ANCIENT WORLD HISTORY

Events

CITY STATES

4500 BC - 2004 BC

MINOAS

3650 BC - 1450 BC

UPPER AND LOWER EGYPT UNITE

3150 BC - 2686 BC

INDUS VALLEY CIVILIZATION

2500 BC - 1800 BC

ASSYRIA

2400 BC - 608 BC

XIA DYNASTY BEGINS

2070 BC - 1600 BC

MIDDLE KINGDOM BEGINS IN EGYPT

2030 BC - 1640 BC

SHANG DYNASTY

1600 BC - 1077 BC

PHOENICIANS

1500 BC - 1077

EGYPT NEW KINGDOMESTABLISHED

1500 BC - 539

KINGDOM OF KUSH

1070 BC - 350 BC

ZHOU DYNASTY

1046 BC - 256 BC

CYRUS FOUNDS THE PERSIAN EMPIRE

600 BC - 530 BC

ROME BECOMES A REPUBLIC

509 BC - 27 BC

QUIN DYNASTY

221 BC - 206 BC

HAN DYNASTY

206 BCE - 220 CE

JESUS OF NAZARET

30 BC - 4 BC