Estadistes

Events

Thomas Bayes

1702 - 7/04/1761
 • Què va fer? Bayes va crear el Teorema de Bayes que expressa la probabilitat condicional d'un esdeveniment aleatori A donat B en termes de distribució de probabilitat condicional de l'esdeveniment B donat A i la distribució de probabilitat marginal de l'esdeveniment A.
 • D'on eren? Bayes era d' Anglaterra
 • Època: Època Georgiana
 • Quin fet històric va passar allà d'on eren? Unió d' Anglaterra i Escòcia: coneguda com a Gran Bretanya

José Gervasio Artigas

1764 - 1850
 • Què va fer? Contribució a la independència i federalització d' Argentina
 • D'on eren? Era d' Uruguai.
 • Època: Neoclassicisme
 • Quin fet històric va passar allà d'on eren? Revolució del Riu de Plata

Johann Carl Friedrich Gauss

1777 - 1855
 • Què va fer? Teoria dels errors. Mètode general per a la resolució de les equacions binòmies. Va idear un heliotropi, per a l'enviament de senyals lluminosos en les operacions geodèsiques (operacions d'amidaments terrestres). Va formular la Teoria general del magnetisme terrestre. Campana de Gauss que és molt utilitzada en el càlcul de probabilitats. Va realitzar aportacions a l'electricitat i al magnetisme.
 • D'on era? Braunschweig , Sacre Imperi Romanogermànic -Època: Riu de la Plata, Renaixement -Quin fet històric va passar allà d'on era? Sistema feudal del Reich

Jacques Quetelet

1796 - 1874
 • Què va fer? Quételet va presentar la seva concepció de «l'home mitjà» com a valor central al voltant de la qual les mesures d'una característica humana eren agrupats seguint una corba normal.
 • D'on era? Era de Brussel·les
 • Època Restauració Borbònica / La Bogeria
 • Quin fet històric va passar allà d'on eren? Sexenni Democràtic

Florence Nightingale

1820 - 1910
 • Què va fer? Se li atribueix el desenvolupament d'una forma de gràfic circular que en l'actualitat s'anomena "diagrama d'àrea polar" o "diagrama de la rosa de Nightingale", equivalent a un modern histograma circular, que emprava per il·lustrar les causes de mortalitat dels soldats a l'hospital militar que dirigia.
 • D'on eren? Era de Florència
 • Època Època Liberal
 • Quin fet històric va passar allà d'on eren? Revolució del 1820

Karl Pearson

1857 - 1936
 • Què va fer? Coeficient de correlació, Mètode dels moments, Sistema de corbes contínues de Pearson, Distància khi, Valor-P, Fonaments de la teoria de les proves d'hipòtesi i la teoria de la decisió estadística, Prova de khi-quadrat de Pearson, Anàlisi de Components Principals.
 • D'on eren? Era de Londres, Regne Unit. -Època Època Victoriana -Quin fet històric va passar allà d'on eren? Guerra Anglopersa

Charles Spearman

1863 - 1945
 • Què va fer? Anàlisis Factorial
 • D'on era? Era de Londres, Regne Unit -Època Realisme -Quin fet històric va passar allà d'on eren? Es va inaugurar el conegut Metro de Londres.

Winston Churchill

1874 - 1965
 • Què va fer? Lleis de Murphy domèstiques i lleis de Murphy domèstiques i variades
 • D'on eren? Woodstock, Anglaterra -Època Època Victoriana -Quin fet històric va passar allà d'on eren? El Sexenni Revolucionari i la Primera República

Henri Léon Lebesgue

1875 - 1941
 • Què va fer? A partir de treballs d'altres matemàtics com Émile Borel i Camille Jordan, Lebesgue va realitzar importants contribucions a la teoria de la mesura 1901. A l'any següent, en la seva dissertació Intégrale, longueur, aire (Integral, longitud, àrea) presentada a la Universitat de Nancy, va definir la integral de Lebesgue, que generalitza la noció de la integral de Riemann estenent el concepte d'àrea sota una corba per incloure funcions discontínues. Aquest és un dels èxits de l'anàlisi modern que expandeix l'abast de l'anàlisi de Fourier.

També va aportar en branques com la topologia, la teoria del potencial i l'anàlisi de Fourier. El 1905 va presentar una discussió sobre les condicions que Lipschitz que Jordan havien utilitzat per assegurar que f (x) és la suma de la seva sèrie de Fourier.
- D'on era?
Era de Beauvais.
-Època
Segle XIX
-Quin fet històric va passar allà d'on eren?
Guerra francoprussiana

William Sealy Gosset

1876 - 1937
 • Què va fer? Pearson va publicar L'error probable d'una mitjana i gairebé tots els articles de Gosset en la seva publicació Biometrika. No obstant això, va ser R.A. Fisher qui va apreciar la importància dels treballs de Gosset sobre mostres petites, després de rebre correspondència de Gosset en la qual li deia 'li envio una còpia de les Taules de Student, ja que és l'única persona que probablement les usi mai !. Fisher va creure que Gosset havia efectuat una "revolució lògica". Irònicament l'estadística t per la qual Gosset és famós va ser realment creació de Fisher. L'estadística de Gosset era z = t / √ (n - 1). Fisher va introduir la forma t causa de que s'ajustava a la seva teoria de graus de llibertat. Fisher és responsable també de l'aplicació de la distribució t a la regressió.
 • D'on era? Era de Canterbury -Època Època ''S'' -Quin fet històric va passar allà d'on era? La Regió de Canterbury

Ióssif Stalin

1878 - 1953
 • Què va fer? Càlcul del nombre de víctimes
 • D'on eren? Gori, Geòrgia -Època Època de Constantí -Quin fet històric va passar allà d'on eren? Regne dels kartvels

George Waddel Snedecor

1881 - 1974
 • Què va fer? Snedecor va fundar el primer departament acadèmic d'estadística dels Estats Units, en la Iowa State University. També va crear el primer laboratori de les estadístiques en els EUA en l'Estat de Iowa, i va ser un pioner de la moderna estadística aplicada en els EUA El seu llibre de 1938 Mètodes estadístics es va convertir en un recurs essencial: "A la dècada de 1970, una revisió de cites d'articles científics publicats de totes les àrees de la ciència va demostrar que els mètodes estadístics de Snedecor va ser el llibre més freqüentment citats.
 • D'on era? Era d'Estats Units -Època Segle XIX -Quin fet històric va passar allà d'on era? Revolució industrial

Ronald Aylmer Fisher

1890 - 1962
 • Què va fer? Va publicar diversos articles sobre biometria, incloent el cèlebre The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance, que va inaugurar la fundació de l'anomenada genètica biomètrica i va introduir la metodologia de l'anàlisi de variància, considerablement superior a la de la correlació. L'article mostrava que l'herència de trets, mesurables per valors reals, els valors de variables contínues, era consistent amb els principis mendelians.
 • D'on era? Era de Londres, Regne Unit -Època Gran Niebla (Gran Boira) -Quin fet històric va passar allà d'on eren? Revolució Industial