Thesis Timeline

Events

Lên kịch bản hypemedia

10/2/2017 - October 15, 2017
  • Lên kế hoạch thực hiện.
  • Liệt kê các chức năng sơ bộ.

Thiết kế giao diện các chức năng chính.

10/07/2017 - 10/13/2017
  • Phác thảo giao diện các chức năng chính.
  • Chỉnh sửa.

Chọn lọc nội dung

10/09/2017 - 10/29/2017
  • Chọn nội dung phù hợp (~ 3 chương) , căn chỉnh với khoảng thời gian.

Tạo nội dung cho hypermedia.

10/10/2017 - 11/06/2017
  • Sắp xếp , trình bày các nội dung và hình ảnh của hypermedia.
  • Khoảng thời gian này có thể thay đổi nếu nội dung quá nhiều.

Tạo trợ lý ảo

10/20/2017 - 11/06/2017
  • Sử dụng 1 icon để khi kích chuột là hiện ra mục trợ giúp.

Thêm câu hỏi, chạy thử, chỉnh sửa.

11/02/2017 - 11/10/2017
  • Thêm hệ thống câu hỏi.
  • Chỉnh sửa lỗi.