Mesopotamia y Egipto

Mesopotamia

5000 BC - 2900 BC
5000 bc - 3750 bc
1 january 4000 bc
4000 bc
1 JANUARY 3000 BC
2900 bc - 2334 bc
Approx. 2899 bc - 2700 bc
2700 bc - 2550 bc
2550 bc - 2340 bc
2335 bc - 2193 bc
2335 BC - 2279 bc
2254 bc - 2218 bc
2217 bc - 2193 bc
2193 bc - 2115 bc
2155 bc - 2112 bc
2112 BC - 2004 BC
Approx. 2004 BC - Approx. 2000 BC
2004 BC - 539 BC
2004 BC - 1595 BC
1 JANUARY 2000 BC
1813 BC - 612 BC
1813 bc - 1392 bc
1792 bc - 1750 bc
1650 BC - 1200 BC
1595 BC - 1004 BC
1392 bc - 1077 bc
1200 BC
1200 BC - 330 bc
1004 bc - 539 bc
1 JANUARY 1000 BC
883 bc - 612 bc
539 BC - 330 BC
499 bc - 449 bc

Egipto

3200 bc
Approx. 3100 bc - Approx. 2660 bc
Approx. 2700 bc - Approx. 2630 bc
Approx. 2665 bc
Approx. 2630 bc - Approx. 2160 bc
2500 bc - 2150 bc
Approx. 2181 bc - Approx. 2040 bc
2160 bc - 1785 bc
Approx. 2039 bc - Approx. 1650 bc
Approx. 2000 bc
1980 bc
Approx. 1870 bc
1785 bc - 1575 bc
Approx. 1650 bc - Approx. 1550 bc
Approx. 1580 bc - Approx. 1295 bc
1573 bc - 1085 bc
Approx. 1560 bc
Approx. 1360 bc
Approx. 1335 bc
Approx. 1323 bc
1278 bc
1070 bc - 715 bc
Approx. 1069 bc - Approx. 715 bc
Approx. 900 bc
Approx. 715 bc - Approx. 664 bc
715 bc - 332 bc
Approx. 664 bc - Approx. 525 bc
Approx. 525 bc - Approx. 323 bc
Approx. 525 bc
Approx. 332 bc
Approx. 323 bc - Approx. 310 bc
Approx. 310 bc - Approx. 30 bc
Approx. 40 bc
30 bc