Yunus Emre

Yunus Emre

Yunus Emre Kimdir?

1275

Yunus Emre Anadoluda türkçe şiirin öncüsü olan mutassavif ve alim. Anadoluda yaşamış tasavvuf ve halk şairi. Derviş ve erendir.

Yaşadıkları

Yunus Emreinin doğuşu

1238

Hakkında çok az bilgimiz olan Yunus Emrenin 1238 yılında Eskişehir yakınlarında doğduğu varsayılıyor.

Yunus Emrenin Hayatı

1238 - 1321

Yunus Emre Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmaya ve anadolunun çeşitli bölgelerinde büyük-küçük türk beyliklerinin kurulmaya başladığı zamanlarda yaşamış, büyük şair ve erendir.

Diğer Düşünürlerle Tanışması

1350

Yunus Emrenin yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğü'nün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 13. Yüzyıl'ın[11] ikinci yarısı, sadece siyasi çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. Böyle bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı Velî gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini "Söze târîh yedi yüz yediydi, , aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek yüceltmiştir. Yûnus Emre, "Risalet-ün Nushiyye" adlı mesnevîsinin sonunda verdiği; "Söze târîh yedi yüz yediydi, Yûnus cânı bu yolda fidîyidi.Beytinden anlaşıldığı kadarıyla H. 707 (M. 1307-8) tarihlerinde hayattadır. Yine, Adnan Erzi tarafından Beyazıt Devlet Kütüphanesi′nde bulunan 7912 numaralı yazmada şu ifadelere rastlanmaktadır:

Eserleri

Divan

1260

Yunus emre bu eserinde şiirleri toplamıştır. Şiirlerinin bazılarını hece, bazılarını ise aruz ölçüsüyle yazmıştır. Yunus emrenin bu şiirlerinde büyük bir Allah, Peygamber ve insan sevgisi vardır. Yunus Emre şiirlerinde bütün varlıklara sevgi ile yaklaşmıştır.

Risaletü'n-Nushiyye

1307

1307 yılında yazıldığı tahmin edilmektedir. Bu eser, mernevi olarak yazılmıştır ve 573 beyitten oluşmaktadır. Bu eser dini, tasavvufi ve ahlaki bir kitaptır. Ayrıca öğütleri kitabı olarakta anılmaktadır.