Den 2. industrielle revolution

Events

Den anden industrielle revolution

1890 - 1990

Metaller: stål, legeringer, kobber, aluminium
Elektrificering: Kabler, kraftværker, belysning, kraft, infrastruktur, værktøjsmaskiner, husholdningsmaskiner, sporvogne og tog

Verdens befolkning: 1,5 mia.

1890

Verdens befolkning: 2,5 mia.

1950

Verdens befolkning: 5,3 mia.

1990

Den kemiske industri

Farver og sprængstoffer

1890 - 1914

Baseret på kul

Medicin, benzin og metaller mv.

1914 - 1950

Kunstgødning, maling, vaskemidler... Baseret på kul og stadig mere på olie

Den petrokemiske revolution + mere

1950 - 1990

Plast, kunstfibre, belægning, pesticider, antibiotika, nye former for medicin mv.

Energi

Kul

1890 - 1950

Kul dominerer fortsat; voksende olieforbrug – Primært i-lande

Olie og naturgas

1950 - 1990

Olie og naturgas dominerer; fortsat betydelig kulforbrug – u-landene dominerer råvareproduktionen. I-landene dominerer de videns- og teknologitunge dele af udvinding, raffinering og forædling.

Motorisering

Jernbaner, bilindustrien, skibsfart, fly og luftfart

1890 - 1950

Jernbanerne: Kulminerer i i-landene; ekspanderer i u-landene; overgangen til diesel.
Bilindustrien: får sit første gennembrud i USA, mindre i Vesteuropa – person og fragt – Traktorer og entreprenørmaskiner: den første anvendelse
Skibsfart: gradvis vækst, overgangen til motordrevne skibe; voldsom udvikling under anden verdenskrig; en vis specialisering af skibene.
Fly- og luftfartsindustri: i sin vorden; indtil den voldsomme teknologiske udvikling 1940-1945

Bilindustrien, skibsfart, fly- og luftfartsindustri

1950 - 1990

Bilindustrien:
» Det store gennembrud i i-landene og første udbredelse til u-lande.
» Stor spredningseffekt til talrige underleverandører og mange andre industrigrene (anlæg, lokalisering af indkøb og virksomheder mv.)
» Konsolidering omkring førende amerikanske, vesteuropæiske og japanske firmaer.

Skibsfarten:
» Vækst og specialisering (containere, bulk, tank)

Fly- og luftfartsindustrien:
» Flyindustriens store gennembrud (jetfly, civile og militær) » Luftfartsindustriens store gennembrud » Konsolidering i flyindustrien: Boeing, McDonnell Douglas. » National konsolidering i luftfartsindustrien (monopoler).

Virksomheden

ny Organisationsmodel

1870 - 1890

Hvordan blev organisationen multifunktionel?
Jernbanerne: Anlæg af jernbaner ud over kontinentet
Massesalg: Engrosvirksomhede, detailhandel
Banker og forsikringselskaber
Masseproduktion: Taylorisering og bureaukrati

Etableringen

1890 - 1914

Store masseproducerende og -distribuerende virksomheder etableres og tager teten i samfundslivets industrialisering: multifunktionelle organisationer:
– Masseproduktion og massedistribution integreres og koordineres af en topledelse, suppleret med funktionsledelse og operativledelse med tilhørende personalegrupper: værdikædens led professionaliseres
– Professionelle uddannelsesinstitutioner etableres eller udbygges for at uddanne den centrale arbejdskraft til den nye storindustri: ingeniører mv. på universiteterne
– Den offentlige forvaltning tager også hul på en professionel organisering og brug af professionelt uddannet personale.

Gennembruddet

1914 - 1950

• Denne nye (amerikanske) organisationsmodel oplever sit første gennembrud, både i
Nordamerika, Vesteuropa og Japan (og andre lande med tilløb til industrialisering), inkl. den offentlige sektor
• Diversificering ind i nye produkter • Nye led i værdikæden udbygges, især F & U • Divisionalisering introduceres, især i særligt store amerikanske virksomheder.

Udbredelsen

1950 - 1990

Den amerikanske model breder sig til hele verden:
• Divisionalisering og diversificering (inkl. ikke-relateret 1970-1990) og fortsat professionalisering
• Videnskabeliggørelse af vidensgrundlaget: den moderne videnskab slår igennem og institutionaliseres.