

7000 BC - 5000 BC

Agricultura i Ramaderia.
Pedra pulimentada. ceràmica, teixits (1r material artificial).
Energia Animal.

2a Revolució Tecnològica

3000 BC - 1500

ERA AGRARIA
Coure, Or, Plata.

Escriptura.

Començaments de la Ciència.
Màquines Simples.
1a Xarxa Transport internacional
1r Periode de manufactura
2a Revolució Agrícola (s. XIII-XIV dC)
1a Revolució Científica (Grècia)

3a Revolució Tecnològica

1765 - 1960

ERA INDUSTRIAL

1a Revolució Industrial

1766 - 1885

Energies Artificials.
Energies no renovables.
Augment de l’ús de metalls.

Noves Ciències: Química, Electromagnetisme, Geologia.
Fàbriques i producció en sèrie.

2a Revolució Industrial

1885 - 1960

Petroli i hidroelectricitat.
Plastics.
Electrificació.

Noves Ciències: Relativitat, Mecànica, Cuántica, Física Nuclear.
Apogeu de la fàbrica i la producció en cadena

Transició a la era de la Intel·ligència Artificial

1960 - 2018

Ordenadors i Telemàtica
Energia Nuclear. Biotecnologia. Era Espacial.
Era de la producció automatitzada
Era de la informació i dels sistemes complexos.