Antike Zivilisationen in Nordafrika und im Vorderen Orient

(4000 v. Chr. - 1000 v. Chr.)

Mesopotamien 4000 v. Chr - 1800 v. Chr.

4000 BC - 3100 BC
2900 BC - 2340 BC
2350 BC - 2100 BC
2112 BC - 2004 BC
2100 BC - 2000 BC
2000 BC - 1800 BC

Babylonien (Südmesopotamien)

1800 BC - 1595 BC
1580 BC - 1155 BC
1155 BC - 1000 BC

Assyrien (Nordmesopotamien)

2000 BC - 1700 BC
1700 BC - 1350 BC
1380 BC - 1000 BC

Ägypten

4000 BC - 3200 BC
4000 BC - 3100 BC
3200 BC - 3100 BC
3100 BC - 2650 BC
2650 BC - 2200 BC
2200 BC - 2000 BC
2040 BC - 1720 BC
1720 BC - 1550 BC
1550 BC - 1070 BC