MA THESIS TIMELINE

Eras/periods

Mesolithic (NW Europe)

Approx. 10000 BC - Approx. 5000 BC

Wikipedia

Neolithic (NW Europe)

Approx. 4500 BC - Approx. 1700 BC

Wikipedia

Bronze Age (Scandinavia/N Europe)

Approx. 1700 BC - Approx. 500 BC

(Wikipedia)

Pre-Roman Iron Age

Approx. 500 BC - Approx. 1 BC

Kallio (2012)

Roman Empire

27 BC - 395

Wikipedia

Early Roman Iron Age

Approx. 1 AD - Approx. 200 AD

Kallio (2012)

Folkvandringstiden

375 AD - 568 AD

(Wikipedia)

Western Roman Empire

395 - 480

Wikipedia

Byzantine Empire

395 - 1453

Wikipedia

Middle Iron Age

Approx. 400 - Approx. 800

Kallio (2012)

Uralic language stages

Proto-Uralic

Approx. 6000 BC - Approx. 4000 BC

Kallio (1995)

(Proto-Finno-Ugric)

Approx. 4000 BC - Approx. 3000 BC

Kallio (1995)

(Proto-Finno-Permic)

Approx. 3000 BC - Approx. 2000 BC

Kallio (1995)

(Proto-Finno-Volgaic)

Approx. 2000 BC - Approx. 1500 BC

Kallio (1995)

Proto-Finnic

Approx. 1500 BC - Approx. 500 AD

Kallio (2012)

Early Proto-Finnic (?)

Approx. 1500 BC - Approx. 1000 BC

Kallio (1995)

Middle Proto-Finnic (?)

Approx. 500 BC - Approx. 200 AD

Kallio (2012)

Late Proto-Finnic (?)

Approx. 200 AD - Approx. 500 AD

Kallio (1995, 2012)

Indo-European language stages

PIE

Approx. 4000 BC - Approx. 3500 BC

Kallio (2012), Parpola (2008)

("Kanta-satem-kieli")

Approx. 3500 BC - Approx. 2800 BC

Kallio (1995)

NW Indo-European (?)

Approx. 3200 BC - Approx. 2300 BC

~Corded Ware period
Kallio (2012)

Proto-Indo-Iranian

Approx. 2800 BC - Approx. 2000 BC

Kallio (1995)

Proto-Iranian

Approx. 2000 BC - Approx. 1500 BC

Kallio (1995)

Proto-Balto-Slavic (?)

Approx. 2000 BC - Approx. 1000 BC

(Kallio 2008)

Proto-Germanic

Approx. 2000 BC - Approx. 500 BC

Kallio (2012)

Proto-Norse

Approx. 100 - Approx. 700

Wikipedia

Old Norse

Approx. 700 - Approx. 1200

Wikipedia

Early Old Swedish

Approx. 1225 - Approx. 1375

Wikipedia

Late Old Swedish

Approx. 1375 - Approx. 1526

Wikipedia

Early Modern Swedish

Approx. 1526 - Approx. 1750

Wikipedia

Late Modern Swedish

Approx. 1750 - Approx. 1880

Wikipedia

Contemporary Swedish

Approx. 1880 - Approx. 2017

Wikipedia

Politics & society

Under Swedish rule

1155 - 1809

Grand Duchy of Russia

1809 - 1917

Literature & writing

Mikael Agricola: Aapiskirja

1543

First appearance of written Finnish
(Häkkinen 2013:9)

Ericus Schroderus: tulkkisanakirja

1637

1st dictionary containing Finnish
"Query" language: Latin
(Häkkinen 2013:9)

Raamattu

1642

1st (?) Finnish Bible translation
(Häkkinen)

Variarum rerum vocabula

1644

Translational dictionary & text book for schoolboys
(Häkkinen 2013:9)

Henrik Florenius: Nomenclatura

1678

(Häkkinen 2013:9)

Daniel Juslenius: Sana-Lugun Coetus (Suomalaisen sanaluettelon yritelmä)

1745

1st dictionary with Finnish as "query" language
"Tämä on nimensä mukaisesti hyvin yksinkertainen sanaluettelo, jossa oli rinnakkain esitetty suomen, latinan ja ruotsin sanat ilman minkäänlaisia selityksiä, kommentteja tai valaisevia esimerkkejä."
(Häkkinen 2013:9)

Kristfrid Ganander: Nytt Finskt Lexicon

1786 - 1787

Finnish-Swedish dictionary
Was never printed but remained waiting for corrections and additions in the archive of Turku Academy
Constituted the basis for Suomalainen Sana-Kirja (1823-1826) by Kustaa Renvall
(Häkkinen (2013:9)

-

Approx. 1800 - Approx. 1830

"1800-luvun alkuvuosikymmenet olivat heräämisen, haparoinnin ja spontaanin kehityksen aikaa"
(Häkkinen 2013:10)

Kustaa Renvall: Suomalainen Sana-Kirja

1823 - 1826

Largely constituted on the basis of Nytt Finskt Lexicon (1786-1787) by Kristfrid Ganander, which was never printed
(Häkkinen 2013:9)

-

Approx. 1830 - Approx. 1860

"1830-luvulta lähtien elettiin hyvin määrätietoisesti eräänlaista 'supisuomen' kautta: uusia sanoja pyrittiin muodostamaan johtamalla kielen omista aineksista, ja myös ennestään käytöksessä olleet lainasanat pyrittiin mahdollisuuksien mukaan korvaamaan oppitekoisilla uudissanoilla. Keskeinen vaikuttaja ja esikuva oli Elias Lönnrot, jonka johdolla laadittuun suureen suomalais-ruotsalaiseen sanakirjaan (1866-1880) koottiin melko kattavasti sekä 1800-luvun sanasto että osa vanhemmankin kirjakielen sanastoa. Lisäksi Lönnrotin sanakirjaan sisältyi suuri määrä potentaalisia sanoja, suomen kielen sananmuodostussääntöjen mukaan sepitettyjä johdoksia, jotka eivät olleet todellisessa käytössa vaan ikään kuin tarjolla olevina uudissanaehdokkaina ja samalla esimerkkeinä niistä sananmuodostusmahdollisuuksista, joita suoia suomen kielen rikan muoto-opillinen järjestelmä tarjosi."
(Häkkinen 2013:10)

-

Approx. 1860 - Approx. 1900

"1860-luvulta lähtien sanaston kehittämisessä alkoi kuitenkin yhä näkyvämmin nousta esiin rationaalinen suuntaus. Suomenkielinen koulujärjestelmä alkoi kehittyä toden teolla, ja runsaasti uutta sanastoa tarvittiin suomenkielisiin oppi- ja tietokirjoihin. Suomen kieli sai ruotsin rinnalla periaatteessa tasaveroisen aseman virkakielenä suomenkielisillä paikkakunnilla. Suomeksi alettiin kirjoittaa ja puhua monista sellaisista aloista ja asioista, joita varten kansankielessä ei ennestään ollut ilmaisukeinoja. Tällaisen pakon edessä suhtautuminen lainaperäiseen sanastoon ja kansainvälisiin kulttuurisanoihin alkoi muuttua myönteisemmäksi. Tämä kehitys on havaittavissa selvästi Ferdinand Ahlmanin ruotsalais-suomalaisista sanakirjoista, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 1865. Ahlmanin sanakirjoissa on huomattavan runsaasti oman aikansa käypää kirjakielen sanastoa, joka puuttuu vielä Lönnrotin suunnilleen samanaikaisesta suursanakirjasta. Monet ruotsalaisperäiset lainat ovat saaneet kirjakielisen statuksen juuri Ahlmanin sanakirjan ansiosta.
Suuri erimielisyys vallitsi kuitenkin sen suhteen, millä tavoin vierasperäisiä elementeejä piti sopeuttaa suomen kieleen. Noudatettiinko suomalaisen sanan kirjoitusasussa lähtökielen kirjoitustapaa vai äänneasua? Mitä kieltä oli pidettävä esikuvana, kun mahdollisia lainalähteitä oli useita? Kuolutetun kansanosan yhteinen kieli oli ruotsi, ja ruotsista lainattiin suomeen useimmat sellaisetkin sanat, joiden teidettiin alun perin tulevan paljon kauempaa, esim. latinasta tai kreikasta."
(Häkkinen 2013:10)

Ferdinand Ahlman: Ruotsalais-suomalaisia sanakirjoja

1865

"Ahlmanin sanakirjoissa on huomattavan runsaasti oman aikansa käypää kirjakielen sanastoa, joka puuttuu vielä Lönnrotin suunnilleen samanaikaisesta suursanakirjasta. Monet ruotsalaisperäiset lainat ovat saaneet kirjakielisen statuksen juuri Ahlmanin sanakirjan ansiosta."
(Häkkinen 2013:10)

Elias Lönnrot: Suuri suomalais-ruotsalainen sanakirja

1866 - 1880

"Lönnrotin sanakirjaan sisältyi suuri määrä potentaalisia sanoja, suomen kielen sananmuodostussääntöjen mukaan sepitettyjä johdoksia, jotka eivät olleet todellisessa käytössa vaan ikään kuin tarjolla olevina uudissanaehdokkaina ja samalla esimerkkeinä niistä sananmuodostusmahdollisuuksista, joita suoia suomen kielen rikan muoto-opillinen järjestelmä tarjosi."
(Häkkinen 2013:10)

Agathon Meurman: Sanakirja yleiseen sivistykseen kuuluvia tietoja varten

1883 - 1890

1st encyclopaedia in Finnish (although not entirely finished)
(Häkkinen 2013:11)

-

Approx. 1900 - Approx. 1950

"Vierasperäisten sanojen kirjoittamista ja ääntämistä koskevista yleisistä suuntaviivoista sovittiin vasta 1900-luvun alkupuolella. Silloin alkoi kehittyä nykyaikainen kielenhuolto. Itsenäisyyden ajan alussa kirjakielen sanastoa ryhdyttiin eduskunnan aloitteesta määrätietoisesti keräämään ja normittamaan."
(Häkkinen 2013:10)

Tietosanakirja

1909 - 1919

"Ensimmäinen varsinainen Tietosanakirja, joka ilmestyi vuosina 1909-1919, oli suuren kirjoittajajoukon yhteishanke, johon osallistuivat parhaat asiantuntijat tieteen, taiteen kulttuurin ja yhteiskunnan eri aloilta. Tämä tietosanakirja antaa hyvin kattavan ja perusteellisen kuvan siitä, mitkä sanat ja käsitteet Suomessa tunnettiin autonomian ajan lopulla."
(Häkkinen 2013:11)

Nykysuomen sanakirja

1951 - 1961

1st dictionary written in Finnish
(Häkkinen 2013:10)

Archaeological cultures

Volosovo culture (Volga-Oka)

Approx. 3650 BC - Approx. 1900 BC

(Kallio 2015)
- Proto-Uralic?

Corded Ware culture

Approx. 3200 BC - Approx. 2300 BC

From Germany to Volga; southern coastal Finland; southern Sweden, souther coastal Norway, Denmark (Kallio 2015)

Battle axe culture

Approx. 3200 BC - Approx. 2350 BC

Supposedly these people spoke some form of NW IE language (pre-Baltic & pre-Germanic)
(Carpelan 1997, in Kallio 1998)

Abashevo culture

Approx. 2500 BC - Approx. 1900 BC

Volga region, southern Urals (Kallio 2015)
- Indo-Iranian?

Kiukaisten kulttuuri

Approx. 2350 BC - Approx. 1700 BC

The last Stone Age culture in Finland (succeeding the Battle Axe & Pit-Comb Ware cultures)
Kallio (1998)

Netted Ware expansion

Approx. 1900 BC - Approx. 1800 BC

(Kallio 1995)
- Uralic expansion from Volga-Oka to the Baltics?