Pasākumi lasītprasmes izaugsmei

Skolotāju tikšanās tēmas, darba uzdevumi

Events

Teorija par lasīšanas stratēģijām

12 September 2017

Sanāksmē skolotāja Ilzes Šūmane aktualizē lasīšanas stratēģiju teorētisko pamatojumu, metodiskos paņēmienus.
Uzdevums divām nedēļām:
Lietojam teorijā apskatītās lasītprasmes stratēģijas savās mācību stundās
Uzskaitām lietojuma un iesūtām Līgai Āboltiņai apkopošanai.

Mērķtiecīga lasīšanas stratēģiju lietošana mācību stundās

13 September 2017 - Approx. 22 December 2017

Lasīšanas stratēģiju pilnveidošana

26 September 2017

Iknedēļas sanāksme dalāmies pieredzē.
Uzdevumi nākamajai nedēļai:
1)izmēģināt praksē vismaz vēl 2 dažādas lasīšanas stratēģijas( savu un citu ieteikto).
2)Pārdomājāt izaugsmes mērīšanas iespējas savās mācību stundās:
- lasītprasmei (periodā septembris - decembris)
- domāšanai un radošumam ( periods septembris - maijs)

Izaugsmes mērījumi

3 October 2017

Izstrādājam plānu skolēnu prasmīgas lasīšanas izaugsmes mērīšanai
Uzdevumi:
1) veikt sākotnējos mērījumus lasītprasmes izaugsmes konstatēšanai;
2) veikt sākotnējos mērījumus domāšanas un radošuma izaugsmes konstatēšanai;

Vētēšana, kas sekmē mācīšanos. Labās prakses piemēri

17 October 2017

Dalīšanās pieredzē. metožu pilnveidošana

Dziļā mācīšanās

31 October 2017

Iknedēlas sanāksmē apzinām, aktualizējam dziļas mācīšanās principus.
Evitas prezentācija par dziļās mācīšanās teorētiskajiem aspektiem.
Plānojam praktisko lietojumu.
Uzdevumi:
Visas aktivitātes atzīmēt projekta individuālajās dienasgrāmatās.
Dod skolēniem uzdevumus, kas prasa dziļāku domāšanas stratēģiju.

Pamatskolas skolotāju seminārnodarbība

1 November 2017 - 2 November 2017

SKOLA2030 organizētajā seminārnodarbība piedalās 7.klašu skolotāju aprobācijas grupa. Caurviju tēma "Domāšana un radošums"

Integrēta tēmu apguves plānošana

1 November 2017
  1. klašu skolotāju sanāksmē skolotāji iepazīstina kādas tēmas būs katrā mācību priekšmetā novembrī decembrī un plāno integrētas nodarbības. Plāno katra prikšmeta tēmu iesaistī9 skolas kopīgajā simtgades projektā "PŪRALĀDE"

Mērķtiecīga dziļās mācīšanas metožu lietošana mācību stundās

1 November 2017 - Approx. 22 December 2017

Labās prakses piemēri

7 November 2017

Labās prakses piemēri

13 November 2017

Labās prakses piemēri

21 November 2017

Labās prakses piemēri

28 November 2017

Izaugsmes mērījumi

Approx. 4 December 2017 - Approx. 21 December 2017

Uzdevumi:
Veikt noslēguma mērījumus un analīzi par lasītprasmes izaugsmi
Veikt starpposma mērījumus par domāšanas un radošuma izaugsmes izaugsmi

Starppriekšmetu olimpiāde

18 December 2017 - 21 December 2017

Pastāvīgie pasākumi

Integrēta mācību satura nodarbības

4 September 2017 - 22 December 2017

Kopā plānojam kā un kuras mācību tēmas apgūt integrēti

Dokumentēšana, dienasgrāmatu veidošana

5 September 2017 - 22 December 2017

Apraksti, analīze, foto, video, audio materiāli

Mācību stundu savstarpēja vērošana

19 September 2017 - 15 December 2017