LITERAURA DO SÉCULO XX (1900-1936)1

Main

Alfonso XIII (1902-1931)

01/01/1902 - 01/01/1931

Segunda República (1931-1939)

01/01/1931 - 01/01/1939

Eventos

1906

01/01/1906

Fundación de Real Academia Galega

1912

01/01/1912

Fundación da Acción Gallega

1914

01/01/1914

Inicio da Primeira Guerra Mundial

1917

01/01/1917

Revolucion rusa

1923

01/01/1923

Fundacion do Seminario de Estudos Galegos

1923

01/01/1923

Ditadura de Primo de Rivera

1927

01/01/1927

Rafael Dieste publica "A fiestra baldeira"

1928

01/01/1928

Otero Pedraio publica "Os camiños da vida".
Manuel Antonio publica "De catro en catro".

1929

01/01/1929

Afundamento da Bolsa de Nova York

1933

01/01/1933

Risco publica "Nós, os inadaptados".

1934

01/01/1934

Castelao publica "Retrincos" e "Os dous de sempre".

1936

01/01/1936

Comenzo da Guerra Civil

Periodos

O agrarismo

01/01/1907 - 01/01/1923

1916

01/01/1916

Funadcion das Irmandades da Fala

Catro xeracións a ergueren a cultura do pais

01/01/1920 - 01/01/1936

1920

01/01/1920

Sae en Ourense a revista "Nós" co subtítulo "Revista mensual da cultura galega."

1931

01/01/1931

Proclamacion da Segunda Republica.
Fundacion do Partido Galeguista

Antonio Noriega Varela

Antonio Noriega Varela

01/01/1869 - 01/01/1947

1904

01/01/1904

Noriega Varela publica "Montañescas"

Ramon Cabanillas

Ramon Cabanillas

01/01/1876 - 01/01/1959

1910

01/01/1910

Ramon Cabanillas emigrou a Cuba

1913

01/01/1913

Ramón Cabanillas publica "No desterro"

1915

01/01/1915

Ramon Cabanillas publicou "Vento mareiro", uns dos seus libros liricos mais importantes

1917

01/01/1917

Ramon Cabanillas publicou "Da terra asoballada", uns dos seus libros liricos mais importantes

1921

01/01/1921

Ramon Cabanillas publicou "A man de Santiña", uns dos seu teatro mais importante

1925

01/01/1925

Ramon Cabanillas publicou "O bendito San Amaro", uns dos seus libros narrativos mais importantes

1926

01/01/1926

Ramon Cabanillas publicou "Na noite estrelecida", uns dos seus libros narrativos mais importantes

1926

01/01/1926

Ramon Cabanillas publicou "O Mariscal", un do seu teatro mais importante

1927

01/01/1927

Ramon Cabanillas publicou "A rosa de cen follas", uns dos seus libros liricos mais importantes