Tema 1

Events

Guerra del Francès (independència)

1808 - 1813

CONSTITUCIÓ (La Pepa)

1812

Ferran VII

1813 - 1833

Maria Cristina

1833 - 1843

Isabel II

1843 - 1868

PRIMERA LLEI D'EDUCACIÓ -> LLEI MOYANO

1857

Sexenni Democràtic (Revolucionari)

1868 - 1873

Primera República Espanyola

1873 - 1874

Restauració

1874 - 1931

Segona República Espanyola

1931 - 1936

Guerra Civil

1936 - 1939

Franquisme

1939 - 1975

SEGONA LLEI D'EDUCACIÓ -> LLEI EGB

1970

Democràcia

1975 - 2016

LODE

1985

LOGSE

1990

LOPEG

1995

LOCE

2002

LOE

2006

LOMCE

2015