Tidslinje Norge

Events

Lindisfarne

793

• Vikinger angrep klosteret Lindisfarne i det nordøstlige England. Hendelsen er beskrevet i Den angelsaksiske krøniken.
• Etter overfallet på Lindisfarne fulgte en rekke andre dokumenterte overfall mot klostre, kirker, byer og landsbyer, først i Irland, senere i England og andre steder i Europa. Begynnelsen av vikingtiden setter derfor til ca. 800.

Tidlig middelalder

800 - 1130

Vikinger og vikingtokter:
• Plyndre - kamp om ressurser og makt kan ha vært en drivkraft for høvdinger og stormenn - som ofte ledet vikingtoktene. Gods og gull som var røvet i utlandet, kunne brukes til å skaffe seg krigere, venner og andre støttespillere i hjemlandet. Kirker og klostre som inneholdt mye verdifullt og lå temmelig ubeskyttet, var et fristende mål for plyndring. Den sterke krigermentaliteten i vikingsamfunnet kan også ha vært en drivkraft i seg selv.
• Handel -
• Bosettelse/nybygging - i tidlig middelalder økte folketallet i Norge, anslått folketallet til rundt 70 000 og at det steg til ca. 170 000 ved slutten av perioden. Østlandet: befolkningsvekst --> folk ryddet nye gårder i utkanten av gamle gårder eller i områder der det ikke tidligere hadde bodd folk. Indre ekspansjon.
Vestlandet: vanskelig å skaffe seg ny jord siden det aller meste allerede var oppdyrket. Befolkningsveksten--> gamle gårder måtte deles opp i mindre enheter, eller at folk reiste ut og bosatte seg på øyene vest i havet. Ytre ekspansjon.

Slaget på Stiklestad

1030

• Trusselen fra en stadig sterkere kongemakt gjorde at mange høvdinger og andre stormenn ønsket å bli kvitt Olav Haraldsson. Samtidig ønsket den danske kongen Knut den mektige å erobre Norge. I 1028 angrep han Norge med støtte fra Olavs motstandere. Olav rømte landet og søkte tilflukt i Gardariket. To år senere forsøkte han å vinne tilbake makten, men hæren hans ble slått i slaget på Stiklestad i Nord-Trøndelag. Olav selv ble drept i slaget.

Høymiddelalder

1130 - 1350

Senmiddelalder

1350 - 1536

Folketall og næringer

1500 - 1801

Folketall 1500: 170 000
Folketall 1801: 883 000
Helsevesenet utvikler seg (hospitaler)
Vaksiner (mot kopper blant annet)
Potet kommer på slutten av 1700-tallet (gir eksplosiv vekst) og fisk
Folketallet et problem (flyttestrømmen)
To valg: industri til Norge (flytte og jobbe der) eller la seg lokke til Amerika

Økt folketall 1500-1801: Bondesamfunn Flersysleri Trelast, bruker tre til å bygge skip, blir en skipsfart nasjon i perioden. Frakte trelast. Norge blir en stormakt å havet. Bruke treet litt indirekte på en ny næring som vokser fram: bergverk, gruver og hente ut mineraler. For eksempel tenne bål, gjør det enklere å hente ut mineraler. Sølvgruvene på Kongsberg, som gir oss viktige metaller som vi kan leve godt på. Den siste næringen som vokser fram i perioden er fisk. En som jobbet med jorden i vest, eventuelt nord, hadde de tid til å jobbe med fisk i tillegg. Vokser fram som en av de store næringene i den perioden.
Ny overklasse (privilegiene) og underklasse (de som ikke eier noe jord, undermennene).

Trelast: 1700-tallet
Bergverk og gruve: 1600-tallet
Fiske: Begynner i 1600-tallet, men hovedsakelig 1700-tallet
Skipsfart: 1657
Innvandring fra Finnland: 1600- og 1700-tallet

Dansketiden

1537 - 1814

Union med Danmark
Norge blir som et slags dansk fylke. Inntil 1814. Danmark-Norge har gått på parti med Napoleon i napoleonskrigene. Grunnnen: stor flåte på havet. Engelskmennene stakk av med båtene våre. Internasjonal konflikt: vi velger Napoleon. Sverige velger å gå med Storbritannia. Tapt områder i Øst, det som er Finland i dag til Russland. Interessert i mer land. Napoleon taper. Danmark må gi fra seg Norge. Norge blir overført til Sverige. Norge gjør et forsøk på å bli selvstendig. Grunnlov. Være selvstendig og velge en dansk prins som vår konge. Svenskene sier nei, men vi kan beholde grunnloven. Grunnloven består--> første skritt mot selvstendighet. 17.mai 1814. Ny svenskekonge --> stramme inn. Vi feirer den danske grunnloven, for å irritere. Fra 1814 og utover endrer Norge seg politisk.

Parlamentarisme

1884

Makt overføres fra kongen i Sverige til det folkevalgte organet, som er Stortinget.
Maktfordelingsprinsippet til Montesquieu.
J. Sverdrup.

Unionen oppløst

1905

Christian Michelsen leder en regjering. Michelsen går rundt til de andre politikerne, sier at hvis du får tilbud om å danne regjering må du takke nei. Går til svenskekongen --> Jeg ønsker å trekke meg. Kongen får ikke napp hos noen andre. Kongen ikke gjort det som er best for Norge. Jeg erklærer unionen Sverige-Norge som oppløst. Nesten krig mellom Sverige og Norge. Sverige velger til slutt å godta Michelsen sitt forslag for å unngå krig. Konge i 1905: Kong Haakon VII (7). Velger en dansk prins som norsk konge.