Tidslinje Historia ht17

Överblick

Forntiden

Approx. 3000 f.v.t - Approx. 700 f.v.t

Under Forntiden utvecklades skrivkonsten som sedan utvecklades till den skrivkonsten vi har idag. Att skrivkonsten uppfanns under Forntiden är anledningen att Forntiden och inte Stenåldern utgör vår äldsta historiska epok. Tiden innan Forntiden d.v.s bland annat tiden då Neandertalarna levde (för ca 30 000 år sedan) och Stenåldern. Från Forntiden och framåt har det alltså varit lättare för forskare att ta reda på vad som hände från Forntiden och framåt än var det var att ta reda på saker som hände under exempelvis Stenåldern. Med hjälp av skrivkonsten kunde man urskilja platser, olika händelser och tider när händelser inträffade.

Egypten var en av Forntidens högkulturer. Egyptierna kom bland annat på ett räknesystem som senare romarna gjorde om till ett smidigare räknesystem då de erövrade Egypten under Romarrikets stormaktstid. Det egyptiska riket låg vid floden Nilen. Några av fördelarna med detta var att man snabbt kunde ta sig fram på vattnet men även frakta bland annat mat och andra varor. En annan fördel med att bo vid floden var att flodens översvämningar gjorde marken bördig och bra att odla på. Bönderna som utgjorde större delen av befolkningen fick därför ofta stora skördar och kunde handla med varandra. Däremot så behövde bönderna betala skatt till landets härskare, Faraon som både sågs som härskade och gud, det var han och ingen annan man skulle tro på. Skatten kunde erläggas det vill säga betalas, på två olika sätt antingen i form av säd som skulle lagras för sämre tider eller genom arbete till bland annat pyramidbygge. En av pyramiderna, Chepospyramiden, i Egypten är idag ett av världens 7 underverk.

Antiken

Approx. 700 f.vt - Approx. 400 e. vt

I början av Antiken var Grekland Europas stormakt. Under stormaktstiden i Grekland var landet politiskt splittrat och var uppdelat i Stadsstater som hade egna lagar och egna politiska åsikter. Stadsstaterna styrde sig själva men alla stadsstater hade en delvis gemensam kultur och de hade samma språk, vilket gjorde Grekland till ett land. Det kunde ofta vara krig mellan stadsstaterna då de hade så olika åsikter, men om det kom hot och andra fiender utifrån höll Grekland ihop som ett land och kämpade tillsammans. Grekerna kunde också starta krig mot andra tillsammans vilket bland annat skedde då några grekiska stadsstater gjorde uppror mot perserna. Detta krig kallas Perserkrigen. Till en början såg det ut som att krigen skulle bli ett bakslag för grekerna då perserna snabbt kunde slå ned revolten och bestämde sig för att straffa grekerna och Aten. Perserna bestämde sig för att försöka utvidga sitt land västerut och erövra Grekland. Men grekerna besegrade till slut perserna vid Marathon år 490 f.kr, Salamis 480 f.kr. och Plataiai 479 f.kr lyckades grekerna bevara sin självständighet.

Romarriket som var en av Antikens senare stormakter bildades och splittrades också under denna tidsperiod. Det var vid Romarrikets splittring år 400 som man säger att Antiken upphörde. Julius Caesar var en av Romarrikets stora ledare. Julius Caesar erövrade bland annat Gallien, dagens Frankrike, och av hans erövringar hade den störst betydelse för Romarriket.

Även fast Caesar med folkets hjälp fick makten i Rom hade han många motståndare, vilka ville bevara den romerska republiken så då Caesar utropade sig själv till diktator blev han mördad. Dagen han blev mördad uttalade han även det kända citatet “Et tu, Brute” som översatt till svenska betyder “Även du, min Brutus”. Marcus Brutus, som var en av Caesars släktingar, var med och mördade honom den 15e mars år 44. När Caesar såg Brutus bland människorna som samlats för att döda honom uttalade han de orden innan han föll död till marken med 23 sticksår. Romarriket var som störst ca år 100 e.Kr.

Ca år 200 e.Kr. delades Romarriket i Väst- och Östromerska riket. Man klarade inte längre att hålla ihop ett så stort rike med de hot man fick utifrån och även på grund av ekonomin. Det Östromerska riket, som hade Rom som huvudstad, hade bättre ekonomi än det Västromerska riket, som hade Konstantinopel eller nuvarande Istanbul som huvudstad. Det Västromerska riket var också mer hotat än det Östromerska riket. Det gjorde att det Västromerska riket gick under medan det Östromerska riket fortsatte att hålla ihop.

I Skandinavien pågick under denna tidsepok bland annat Vikingatiden. Vikingarna var handelsmän, men det hände även att de plundrade varandra. Vikingatiden i Sverige pågick mellan ca 800 - 1050. Vikingatiden nämns oftast inte som en epok för andra länder än de Skandinaviska.

Medeltiden

Approx. 500 - Approx. 1500

Medeltiden var inte, som många kanske kan tro, en tråkig övergångstid mellan Antiken och den Tidiga moderna tiden.

Under Medeltiden var pesten (eller Digerdöden som den kallades på den tiden), som var en infektion som orsakades av bakterien Yersina pestis, ett stort problem i Europa. Bakterien spreds av råttor och var en sjukdom som dödade stora delar av Europas befolkning. Pesten spreds ofta också genom att folk som flydde från sin smittade hembygd ofta bar på bakterien själva, även fast de inte visste om det. Anledningen till råttproblemen var ofta att det var väldigt smutsigt i städerna. På gatorna låg det mycket sopor, ofta kastade man bara soporna direkt ut genom fönstret. Under Medeltiden visste man inte vad pesten berodde på och kunde därför varken behandla pesten på ett effektivt sätt så att den försvann eller göra något för att få bakterien att försvinna. Även fast pesten var en hemsk sjukdom som drabbade stora delar av Europas befolkning fanns det faktiskt även fördelar. För de bönder som överlevde pesten, och även vissa andra arbetare, steg lönerna då det var brist på arbetskraft. Det var däremot en nackdel för godsägarna som inte kunde anställa lika många som innan.

Under Medeltiden var jordbruket en mycket viktig faktor. Hela samhället var uppbyggt på jordbruket och samhället var också extremt beroende av jordbruket. Om vädret ändrades och det under en period var torrt eller om det under en period regnade mycket påverkade det hela samhällets befolkning då det skördades mindre mat och då fick också folket svårare att överleva. Dåliga skördar påverkade även djuren då djuren inte heller fick i sig tillräckligt med mat. Att djuren inte fick i sig tillräckligt med mat påverkade i sin tur människorna då de inte heller kunde få något kött och om de hade otur inte heller pälsar och garn så de kunde hålla sig varma.

Medeltiden i Sverige började runt 1100 e.Kr. vilket är 600 år efter Medeltiden i Europa startade.Medeltiden i Sverige började runt 1100 e.Kr. vilket är 600 år efter Medeltiden i Europa startade. Under denna tidsperiod var hela Norden enat som ett land - Kalmarunionen. För ovanlighetens skull var det en kvinna som styrde detta rike. Det var drottning Margareta av Danmark. Sverige hade under en tid rasat en maktkamp mellan Kung Magnus Eriksson och adeln i Sverige. Först såg det ut som att kungen skulle segra eftersom Magnus Eriksson hade drivit de främsta adelsherrarna till landsflykt. Men då dessa kom tillbaka hade de med sig en tysk furste som de hade erbjudit att bli svensk kung och fursten segrade med sina trupper över Magnus Eriksson och blev Sveriges nya kung. Tyvärr blev det inte som adeln tänkt sig utan det visade sig att den nya kungen skulle försöka ta mark från adeln. Då sökte adeln hjälp hos drottning Margareta. Hon var en mycket skicklig politiker och hon lyckades år 1397 få sin släkting Erik av Pommern utropad till svensk kung efter att ha besegrat den tyske fursten. Hon lyckades få koll på Sveriges ekonomi och införde högre skatter och som nya fogdar som skulle se till att skatten betalades. Detta visar redan från tidigare år att kvinnor faktiskt var kapabla till stora förändringar, något som senare glömdes bort mer och mer.

Tidig modern tid

Approx. 1500 - Approx. 1776

Till den Tidiga Moderna tiden hör Renässansen och Upplysningen. Renässansen var upptäckternas tid, då Columbus bland annat upptäckte Amerika. Ett för Europeerna outforskat och nytt land som man hittills inte trodde existerade. Man hade hela tiden trott att jorden var platt och om man seglade för långt västerut skulle man till slut falla över kanten. Men det visade sig att jorden inte alls var platt och om man seglade västerut kom man till ett nytt land, Amerika. Till europeernas besvikelse var landet redan bebott, men istället för att lämna landet åt folket som bodde där erövrade man landet och skapade speciella reservat för urbefolkningen i Amerika. För europeerna var det jättebra med ett nytt land med yta för stora möjligheter men för urbefolkningen i Amerika betydde det dåligt med mat och de fick svårt att hålla kvar traditioner. I det långa loppet har upptäckten av Amerika för urbefolkningen lett till att de inte har kunnat upprätthålla och föra vidare sin kultur. Det går inte längre att lära sig urspråket då de flesta som kunde språket flytande redan har dött. För europeerna däremot betydde det en helt ny marknad att jobba i och handla med, vilket har haft en stor betydelse inom import och export.

Till den tidiga moderna tiden hör även Upplysningen. Under Upplysningen gjorde naturvetenskapen stora framsteg. Det var på den här tiden som forskare bevisade att världen styrdes av naturvetenskapliga lagar och inte av Gud och att livets mening var på jorden och inte i himmelriket som man trodde på medeltiden. Det var på den här tiden människan insåg att man själv kunde förändra samhället. Efter denna insikt började världen förändras och många nya uppfinningar kom till.

Under den tidiga moderna tiden så började en ny politisk idé att skapas - Liberalismen. Liberalismen var en viktig del i de mänskliga rättigheterna och att alla var lika viktiga. Det ledde även till att idén om demokrati föddes men det skulle ta lång tid innan demokratin blev en verklighet för människan. Det var även delvis på grund av upplysningens liberala idéer som det blev revolution i Amerika.

Modern tid

Approx. 1765 - Approx. 2017

Under den Nya Moderna tiden hittar vi perioder som har varit väldigt viktiga för väldigt många människor. Revolutionernas tid är en sådan period och mycket av de uppfinningar vi ser idag uppfanns under denna tidsperiod. Det finns även tragiska och mörka perioder under den Nya Moderna tiden som till exempel förintelsen då Nazityskland dödade ca 11 miljoner människor varav ca 6 miljoner judar.

Nya Moderna tiden börjar med flera revolutioner. Den första revolutionen var i Amerika och kallas för Amerikanska Revolutionen. Amerika ville bli självständiga från Storbritannien och få egen makt och frihet i sitt land. Amerika lyckades bli ett självständigt land 1783 och efter den Amerikanska revolutionen tog flera andra land efter och skapade sig egna stater bland annat Frankrike som 1789 startade en inbördes revolution. Fransmännen ville ha makt hos folket och ersatte därför genom en revolution den gamla samhällsordningen som byggde på adlig auktoritet och kunglig makt med en makt som skulle ligga mer hos folket. Det var här Napoleon Bonaparte tog över makten i Frankrike och han lät de nya politiska idéerna spridas i Europa. Under den Franska revolutionen började även feminismen ta form. Kvinnor började intressera sig för frågor som rörde dem som medborgare i samhället. Feminismen är på senare tid mycket mer utvecklad men bara att kvinnor började intressera sig för sånt som rörde dem kunde människan påbörja arbetet mot en mer jämställd värld.

Den nya moderna tiden innehöll som sagt inte bara förbättringar i samhället. Två stora världskrig bröt ut och det tog hårt på alla världens länder, inte bara de länder som faktiskt krigade. Egentligen varade hela krigsperioden från 1914 då första världskriget startade ända till 1991 då kalla kriget slutade. Det hela började som sagt med första världskriget och det var ett krig mellan alla europeiska stormakter. USA drogs även in i kriget och det var även krig i norra Afrika vilket gjorde att det blev ett världskrig. Det första världskriget var det första moderna kriget och utspelade sig mellan två stormakter. Anledningen att det blev krig 1914 var bland annat nationalismen, det innebär att man började tycka att de som har samma språk och kultur skulle tillhöra samma land. En annan anledning var också imperialismen då man började kolonisera Afrika. Många länder tyckte de hade fått ett för litet område i Afrika och ville då kriga om mer områden. Orsakerna efter första världskriget ledde till att Nazismen föddes och efter fredsavtalet i Versaille senare då till att det blev ett till krig. Det berodde på att Tyskland kände sig felbehandlade och arga då resten av europas stormakter skyllde första världskriget på Tyskland. Istället då för att faktiskt ta in sanningen så började tyskarna skylla på judarna och det var början på det hittills största massmordet i människans historia.

Andra Världskriget började 1939 och började med att Tyskland ville skapa en stormakt och började då ta över Europa. Till en början ingrep inget annat land och då fortsatte tyskarna att ta över ända tills de började ta över Storbritanniens allierade länder. Då kunde inte britterna neka att de var tvungna att starta ett krig mot tyskarna.

Andra världskriget är den största konflikten någonsin i människans historia där alla världens stormakter var indraga och 50-80 miljoner människor dog varav ca 22 miljoner soldater, resten var civila människor. Här även inräknat förintelsen som var nazisternas sätt att rena Tyskland från smutsigt blod, alltså judar. Under förintelsen skickades alla de människorna nazisterna inte ville ha i sitt rike till arbetsläger och koncentrationsläger i Polen. Det var flest judar som tyskarna skickade till dessa läger men även folk med funktionsnedsättningar och politiska motståndare. Var de tillräckligt starka fick de arbeta i fabriker åt tyskarna eller hemma hos någon av de stora ledarna som pigor om de var kvinnor. Störst del av alla som kom till lägren blev skickade till gaskammare och dödades nästan så fort de kom till lägren. Totalt dog det 11 miljoner människor under förintelsen varar 6 miljoner judar.

Enskilda händelser

Stormakten Grekland

Approx. 700 fvt - Approx. 300 fvt

Perserkrigen

490 b.c. - 449 b.c.

Romarriket

Approx. 300 bc - Approx. 400

Julius Caesar murdered by senators

44 B.C.

Romarriket som störst

Approx. 100

Romarrikets delning

395

Romarrikets splittring

Approx. 476

Vikingatiden (Asatro)

Approx. 800 A.D. - Approx. 1050 A.D.

Digerdöden

Approx. 1350 - Approx. 1500

Columbus Discovered America

1492

Industriella revolutionen

1750 - 1900

Amerikanska revolutionen

1765 - 1783

Franska revolutionen

1789 - 1799