BE 103 Chronological Chart

Events

Abraham

2166 B.C. - 1991 B.C

The Exodus

1446 B.C.

Israel 40 years of wandering in desert

1446 BC - 1406 BC

The Conquest

1400 B.C.

Samuel

1076 BC - 1051 BC

King Saul

1050 B.C. - 1010 B.C.

King David

1010 B.C. - 970 B.C.

King Solomon

970 BC - 930 BC

Building Solomon's Temple

966 B.C. - 958 B.C.

Monarchy Divided

931 B.C.

Assyria

884 BC - 612 BC

Elijah

874 BC - 846 BC

Elisha

848 BC - 797 BC

Jehu's Accession

842 BC - 815 BC

Amos

750 bc - 745 bc

Hosea

750 BC - 745 BC

Isaiah

742 BC - 701 BC

Micah

722 BC - 701 BC

Fall of the Northern Kingdom by the Assyrians (Shalmaneser V, Sargon II)

722 B.C.

Zephaniah

628 BC - 622 BC

Jeremiah

626 BC - 586 BC

Book of Law Recovered

622 BC

Nahum

612 BC

Fall of Nineveh

612 BC

Babylon

612 BC - 539 BC

Habakkuk

605 BC

1st of 3 Attacks on Jerusalem by Nebuchadnezzar

605 BC

Battle of Carchemish

605 BC

2nd of 3 Attacks on Jerusalem by Nebuchadnezzar

597 BC

Ezekiel

593 BC - 573 BC

Obadiah

586 BC

3rd of 3 Attacks on Jerusalem by Nebuchadnezzar

586 BC

Fall of Jerusalem

586 BC

Persia

539 BC - 331 BC

Haggai

520 BC - 515 BC

Zechariah

520 BC - 515 BC

Zerubabbel's Temple Completed

515 BC

Malachi

500 BC - 450 BC

Joel (After 586)

500 BC - 350 BC

Jonah

450 BC - 400 BC

Israel

Jeroboam I (Bad)

931 BC - 910 BC

Nadab (Bad)

910 BC - 909 BC

Baasha (Bad)

909 BC - 886 BC

Elah (Bad)

886 BC - 885 BC

Zimri (Bad)

885 BC

7 Day Reign

Omri & Tibni (Bad)

885 B.C. - 874 B.C.

Ahab (Bad)

874 B.C. - 853 B.C.

Ahaziah (Bad)

853 BC - 852 BC

Joram (Bad)

852 BC - 841 BC

Jehu (Bad)

841 BC - 814 BC

Jehoahaz (Bad)

814 BC - 798 BC

Jehoash (Bad)

798 BC - 782 BC

Jeroboam II (Bad)

793 bc - 753 bc

Zechariah (Bad)

753 BC

Menahem (Bad)

752 BC - 742 BC

Shallum (Bad)

752 BC

Pekahiah (Bad)

742 B.C. - 740 B.C.

Pekah (Bad)

740 BC - 732 BC

Hoshea (Bad)

732 BC - 723 BC

Judah

Rehoboam (Bad)

931 BC - 913 BC

Abijah (Bad)

913 BC - 910 BC

Asa (Good)

910 B.C. - 869 B.C.

Jehoshaphat (Good)

870 BC - 848 BC

Jehoram (Bad)

853 BC - 841 BC

Ahaziah (Bad)

841 BC

Queen Athaliah (Bad)

841 BC - 835 BC

Joash (Good)

835 BC - 796 BC

Amaziah (Good)

796 BC - 767 BC

Uzziah (Good)

792 BC - 740 BC

Jotham (Good)

740 BC - 732 BC

Ahaz (Bad)

735 BC - 715 BC

Hezekiah (Best)

715 BC - 686 BC

Manasseh (Bad)

697 BC - 642 BC

Amon (Bad)

642 BC - 640 BC

Josiah (Best)

640 BC - 609 BC

Jehoahaz (Bad)

609 BC

Jehoiakim (Bad)

609 BC - 598 BC

Jehoiachin (Bad)

598 BC - 597 BC

Zedekiah (Bad)

597 BC - 586 BC