HISTÒRIA DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA

Events

Inici de la industrialització a Espanya

1830

Gràcies a les inversions de pocs empresaris, inversions estrangeres (ferrocarrill i mineria Asturiana), i els capitals invertits de Cuba i Filipines

INICI DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA

1830 - 1900

Capital de les índies
País Basc, Astúries, Catalunya

José Bonaplata ( Fàbrica Bonaplata)

1832

Utilitza el vapor com a força motriu a la indústria cotonera

Muntatge industrial a Tolosa, Guipúscoa

1842

Primer alt forn de coc

1848

Localització: Oviedo

Fundació de la Maquinista Terreste

1855

Localització: Barcelona
Indústria mecànica

1ra central elèctrica a Espanya, Barcelona

1873

Expansió de la indústria sucrera

1898

DESEMVOLUPAMENT INDUSTRIAL (PRIMER TERÇ DEL S.XX)

1900 - 1939

Major creixement demogràfic=va proporcionar mà d'obra barata

PRIMERA GUERRA MUNDIAL

1914 - 1919

La indústria tèxtil i la siderúrgica espanyola van trobar un bon mercat en els països bel·ligrants

Etapa de recessió industrial

Approx. 1919

GUERRA CIVIL

1936 - 1939

Retrocés en l'economia.
Destrucció de la majoria de mitjans de producció (indústries i infraestructures)