oran

Events

תכנון פרויקט

December 14, 2016 - December 28, 2016

חקירת אלגוריתמי למדית מכונה

January 4, 2017 - January 31, 2017

חיפוש מקורות מידע

January 4, 2017 - January 31, 2017

שליפת מידע ראשוני מהמאגר מידע

February 1, 2017 - February 15, 2017

מימוש רשת נוירונים

February 1, 2017 - February 15, 2017

יצירת ווקטור מהמידע ואימון הרשת

February 22, 2017 - March 15, 2017

מימוש svm

March 15, 2017 - March 29, 2017

שליפת מידע נוסף ממאגר המידע

March 15, 2017 - March 29, 2017

יצירת ווקטור עם המידע הנוסף ואימון ה svm

March 30, 2017 - April 13, 2017

מימוש של אלגוריתם עץ החלטה

April 14, 2017 - April 26, 2017

אימון של האלגוריתם החדש

April 27, 2017 - May 10, 2017

השוואה בין האלגוריתמים השונים ויצירת גרפים

May 11, 2017 - May 24, 2017

יצירת אתר שמציג את המידע

May 25, 2017 - June 7, 2017