Etapes De La Història De Grècia

Events

CIVIILIZACIÓN MINOICA

3000 BC - 1400 BC

Es desemvolupà en grans palaus amb una estructura molt complexa i avanços tècnics.

CIVILIZACIÓN MICÉNICA

1400 BC - 1150 BC

Es Treballen la ceràmica I' orfebreria.

Epoca oscura

1150 BC - 800 BC

Poca informacio

Grecia Arcaica

800 BC - 490 BC

Grecia Clásica

490 BC - 334 BC

Grecia Helenística

334 BC - 30 BC