Norges Historie

1850- 2000

Events

Grunnlov

1814
 • Embetsmannsstaten
 • Sterk nasjonalforsamling
 • avgrenset stemmerett
 • Sterk kongemakt

Avtale UK handel

1825
 • Økt skipsfart
 • Fiskevareeksport øker dramatisk

Industrialisering "første spranget"

1840
 • Tekstil

Embetsmannstaten gullalder

1840
 • 1840- 70
 • Konstitusjonelt monarki
 • Kongen plukket regjeringen
 • Embetsmennene utfordret av bøndene i Stortinget- bøndene vil inn- opposisjon

Pengepolitikk Sølvfestet

1842

Thranebevegelsen

1848
 • Bedre forholdene for arbeidere og husmenn
 • mål for allmenn stemmerett menn: politisk deltakelse
 • Bondeopposisjonen skremt av Thranebevegelsen

Johan Sverdrup

1851
 • Opposisjon
 • 1865-73: Bondevennene

Allmenn verneplikt

1854
 • Alle menn verneplikt
 • Ikke bare bønder som skal stille som soldater

Industrialisering "det andre spranget"

1860
 • Trefordeling
 • Papir blir ledende eksportindustri. Avis-> massemedium, allmenn skolegang
 • Ny teknologi, ledige råvarer-> nye markeder

Fra statsrådsak til vetostrid, Fase 1

1869
 • Lynkrig
 • Raske framrykk
 • Sverdrup- Jaabæk sikret årlige storting-> avgjørende maktskifte
 • Statsrådsaken blir opposisjonens hovedsak- steg mot parlamentarisme: Statsråd stilt til ansvar for stortinget
 • 1870-80: Partipresse: aviser partiidentitet

Fiskeriene

1870
 • Prisfall
 • Større internasjonal konkurranse
 • Strid om kapitalistisk industrialisering av fisket
 • 1910: motorisering av småbåtflåten

Tidlig moderne

1870
 • 1870- 1940

Fra statsrådsak til vetostrid, Fase 2

1873

-Stillingskrig
* Stortingen: Statsrådsaken vedtatt i likegyldene form
* 1878: varig konsolidering av opposisjonen

Det store hamskifte

1875
 • Omlegging av jordbruket
 • Mekanisering
 • Utvandring: USA & Nord- Norge
 • Politisk organisering Bondevenene

Pengepolitikk krone/gullstandard

1876

Den store depresjonen

1877
 • Fra høykonjunktur-> krise og omstilling
 • 1900: nr 5 i Europa BNP per innbygger

Fra statsrådsak til vetostrid, Fase 3

1880
 • Hvem hadde kompetanse til å endre Grunnloven
 • Venstre: Stortinget er suveren- Kongen har ikke veto i grunnlovssaker
 • Høyre: Kongen har absolutt veto
 • Kongen erstatter Stang (for ettergivende) med Selmer (konservativ) som statsminister
 • Riksrett neste steg, men etter nytt valg

Skip: Seil-> damp

1880
 • Omstilling fra seil-> dampskip
 • 1880 4% dampskip

Venstre Riksrett

1882
 • Partivalg
 • Støttet av: bønder, ny "middelklasse", arbeiderklassen
 • Riksrett konstituert
 • 1884: Selmer og statsrådene dømt
 • Kupplaner: Kongen tenkte på militær makt oppløse Stortinget-> Revolusjon
 • Juni 1884: Kongen ber Sverdrup danne regjering

Parlamentarisk demokrati

1884
 • Slutt på maktfordelingen regjering- storting
 • Politisk karriere
 • Kongens makt svekket, mest symbolsk
 • Snakke om Parlamentarisk demokrati i 1913: Kvinner stemmerett

Venstre & Høyre

1884

Formelt parti

Sosialhjelpstaten

1885
 • Staten må gjøre noe for fattige, arbeidere
 • 1885: Arbeidervern
 • 1892: normal arbeidsdag, barnearbeid: utdanning, staten ansvar for skolegang
 • 1894: ulykkestrygd

Deling Venstre

1886

Deling av partiet Venstre
* Rene Venstre: Steen
* Moderate Venstre: Sverdrup
- 1887: Regjeringen nedstemt i sognerådssaken uten å gå av- Høyre lar regjeringen sitte: Stortinget stemmer mot fleste saker ikke flertallet som Parlamentarismen er bygget på
- 1889: Stang feller Sverdrup på mistillit-> Viktig steg mot parlamentarisme
- 1888- 91: Venstre i "dvale"

Venstre gjenreist

1891
 • "Rene Venstre" overtar partiet
 • Unionsspørsmålet som den største saken-> konsolidere Venstre

Unionspolitikk

1891
 • 1891- 1905 -
 • Svensk UD og konsulatvesen tok seg av norske interesser
 • Kongen rådde ikke suverent over militæret- begrenset bidrag til felles forsvar
 • Konfliktperioder
 • 1891- 1905: Norsk krav om egen utenriksstyre-> trappet ned til eget konsulat
 • Venstre som drivkraft, Høyre: forhandlinger
 • 1895: Trusler om svensk militærbruk-> tvinger Venstre til å forhandle
 • 1897- 1900: Steens andre regjering. Stille om unionspolitikken
 • 1901- 03: Forhandlinger om konsulatsaken isolert- ender med komprimiss om forholdet- tolket ulikt i Norge og Sverige *Vår 1905: Store gjennombruddet
 • Regjering delt-> Ny
 • 18 & 23 mai: Stortinget vedtar lov om norsk konsulatvesen
 • Kongen nekter sanksjon-> Regjering går av-> Kongen ikke finne ny regjering -> Hvis Kongen ikke kan danne regjering-> Kongen ikke er Konge lengre-> Unionen oppløst på Norsk side. Sverige: Norsk folkeavstemming
 • 13 aug: 98% støtte regjeringen
 • Norge fri og velger monarki.
 • Christian Fredrik-> Kong Haakon

Proteksjonisme

1897
 • Krav om vern av industri, senere jordbruk
 • Toll koblet til skattespørsmål
 • Toll på varer som konkurer på innenlands
 • Venstre: mot toll-> dyrere forbruksvarer
 • 1897: Vernesatser på jordbruk mellom Norge & Sverige
 • 1905: Vernesatser på industrivarer
 • Norge holder likevel på frihandel
 • Skipsfarten internasjonalt frihandel

Allmenn stemmerett menn

1898
 • AP først ute
 • Venstre følger
 • stegvis utviding for kvinner

Industrialisering "det tredje spranget"

1900
 • Knyttet til elektrisk kraft
 • Utenlands kapital-> 1888: Statsborgerlov, senere konsesjonslover: import-> begrenset utenlandske
 • Vestlandet og Nord- Norge med, gruver

Partsreieri

1900
 • Mange hadde deleier i et skip -> Større mulighet til å risikere

Norsk frigjøring

1905

Kvinner stemmerett

1913

Norge 1 verdenskrig

1914
 • En ny arbeidsdag 1905- 1920
 • Den nøytrale allierte: handelspolitikk, skipsfart og vareforskyving til UK, Frankrike
 • Økonomisk vekst: Dyrtid: stor etterspørsel på varer-> høye priser, jobbetid: nyrike-> etterspørsel etter arbeidskraft
 • Vekst i arbeiderklasse
 • Økt sosial og politisk spenning: sosialpolitisk internasjonale plattformer- radikaliserte arbeiderbevegelsen
  • Fabrikker-> Nye byer

Internasjonale etterkrigskrise

1920
 • 1920- 1923
 • Fred innebar slutt på store overskudd på handelsbalansen

Politisk ustabilitet

1920
 • 1920- 1935
 • 12 regjeringersskifter
 • Fra likestilt trekant-> tofrontskrig: konsolidert borgerhet mot sosialister
 • Fra radikalisering-> splitting i arbeiderbevegelsen
 • Et polarisert norge: aktørene politisk enda større avstand

Parikrise

1925
 • 1925- 28
 • Gullverdi innført-> kronekursen presset opp til Pari: samme verdi som før krigen
 • Gjeld etter krigen også Norge- lån: inntektene målt i kroner falt-> summen som skulle betales i renter og avdrag var uendret
 • Arbeidsløshet øket, tvangsauksjoner
 • 1928: Gullstandard-> økonomiske virksomhet økende

Den store depresjonen

1929
 • NY- Dyp Krise- som dominobrikker
 • Først Tyskland- tatt opp lån i USA- betale krigserstatninger

Høymoderne

1940
 • 1940- 1970
 • Full sysselsetning, rettferdig fordeling av sosiale samfunnet
 • Radikalisering: Einar Gerhardsen (AP) danner regjering
 • Innledet periode med politisk stabilitet mellom blokkene fram til 70- tallet
 • Gjenreising, slitasjen- men stor vekst etter 1945
 • Grunn for stabilitet
  • vedvarende høykonjuntur
  • Moderniseringsentusiasme
  • Bipolaritet i verdenspolitikken: ytre fiende i øst-> samler internt
 • Fra mikro-> makrostyring 1950
 • Vekst og velstand
 • Storindustri: industrien som framstegets motor- eksportindustri
 • Satsning på forskning og teknologi
 • Kraftutbygging- Vanvittig vekst
 • Statlig medvirkning i reising av storindustri: Stor Statlig Satsning
 • Jernverk, Norsk Hydro, gruver, aluminium

Strukturrasjonalisering i primærnæringene

1940
 • Flytte arbeidskraft fra "lavproduktive"-> "høyproduktive" næringer
 • Øket produktiviteten, teknologi
 • Heltidsdrift & spesialisering
 • Jordbruket- bruksnedlegging & kraftig produksjonsvekst
 • Mekanisering
 • Færre fiskere-> ny teknologi-> økning i kvantum & verdi-> effektiv flåte

Tyskland angrep

9 april 1940
 • Tysk okkupasjon

Krigen over

8 mai 1945
 • Tyskland tapte krigen

Modernisering av hverdagen

1950
 • Urbanisering- 50% av befolkningen i byer & tettsteder, 1950: 2/3
 • Endret boformer: babyboom, OBOS, Drabadantbyer
 • standardheving- strøm, innlagt vann, bad
 • Husmorisering: hjemmet som husmorens arbeidsplass, husmorskolen, ny teknologi: vaskemaskin, komfyr & kjøleskap
 • Kjøpekraft & kjøpeglede : selvbetjening , bil & fly
 • Sterk følelse av materiell framgang-> moderniseringsbegeistring
 • Nasjonalisering av kulturliviet
 • NRK
 • Ny skolelov- opphevet skillet by- og land, satsning høyere utdanning
 • Velferdsstaten vokser fram
 • Felles ambisjon- mot universielle rettigheter, barnetrygd, utbygging helse (70- t)

Medlem av EFTA

1960
 • Frihandel uten medlemskap i EEC

Den norske oljeeventyret

1969
 • Lille juleaften 1969
 • Det norske oljeeventyret for alvor startet

Politikkens vilkår i det senmoderne samfunn

1970
 • Nytt politisk landskap- større svinginger, stemmegiving mindre grad sosial bakgrunn
 • Politisk ustabilitet
 • Ikke lengre partipolitikk- oppkomst av nye sosiale & politiske bevegelser
 • Den grønne bølgen
 • Ungdomsradikalisme på 70- tallet
  • Studentopprør, Vietnamkrigen, antiautoritanismen
 • Konjunkturelle skifte både i miljøsaker styrke & blandet ungdom

Forutsetningene for veksten i offentlig sektor, kulturell modernisering

1970
 • Økning i produktiviteten i de produktive næringene
 • Industri & primærnæringene: oppdrett som ny næring: fiskenæringa- nest viktigste eksportnæring
 • Olje & gassproduksjon
 • Statoli (1973): avansert oljeindustri
 • Svingende oljepriser
 • Internasjonalisering. Grønt skifte?

Fra motkonjunkturpolitikk til markedsstyring

1970
 • Store arbeidslivsformer 70- tallet: arbeidsmiljølov
 • Jappetid-> ny krise i siste halvdel 80t, Young aspiring professionals: framvekst av ambisiøse individer for personlig gevinst-> økt forbruk: sammenligne med jobbetiden under 1VK: store oljeinvesteringer, massive låneopptak og boligboble ble etterfulgt av lavkonjunktur, boligkrakk og bankkrise.
 • Element av markedsstyring i offentlig sektor 90- tallet
 • Internasjonalisering av økonomien
 • Forsterket press på jordbruket

Fra Vareproduksjon til tjenesteyting

1970

1/2 i vareproduksjon i 1970, 1/5 i 2011
- Fra 1950 Primærnæring (jordbruk, fiske) ned, økning i tærtier (service)

Kultur viktig

1970
 • Kultur blir viktig nivå i samfunn
 • Ny satsning regionale
 • og i kommunene: idenittesskapning, kulturisme: turisme

Den nye kvinnebevelgelsen

1970
 • 8 mars
 • kvinnekampens vei inn i institusjoner " statsfeminisme"
 • Bakgrunn:
 • kontroll over reproduksjon
 • internasjonale kvinnebevegelsen
 • ut i arbeidslivet

Senmoderne

1970
 • 1970- 1995
 • Velferdsstat, kulturell modernisering, kapitalismekritikk & markedsorientering
 • Utdanninga, utbygging VGS , regionale & sosiale utjevninger, 80t nesten alle
 • Flere masterutdanning og uni-> økning studenter
 • Årsaker til satsning: utjevningspolitikken, sputnikksjokket, overgang fra industri til kunnskapssamfunn: for økonomisk økning- må ha kunnskap
 • Industrisamfunnet-> Flere byer, Drabadantbyer
 • Store svingninger i styrkeforholdet mellom partiene: AP tilbakegang, Høyre fram
 • Vekst offentlig sysselsetting- kvinner i arbeidsmarkedet
 • Forskyving fra stat-> kommune
 • Helsesektor, profesjonalisering
 • Nasjonalisering av hberdagslivet
 • Urbanisering & rurbanisering (mindre tettsteder)
 • Framsteg i kommunikasjonsrevolusjonen: bil & fly
 • Fritidssamfunn: ferie & helg, masseturisme, reiseliv viktig vekstbransje
 • Globalisering av kulturen: ungdommer som veiviser, 50/60 t ungdomskultur, øket kjøpekraft, utdanning-> forlenget ungdomstid, internasjonale ungdomstiden

EU nei

1972

Medierevolusjon

1980
 • Inngang 1980- tallet
 • Reklame
 • Avpartifisering av aviser- ingen for ett parti
 • Avis truet pga TV-> internett & mobil
 • Sosiale medier som individualisert massemedium

EU nei

1994

Medlem EØS

1994
 • Samme rettigheter som EU land
 • De 4 enheter
 • Varer
 • Tjenester
 • Kapital
 • Personer

Digimoderne

1995
 • 1995->
 • Digital revolusjon 2005/06
 • Høyhastighets mobil/data nett: smarttelefon
 • Mer automatisert