Untitled timeline

Main

בניית מערכת לויסות לחצים

07/01/2012 - 09/30/2012

למידה תאורטית

07/01/2012 - 03/01/2013

ייצור דגמים

08/01/2012 - 02/01/2013

בניית מערך אופטי

10/01/2012 - 12/20/2012

כיול המערכת והתחלת מדידות

11/09/2012 - 12/30/2012

ניתוח תוצאות ראשוניות, תכנון ושיפורים נדרשים במערכת, הזמנת חלקים לשיפור המערכת

11/30/2012 - 12/31/2012

תיקון בעיות אחרונות ואוטומיזציה

01/30/2013 - 02/28/2013

ווידוא כשירות ותקינות של המערכת, התאמה ליעד

02/28/2013 - 03/28/2013

הכנת ספר, מצגת, פוסטר ופרזנטציה

03/01/2013 - 03/31/2013