Project Timeline - Sensor Mattress

תכנון המעגל

תיאוריה של קריאה מטרציונית

10/01/2012 - 11/24/2012

בחינת רכיבים

11/04/2012 - 11/18/2012

סימולציות

11/14/2012 - 12/01/2012

החלטה על רכיבים - להזמין מה שלא הוזמן

12/01/2012 - 12/08/2012

בניית מעגל פיזי

הרכבת מעגל שלם עובד

12/09/2012 - 12/31/2012

הדפסת כרטיס

עיצוב מעגל מודפס - תכנה

01/01/2013 - 01/12/2013

ייצור כרטיס הלחמות ובדיקות

01/13/2013 - 01/31/2013

עיבוד מידע

בחירה וקניית כרטיס עיבוד

01/01/2013 - 01/06/2013

ממשק עם מחשב ביתי או טרמינל של וולסנס

01/01/2013 - 02/16/2013

הצגת פרוייקט

ייצור מטריצה - מוצר

02/20/2013 - 03/31/2013

כיולים ובדיקות

04/01/2013 - 04/27/2013

עיצוב פוסטר

05/01/2013 - 05/11/2013