OT History

Northern Kings

Jeroboam I

Aug 1, 931 BC - Aug 2, 910 BC

Nadab

Aug 4, 910 BC - Aug 5, 909 BC

Baasha

Aug 10, 909 BC - Aug 11, 886 BC

Elah

886 BC - 885 BC

Zimri

884 BC

Omri

884 BC - 874 BC

Ahab

873 BC - 853 BC

Israel fell to the Assyrians

722 BC

Northern Key Players

Elijah

875 BC - Approx. 852 BC

Elisha

848 BC - Approx. 793 BC

Key Events

*

Saul

Aug 1, 1051 BC - Aug 2, 1011 BC

David

Aug 3, 1011 BC - Aug 4, 971 BC

Incident with Bathsheeba

Approx. 997 BC

Solomon

Aug 5, 971 BC - Aug 6, 931 BC

Split of the Kingdom (931)

931 BC

Jehu's Bloody Ride (841)

841 BC

Jehu tries to kill all the kings of Israel and Judah

Southern Kings

Rehoboam

931 BC - 913 BC