5.klases tēmu plāns

Dabaszinības

2 stundas nedēļā.

Plānā 65 stundas,5 nav iekļautas

Dabaszinātnes

09/1/2016 - September 7, 2016

Zina, kas ir pētījums.
Zina, ko pēta dabaszinātnes.
Iegūst informāciju par dažādām dabaszinātņu nozarēm no
dažādiem informācijas avotiem, izmantojot dažādas
informācijas ieguves metodes.
Prot apkopot iegūto informāciju un iepazīstināt citus ar iegūto
informāciju.

Izgudrojumi. Lidošana

Sep 8, 2016 - September 14, 2016

Zina jēdzienus: gravitācija, berze.
Zina par izgudrojumu (lidmašīnas, kosmiskie kuģi) nozīmi.
Zina par gravitācijas spēka darbību.
Zina par berzes un gaisa pretestības darbību.
Veido un palaiž lidaparātu modeļus.
Zina un ievēro drošības noteikumus, rīkojoties ar mehāniskām
ierīcēm

Pētījums “Lidošana”

Sep 15, 2016 - September 28, 2016

Prot iegūt informāciju par lidošanu no dažādiem informācijas
avotiem, izvēlēties būtiskāko un apkopot to.
Prot plānot pētījumu.
Prot veikt novērojumus, eksperimentus un izmantot vai
izgatavot modeļus.
Prot apkopot iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus.
Prot iepazīstināt citus ar iegūtajiem rezultātiem.
Prot novērtēt sava paveiktā un citu skolēnu paveiktā nozīmi.

Spēks

Sep 29, 2016 - October 19, 2016

Zina par spēku veidiem: magnētiskais, gravitācijas, berzes spēks.
Zina par darbības un pretdarbības spēkiem.
Zina dažādus svaru veidus (atsperes svari, sviras svari).
Prot lietot masas mērvienības (kg, g).
Veic eksperimentus ķermeņu līdzsvara un stabilitātes
noskaidrošanai.
Praksē pārbauda berzes darbību un paņēmienus tās
samazināšanai.
Ar vienkāršiem sviras svariem nosaka ķermeņu masu, par
atsvariem izmantojot priekšmetus ar zināmu masu, pieraksta
iegūtos mērījumus, izmantojot masas apzīmējumu unZina par spēku veidiem: magnētiskais, gravitācijas, berzes spēks.
Zina par darbības un pretdarbības spēkiem.
Zina dažādus svaru veidus (atsperes svari, sviras svari).
Prot lietot masas mērvienības (kg, g).
Veic eksperimentus ķermeņu līdzsvara un stabilitātes
noskaidrošanai.
Praksē pārbauda berzes darbību un paņēmienus tās
samazināšanai.
Ar vienkāršiem sviras svariem nosaka ķermeņu masu, par
atsvariem izmantojot priekšmetus ar zināmu masu, pieraksta
iegūtos mērījumus, izmantojot masas apzīmējumu unZina par spēku veidiem: magnētiskais, gravitācijas, berzes spēks.
Zina par darbības un pretdarbības spēkiem.
Zina dažādus svaru veidus (atsperes svari, sviras svari).
Prot lietot masas mērvienības (kg, g).
Veic eksperimentus ķermeņu līdzsvara un stabilitātes
noskaidrošanai.
Praksē pārbauda berzes darbību un paņēmienus tās
samazināšanai.
Ar vienkāršiem sviras svariem nosaka ķermeņu masu, par
atsvariem izmantojot priekšmetus ar zināmu masu, pieraksta
iegūtos mērījumus, izmantojot masas apzīmējumu un Zina par spēku veidiem: magnētiskais, gravitācijas, berzes spēks.
Zina par darbības un pretdarbības spēkiem.
Zina dažādus svaru veidus (atsperes svari, sviras svari).
Prot lietot masas mērvienības (kg, g).
Veic eksperimentus ķermeņu līdzsvara un stabilitātes
noskaidrošanai.
Praksē pārbauda berzes darbību un paņēmienus tās
samazināšanai.
Ar vienkāršiem sviras svariem nosaka ķermeņu masu, par
atsvariem izmantojot priekšmetus ar zināmu masu, pieraksta
iegūtos mērījumus, izmantojot masas apzīmējumu un mērvienības.

Tīras vielas un maisījumi

October 30, 2016 - November 30, 2016

Zina, ka dabā sastopamas organiskas vielas: tauki, ciete, glikoze un
celuloze.
Zina, ka blīvums ir vielu īpašība.
Zina maisījumu veidus un maisījumu atdalīšanas veidus.
Salīdzina tīras vielas un maisījumus, parādot kopīgās un atšķirīgās
pazīmes.
Spriež par vielu izmantošanu, lietojot informāciju par to īpašībām.
Novēro organisko vielu īpašības (agregātstāvoklis, krāsa).
Salīdzina vielas pēc to blīvuma, izmantojot literatūras datus un
eksperimentu rezultātus.
Veic eksperimentus, lai izdalītu tīras vielas no maisījumiem
nostādinot, filtrējot un sijājot.
Pēc novērojumu rezultātiem vai dotās informācijas prot grupēt:
tīras vielas un maisījumi, viendabīgi un neviendabīgi maisījumi.
Raksturo gaisa sastāvu, izmantojot Zemes atmosfēras gaisa
sastāva diagrammas.
Izmantojot datus par gaisa sastāvu, prot uzzīmēt gaisa sastāva
diagrammu.

Ķīmiskās pārvērtības

Dec 1, 2016 - December 11, 2016

Zina, kas ir ķīmiskās pārvērtības.
Zina, ka rūsēšana, pūšana, trūdēšana un rūgšana ir vielu ķīmiskās
pārvērtības.
Novēro organisko vielu (cukura, cietes, celulozes) pārvērtības
karsējot un prot pastāstīt par saviem novērojumiem.
Pēta dažādu vielu un materiālu pārvērtības ūdens un gaisa
ietekmē.
Novēro apkārtējā vidē notikušās vielu pārvērtības.
Ievēro drošības noteikumus, strādājot ar vielām un materiāliem

Kurināmais

Dec 12, 2016 - December 21, 2016

Zina Latvijā izmantojamos kurināmā veidus.
Salīdzina kurināmā veidus pēc agregātstāvokļa un to sadegšanas
produktu ietekmes uz apkārtējo vidi.
Zina par enerģijas iegūšanas tehnoloģiju nozīmi cilvēka dzīvē.
Zina, kā jārīkojas, lai pārtrauktu degšanu, ja nedrīkst izmantot
ūdeni.
Veic eksperimentus ar siltumizolācijas materiāliem siltuma
saglabāšanai.
Prot nolasīt termometra pozitīvos un negatīvos mērījumus.
Prot rīkoties ar sildierīcēm, karstiem priekšmetiem un
šķidrumiem, ievērojot drošības noteikumus.
Prot izsaukt pirmo palīdzību un nepieciešamības gadījumā
sniegt pirmo palīdzību ugunsgrēka gadījumā.

Augi

January 5, 2017 - January 20, 2017

Zina par vielu veidošanos augu lapās.
Izprot augu lomu skābekļa un ogļskābās gāzes apritē un novērtē
augu nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
Zina par augu pielāgošanās veidiem.
Veic eksperimentus, kas pamato vielu veidošanos augu lapās.
Eksperimentāli nosaka organiskās vielas auga daļās.
Eksperimentāli pamato augu elpošanu un ūdens regulāciju
augos.
Veic eksperimentus, lai salīdzinātu augus dažādos augšanas
apstākļos.

Dzīvnieki

Jan 21, 2017 - February 6, 2017

Zina jēdzienus: orgānu sistēmas, vairošanās.
Zina dzīvnieku orgānu sistēmas: nervu sistēma, asinsrites sistēma,
elpošanas sistēma, gremošanas orgānu sistēma, izvadsistēma,
dzimumsistēma, balsta un kustību orgānu sistēma.
Parāda attēlos dzīvnieku orgānu sistēmas un nosauc tās.
Novēro un salīdzina pilnīgu un nepilnīgu pārvēršanos.

Cilvēks

Feb 7, 2017 - March 3, 2017

Zina cilvēka orgānu sistēmas: nervu sistēma, asinsrites sistēma,
elpošanas sistēma, gremošanas orgānu sistēma, izvadsistēma,
dzimumsistēma, balsta un kustību orgānu sistēma.
Zina par gaismas uztveršanu ar acīm.
Zina, ka, lai skaņa izplatītos, ir nepieciešama vide.
Raksturo skaņas uztveršanu ar cilvēka ausi.
Zina profesijas, kas saistītas ar gaismu (operators, fotogrāfs, acu
ārsts u. c.) un skaņu (skaņu operators, ausu ārsts u. c.).
Zina dzīvības uzturēšanas nosacījumus.
Izprot galvenās dzīvības pazīmes.
Izprot gaisa, ūdens un uztura nozīmi cilvēka attīstībā.
Zina par starojuma (rentgena starojuma, ultravioletā un radioaktīvā
starojuma) ietekmi uz cilvēku.
Zina, kur meklēt pirmo palīdzību traumu gadījumā.
Prot parādīt attēlos cilvēka orgānu sistēmas un nosaukt tās.
Pazīst dažādus gaismas avotus.
Pēta skaņas izplatīšanos cauri dažādiem šķēršļiem un
dzirdamību dažādā attālumā.
Novērtē maņu orgānu lomu pasaules izzināšanā, pamatojoties
uz eksperimentālo pieredzi.
Apzinās redzes saudzēšanas nepieciešamību.
Apzinās dzirdes saudzēšanas nepieciešamību.
Apzinās saules dūriena bīstamību. Izvairās no ilgstošas
uzturēšanās saulē.

Mikroorganismi

Mar 4, 2017 - March 10, 2017

Zina jēdzienu: mikroorganismi.
Zina, kas ir mikroskops.
Izprot mikroorganismu nozīmi un ietekmi uz citām dzīvām
būtnēm.
Pēta mikroorganismu darbību.
Apzinās personīgās higiēnas ievērošanas nepieciešamību.

Saules sistēma

March 19, 2017 - April 8, 2017

Zina jēdzienus: Saules sistēma, Galaktika.
Nosauc un īsi raksturo Saules sistēmas planētas.
Salīdzina Zemes vietu Saules sistēmā ar pārējo planētu
izvietojumu.
Zina par kosmisko aparātu nozīmi planētu pētījumos.
Zina Mēness fāžu secību un prot pastāstīt par Mēness fāžu maiņu.
Salīdzina Sauli un zvaigznes kā debess ķermeņus.
Zina par zvaigžņu daudzveidību.
Zina par teleskopu izmantošanu Visuma izpētē.
Zina, ko pēta astronomi un ar ko nodarbojas kosmonauti, vērtē šo
profesiju nozīmi.
Izveido Saules sistēmas modeli.
Izmantojot dažādus informācijas avotus, salīdzina planētu
attālumu no Saules un apstākļus uz tām, apkopo iegūtos datus
tabulās.
Veic Mēness fāžu maiņas novērojumus un modelē tos.
No dažādiem informācijas avotiem iegūst ziņas par zvaigznēm
un Galaktiku.
Parāda Saules sistēmas atrašanās vietu Galaktikas modelī.

Kontinenti

Apr 9, 2017 - April 22, 2017

Lieto jēdzienus: kontinenti, pasaules daļas, salas, pussalas.
Zina par salu iedalījumu pēc veidošanās.
Zina iežu iedalījumu pēc veidošanās.
Parāda dažādas izcelsmes salas pusložu kartē un atšķir salas no
pussalām.
Parāda pasaules daļas un kontinentus pusložu kartē.
Novēro iežus un grupē tos pēc atsevišķām pazīmēm.

Ūdens

Apr 23, 2017 - April 29, 2017

Zina par ūdens riņķojumu dabā un izprot tā nozīmi.
Izskaidro krāču un ūdenskritumu veidošanos upēs.
Salīdzina kalnu upes un līdzenumu upes daļas.
Vizuāli attēlo ūdens riņķojumu dabā.
Atšķir krāces un ūdenskritumus dabā, attēlos vai filmās.

Nokrišņi

Apr 30, 2017 - May 6, 2017

Lieto jēdzienu: mākoņi.
Pazīst gubu, gubu lietus, spalvu mākoņus dabā un attēlos.
Novēro mākoņus dabā.
Pēc mākoņiem prot prognozēt iespējamos laikapstākļus.
Izprot atsevišķu nokrišņu veidu veidošanās likumsakarības.

Latvijas ainavas

May 7, 2017 - May 16, 2017

Zina dabas ainavas Latvijas teritorijā.
Izprot cilvēku darbības ietekmi uz dabas ainavām.
Raksturo dabas ainavas Latvijas teritorijā un to raksturīgākos
dabas objektus, izmantojot savus novērojumus.
Prot priecāties par dabas skaistumu.

ANGĻU VALODA

Saziņas situācijas

09/01/2016 - May 31, 2017

My family and me: family members, pets
● My friends and me
● My school, class, things in the class; classmates ● Myself: body parts
● Clothes (e.g. what to wear on different occasions)
● Health and hygiene
● Food and meals
● The Zoo and nature: animals and plants
● Traffic. Safety.
Town and places. Map (e.g. describing places of interest; asking the way; giving instructions)
● Shapes and materials (e.g. paper, glass)
● Weather and seasons (e.g. describing the weather; favourite season)
● Shopping (e.g. making a shopping list, going to shops)
● Sports, leisure activities
● Mass media (e.g. TV programmes, radio, magazines)
● Culture and holidays
__
Sasniedzamais rezultāts;
Sniedz un iegūst informāciju (piemēram: My house is near a lake. What is your favourite movie?)
● Izsaka lūgumu un pateicas (piemēram: Please. Thanks.)
● Sasveicinās un atvadās (piemēram: Good morning. Bye.)
● Saprot norādījumus (piemēram: Follow me. Look at the board.)
● Sniedz norādījumus (piemēram, stāstot, kā nokļūt no skolas līdz mājām: Go straight. Turn left.)
● Sazinās par zināmiem tematiem vai darbībām (piemēram, sarunājas ar klasesbiedru par brīvo laiku)
● Pauž savu attieksmi (piemēram, paskaidro, kas patīk, kas nepatīk: I like dancing. I hate cold weather.)
● Nosauc pulksteņa laiku (piemēram: It’s ten past three. It’s five o’clock.)
 Uztver galveno domu vienkāršā sarunā un stāstījumā

 Lasa tekstus ar izpratni

 Veido dialogus pēc parauga
 Piedalās lomu spēlēs 
Nosauc vārdus pa burtiem 
Raksta, pabeidzot teikumus
 Veido aprakstu par priekšmetiem, attēliem un cilvēkiem pēc parauga

 Lieto pamata un kārtas skaitļa vārdus (piemēram: Twenty-nine students. The 1st of January.)
 Veido speciālos jautājumus (piemēram: Why do you like maths? Where do you spend summer holidays?) 
Lieto personu, piederības un norādāmos vietniekvārdus (piemēram: This book. My best friend. His rabbit.) 
Lieto vienkāršo tagadni, lai izteiktu visiem zināmas patiesības (piemēram: Ice melts in spring.) vai atkārtotas darbības kopā ar tādiem vārdiem kā every morning, every day, every evening, often, usually, sometimes (piemēram: I get up at 7o’clock every morning.)
 Lieto ilgstošo tagadni, lai raksturotu darbību, kas notiek pašreizējā brīdī (piemēram: Look! It is snowing now.) 
Lieto kārtno un nekārtno lietvārdu daudzskaitļa formas
 Lieto atbilstošu valodu, sazinoties ar citiem  Izrāda pozitīvu attieksmi pret angļu valodu, tās dažādiem variantiem, runātājiem un svešvalodām kopumā 
Saskata līdzības un atšķirības citu cilvēku dzīvē  Izrāda cieņu pret citu cilvēku dzīves veidu un kultūru 
Izsaka vērtējumu par savu un citu ieguldījumu mācību procesā (piemēram, novērtējot klasesbiedru sniegumu; vai paskaidrojot, kā izpildīts mājas darbs – pašvērtējums tiek veikts dzimtajā valodā)
 Izmanto IKT saziņā (piemēram, meklē internetā mācību stundai nepieciešamo informāciju

Sociālās sinības

1. Kā saprasties un sadzīvot ar sevi un citiem?

01/092016 - February 25, 92016

Emocijas, to izpausmes. Pozitīvas attiecības ģimenē, klasē, skolā. Draudzība. Uzdevumi: palīdzēt skolēniem  izprast savas emocijas un to cēloņus,  izprast savu ietekmi uz citu cilvēku emocijām,  mācīties veidot pozitīvas attiecības ar citiem (ģimenē, klasē, ar vienaudžiem, pieaugušiem cilvēkiem),  novērtēt savstarpējo attiecību un draudzības nozīmi cilvēka dzīvē.
Idejas apspriešanai Vai pēc izskata var spriest par cilvēku? Kāpēc – jā, kāpēc – nē? Kā tu skaidrosi sakāmvārdu – neskati vīru no cepures? Ko, pēc tavām domām, nozīmē – cienīt sevi? Ko tu gribētu sevī pilnveidot? No kurienes rodas izjūtas (emocijas)? Kā izpaužas prieks, bailes, vainas sajūta un citas emocijas? Kā tu vari ietekmēt savas izjūtas (emocijas)? Vai, tavuprāt, ar kādu jārunā par savām izjūtām? Kā tu vari ietekmēt citu cilvēku izjūtas? Ko nozīmē “ iejusties cita ādā”? Kā neieklausīšanās var ietekmēt cilvēku savstarpējās attiecības? Kāda uzvedība palīdz uzturēt labas attiecības ar citiem cilvēkiem? Kā tu sevi raksturotu kā draugu? Kādas īpašības tu augstu vērtē savā draugā, kāpēc? Ko tu būtu gatavs darīt drauga labā? Uzraksti piecrindi “Draudzība”! Idejas darbībai Skolēni sasēžas aplī un kaimiņam pa labi un pa kreisi pasaka labu vārdu vai vēlējumu, izsludina šo nedēļu klasē par labo vārdu nedēļu, turpina cits citam teikt labus vārdus. Izveidojiet kolāžu “Mēs esam draugi” vai “Draudzīga klase”! Grupās izstrādājiet draugu klubiņa noteikumus un iepazīstiniet ar noteikumiem citus! Attēlojiet krāsās savas izjūtas!


Sasniedzamais rezultāts

Novērtē savstarpējo attiecību un draudzības nozīmi savā dzīvē. Izprot, kāda uzvedība palīdz sadzīvot ar citiem cilvēkiem. Izprot, kā izpaužas savstarpējas rūpes un atbildība ģimenē. Ir savs viedoklis par nozīmīgām garīgām vērtībām (draudzība). Analizē atšķirīgas uzvedības un dažādu emociju ietekmi uz saskarsmi, saskata cēloņu un seku sakarības. Saskata un izprot dažādus viedokļus, prot formulēt savu viedokli. Spēj iejusties citu cilvēku situācijā un apzinās, ka cita cilvēka rīcību nosaka viņa vērtības, uzskati, pārliecība, kas izriet no pasaules uzskata. Strādājot grupā, ņem vērā citu domas, emocijas. Ir draudzīgs, ieinteresēts un atsaucīgs attieksmē pret visiem grupas biedriem. Prot sniegt mutisku ziņojumu par grupas darba rezultātiem