Empires and events in history

Empires and Dynasties

Xia Dynasty

2070 BC - 1600 BC

Babylonian Empire

1792 BC - 1592 BC

Shang Dynasty

1600 BC - 1046 AD

Zhou Dynasty

1046 BC - 256 BC

Assyrian Empire

900 BC - 512 BC

Roman Empire

753 BC - 476 AD

Tang Dynasty

618 BC - 907 AD

Sui Dynasty

581 BC - 618 AD

Persian Empire

550 BC - 330 BC

Mauryan Empire

322 BC - 185 BC

Han Dynasty

206 BC - 220 AD

Aksumite Empire

100 AD - 940 AD

Sung Dynasty

960 AD - 1279 AD

Events

development of iron technology

1200 BC - 600 BC

Olmec Civilization

1200 BC - 400 BC

Greek Civilization starts

750 BC

Confucius

551 BC - 479 BC

Roman Republic

509 BC - 27 BC

Persian war

499 BC - 449 BC

Delian League

478 BC

Peloponnesian War

431 BC - 404 BC

Death of Alexander the Great

323 BC

Hellenistic Period

323 BC - 31 BC

Punic Wars

264 BC - 146 BC

Death of Asoka

232 BC