precenden timline

Events

old kingdom

2700 bce - 2200 bce

pharaoh khufu

2551 bc - 2528 bc

pharaoh hatshepsut

2500 bc - 2000 bc

pharaoh rames

2500 bc - 2100 bc

middle kingdom

2000 bce - 1800 bce

pharaoh senusret

1971 Bc - 1926 Bc

new kingdom

1600 B.C. - 1100 B.C.

Crandragupta's empire

320 bce - 185 bce

Asoka

270 bc - 133 bc