HISTORIE 1003

Globalhistorie 1850-2000

Events

Monroe doktrinen

1823

Europeiske stormakter ikke lengre tillate og kolonialisere og blande seg inn i nye selvstendige stater, både nord- og sør amerika

UK: Konstitusjonelt monarki til parlamentarisk deokrati

1832
 • 1832- 1918- 1928
 • Utvidet stemmerett gradvis: middelklasse- Second Reform Bill
 • 1911: Lønn for parlamentsmedlemmer
 • 1916: Allmenn verneplikt
 • 1918: Allmenn mannlig stemmerett - Kvinner 1928
 • Det Irske spørsmålet
 • 1801: Del av UK- konfliktemne: jordeiendom og kirkeskatt (katolikker)
 • 1840: Potet hunger- staten ikke blande seg inn-> hat mot UK, utvandring
 • 1886: Gladstone inn for selvstyre, Home Rule
 • 1914: Kanten av borgerkrig- irene splittet-> delte Irland. Stoppet av 1VK

Opiumskrig

1839
 • 1839- 42
 • Åpner havner og maksimal toll

Frihandel

1846
 • 1846- 49
 • Gjennombrudd for frihandel
 • UK handel åpen for alle- internasjonal handel -> Sterk vekst i verdenshandelen med UK i sentrum for finans, shipping og forsikring
 • Land måtte åpne for UK varer for å beskytte sin egen næringsvekst
 • Tvunget: Kina, Japan, Osmantiket
 • Glidning mot formelt kolonistyre: India
 • 1873: Slavemarkedet stengt Zanzibar

Europa: Revolusjon og nederlag

1848
 • Sosial: uår og arbeidsløse: Liveienskapen
 • Politisk: fra enevelde-> konstitusjonelle monarki
 • Nasjonal: samling (tysk, italiensk) eller selvstyre (Habsburg monarkiet)

Samfunnsendringer 1850- 1870

1850
 • 1850- 1870
 • Industrialisering & økonomisk vekst
 • Folkevekst, urbanisering & utvandring
 • Kommunikasjons utbytting: Jernbane, dampskip, telegraf, massemedia
 • Demokratisering og nye nasjonalisme: allmenn verneplikt, skolegang og stemmerett

Idelogier

1850
 • Konservatisme: adel, kirke, hær, gradvis reformer
 • Liberalisme: Sikre borgerlige friheter, avgrense kongens makt
 • Radikale: allmenn mannlig stemmerett, parlamentarisk demokrati
 • Sosialismen: Avskaffe privat eiendomsrett, planøkonomi, reformpolitikk

Latin Amerika, Vekst uten utvikling

1850
 • 1850-> 1914
 • Nesten alle avkolonialisert 1830
 • Brasil 1841- 89, Pedro 2: Konstitusjonelt monarki- Statskupp- 1889-> Republikk
 • Mexico: 1860, fransk etablert monarki. Diaz: Moderniserende "enevelde" 1877-1911
 • Godseiersystemet vedvarte
 • 1888: Slaveriet avskaffet Brasil
 • Vekst uten utvikling- vekst for få grupper til gode
 • Enorm vekst i utenrikshandel og investeringer(UK): Infrastruktur
 • Monokulturer: utkonkurrert av Asia & Afrika i første del 1900- t
 • Stor europeisk innvandring
 • USA overtar som økonomisk & militær stormakt

Taipingopprøret

1851
 • Fra sørlige del- opplevd år med hungersnød inspirert av kristen misjonsvirksomhet: bibelens lære om rettferdighet og hat av kinesiske styringssystemet
 • Sosiale reformer, omfordeling av jord, skolegang, forbud mot opiumsalg
 • Keiseren støttet av UK: enn nytt India: slipper å bruke egne ressurser og egne folk

Krimkrigen

1853
 • 1853- 56
 • Osmanriket: Sultat hersket over Balkan, Midtøsten, Nord-Afrika
 • Tsar Nikolai 1: Rykker inn tilgang til Svartehavet gjennom Bosporos
 • Russland okkuperer Romania- UK fransk ultimatum-> Krig
 • Sultan støtten av Frankrike og UK + Østerrike
 • Russland alene, dårlig:jernbane. UK & Frankrike:våpen & skip
 • Florence Nightingale: Kvinner i sykepleien
 • Første mediekrig: telegram- nyheter tikket inn
 • Russland tap: gi opp landene, Svartehavet nøytralt, økonomisk & teknologisk sårbar-> refomer
 • Italia og Frankrike allianse

Japan påtvunget handelsavtale

1854
 • USA og Europeiske land
 • 1858: åpne havnebyer-> tap av kontroll over handels- og tollpolitikk: som India og Kina
 • Shogunen svekket: keiseren symbol på nasjonal motstand
 • 1865: Samurai- opprør: nedkjemper Shogunen
 • Opprør fra aristokratisk elite- Japan moderniseres

Russland, politikk & reformer

1855
 • 1855- 1905
 • Nederlag Krim-> reformer, liberalisering uten demokratisering
 • 1855: Alexander 2 tsar: mer liberal, mildere politikk
 • 1861: Livegenskapen opphevet
 • 1881: Alexander 2: foreslår liberale reformer-> myrdet av revolusjonærer
 • 1881- 94: Alexander 3: Undertrykking både liberale og revolusjonære
 • 1894- 1917: Nikolai 2: Lik Alx 3. Myrdet med familien. Panslavisme
 • 1890: overbefolket jord, hungersnød
 • Industrialisering: tollmurer, hinder: klima, transport, utdanningsnivå
 • 1894: russisk- fransk allianse-> massive invisteringer
 • Krig japan for å samle befolkningen, ser mulighet for seier -> Tap-> Revolusjon

Opiumskrig

1856
 • 1856- 60
 • Kysten under utlands kontroll

India

1857
 • 1857- 1900
 • 1857- 59: Væpnet opprør utgangspunkt i EIC hær
 • Kontroll gjenopprettet ved forsterkinger UK & nyrekruttering i Punjab og terror
 • Kristen misjon-> møtte streke og lærde, ikke status. Hinduisme
 • Eksport tekstilvarer-> Leverandør av råvarer- Dhaka- tekstilsenter befolkning ned
 • 1876- 79 & 1896- 99: monokultur-> tørke, hungersnød
 • Britisk kolonistyre ingen interesse hjelpe indisk industri i konkurranse med britisk
 • Stort britisk handelsoverskudd- inderne importerte ferdig varer- eksporterte rå
 • Indisk koloniadmin: utsendte embetsmenn i toppstillinger i hær og admin
 • Nasjonalisme: følelse å være innbygger i okkupert land. Hinduistisk & islamsk identitet. Fri India delt. Pakistan- muslimsk
 • Avskrekkende eksempel for Japan: redd for underlagt europeisk regime

Italia Samling

1859
 • 1859- 70
 • Krimkrigen-> allianse Frankrike
 • 1859: Krig mot Østerrike- uten støtte fra Prøysen/ Det tyske forbundet
 • Venezia fortsatt østerriksk
 • Småstater slutter seg til Sardinia; tredeling av Italia
 • 1860: Garibaldi+bondeopprør-> velter kongedømmet Napoli
 • 1861: kongeriket Italia proklamert
 • 1866: krig Prøysen- Østerrike-> Venezia del av Italia. Mislykkes på kirkestaten
 • 1870: Krig Prøysen- Frankrike> Kirkestaten innlemmet. Roma hovedstad -> Langvarig motstand i sør

USA: Borgerkrig

1861
 • 1861- 65
 • 1860: Lincoln republikans President: åpne vesten for småbønder, vernetoll, industri, hindre slaver på nye områder
 • Sørstatene bryter ut-> konføderasjon
 • Borgekrig. Slaveriet avskaffet (1865)- uten kompensasjon (slaveeiere)
 • 1862: Homestead- Act: få jord for å oppholde seg der 5 år
 • 1869: Jernbane på hele kontinentet
 • Bison bestanden desimerte- livsgrunnlaget for urbefolkningen
 • 1890: Wounded Knee- siste motstand-> Trail of Tears

Suezkanalen

1864

Bygd av UK, åpne for ferdsel til India, samt Australia og NZ

Slesvig-Holsten

1864

Danske områder vunnet av Tyskland med Østeriske styrker

Krig Østerrike-Prøysen

1865

Tysktalende områder vunnet av Tyskland
-> 1867: tyske forbund avløst

Østerrike- Ungarn

1867
 • 1867: Dobbeltmonarki- Habsburgrike, felles utenriks- og finanspolitikk

Japan, Restaurasjonen

1868
 • 1868- 1905
 • Meiji- perioden: Radikalt moderniseringsprogram
 • Føydalismen avskaffet: bønder eiendomsrett & selveiende som i Europa
 • Høyt skattenivå, 3årig verneplikt-> bondeopprør 1870 årene
 • 1871: Reforhandling av økonomiske avtaler-> europeisk studietur: ingen suksess
 • Import av teknologi, ingeniører, litteratur, kunnskap: lære av maktene en står ovenfor
 • Innføring av Keiser og Europeisk styresett
 • Egen handelsflåte, tilstrekkelig matproduksjon: ikke import, unngikk gjelds avhengighet
 • Økonomisk modernisering gjennomført under frihandelsregime: tvungen lavimport, men klarte bygge opp egen industri
 • Allmenn skolegang
 • Mangel på råvarer, behov for eksportmarkeder-> imperialistmakt
 • 1876: Fortrenger Kina som hegemonimakt i Korea-> Koloni 1910
 • 1890 årene: Reforhandling av internasjonale avtaler-> gjenvinne rettslig og senere finansielt selvstyre
 • 1905: Krig Russland
 • 1932: Fra parlamentarisme-> Fascistisk militærstyre: ønsket ikke urolighet, kooperativ

Alcace & Lorraine

1870

Krig Prøyssen og Frankrike
- Frankrike allianse Russland

Den andre industrielle revolusjonen

1870
 • 1870-> 1914
 • Stål, transport
 • Forbrenningsmotorer- erstatte dampmaskin
 • Elektrisitet
 • Olje
 • Ny militærteknologi: Afrikanske hærer hjelpeløse mot europeisk teknologi
 • Lik den første men: elektrifisering av hushold, innlagt vann, stål, olje
 • Utvandring. Europeisk overbefolkning-> USA
 • Jernebane, gruver, statslån (Kina, Iran, Osmanriket)
 • UK investeringer: USA, Latin Amerika, Canada, NZ, Australia
 • Frankrike: Russland (etter allianse), Spania, Italia
 • Verdensøkonomien i vekst, forsyning fra korn-> hushold i Europa
 • Finansmarkedet dominert av London
 • 1880- 1914: Gullstandard, fast vekslingskurser
 • Kommunikasjons revolusjon: telegraf, jernbane, menneske, gods, nyheter rask
 • Lavere fraktkostnader
 • 1869: Suez kanalen
 • Felles konjunktursyklus

Den nye imperialismen

1870
 • 1870- 1900
 • The Scramble for Africa
 • 1884: Berlin konferansen: Bismarck- unngå kriger
 • Britisk- Russisk rivalisering i Sentral- Asia: Afghanistan forsvarer sin egen, Iran delt i interessesfærer (1907)
 • Nye: USA og Japan
 • Økonomiske motiv: nye investeringsområde & marked, spre kristendommen
 • Rasisme & Sosialdarwinisme: ikke i stand til å utvikle selv
 • Konsekvens Afrika
 • Kunstige statsdannelser
 • Infrastruktur-> skattlegging-> lønnsarbeid/salgsjordbruk
 • Fra kollektiv trygghet-> alliansebygging
 • Trippelententen: Frankrike, Russland & UK
 • Trippelalliansen: Tyskland, Østerrike & Italia
 • Balkanisering-> Utløser 1 VK

Kina defensiv modernisering

1870
 • 1870- 1914
 • 1888: Statlig industrireising: eksport jordbruk produkter
 • Svekket sentralmakt, svak skatteevne, føydalisernig
 • 1870- 1900: hungerkatastrofe (20-30 mill døde)
 • Presset av fransk- britisk offensiv (Sørøst Asia), Korea, Russland: Mandsjuria
 • Politisk reform- sikre privat eiendom & investeringer
 • Keiser Guangxu 1898: hundre dagers program: moderne utdanning
 • Stoppet av enke keiserinne Cixis statskupp
 • Bokseropprøret
 • 1911: Qing- dynastiet slutt-> Sun Yat Sen-> militærstyre

Italia samling

1871

Tyskland- Allmenn mannlig stemmerett

1871

I samlingen av Tyskland-> Mannlig stemmerett til Riksdagen

Tyskland samling

1871
 • Keiser Vilhelm: makt utenriks- og forsvarspolitikk. Utnevnte Rikskansler og statsråder
 • Rikskansler Bismarck
 • Speilsalen i Versailles
 • Føderal stat
 • Vant fordi:
 • Folkevekst, jern & stål produksjon, rask mobilisering, Østerrike gjeldstynget
 • 1870: Allianse med nasjonalliberale: tar opp samf spørsmål
 • 1878: antisosialistiske lover, brudd med liberaler-> proteksjonisme: bygge handelsbarriere
 • 1880- t: Legge demper på sosialdemokratiske: alderspensjon & syketrygd
 • 1888- 1918: Vilhelm 2-> 1890: Bismarck tvunget til å gå av: militarisme, antisemittisme

Den store depresjonen

1873
 • 1873- 1896
 • Høykonjunktur avløst av krakk og krise
 • Tysk/Østerriksk investeringer i Jernbane USA-> krakk NY-> krakk i hele Europa
 • Overproduksjon av landbruksvarer-> prisnedgang
 • Frihandel-> proteksjonisme
 • Utvandringsstopp 1870- 80 årene

Krig Osmanske riket og Russland

1875
 • 1875- 78
 • flere Balkanstater ble selvstendige, Serbia
 • Bosnia Hercegovinia under Habsburgriket

Osmanske riket- indre og ytre press

1875
 • 1875- 1918
 • Vestlig støtte Egypt- UK- frihandel
 • Opprusting og statstøttet industrialisering-> voksende gjeld, låne-> høyere gjeld
 • 1875: Bankrott
 • 1875-76: Opprør Bosnia- Hercegovina & Bulgaria-> krig mot Montenegro,Serbia -> Autoritær tilstramming
 • 1881: reforhandling av gjeld, skatteinnkreving& nedbetaling, internasjonal admin
 • 1908: "ungtyrkisk" statskupp- sultan satt til side
 • motsetninger i mellom folkegrupper, tyrkifisering-> arabisk nasjonalisme
 • 1877-78: Krig mot Russland-> Berlin kongressen-> tap av Balkan

Berlin Kongressen

1878
 • Bismarch
 • Krig Osmanske riket og Russland
 • Bosnia underlagt Habsburgriket

Trippelalliansen

1879

Tyskland, Østerrike og Italia

Berlin konferansen

1884

Inndeling Afrika

Afrika-kolonistyrer

1884
 • Indirekte styre: Bevare eksisterende styringstrukturer- kolonimaktene styre gjennom dem- oppnå størst mulig legitimitet (UK). Bevare egen identitet
 • Direkte styre: innsatte egne afrikanske ledere, assimilasjon (Frankrike)
 • Handelskolonialisme: Eksport produksjon på egen jord, dyrket selv, assimilasjon, Vest- Afrika, Frankrike
 • Konsesjonsselskaper: Utenlandske selskaper tildelt kontroll over store deler av landet- styrte nærmest som privat eiendom, DR Kongo, Leopold
 • Settlerskolonialisme: Bosatte seg på jorden, Europeiske storbønder, jord og billig arbeidskraft, UK

Norge-parlamentarisk demokrati

1884

Fult demokrati 1913: kvinner stemmerett

Trippelententen

1893

Russland, Frankrike og Storbritannia

Italia tap mot Etiopia

1894
 • Ydmykende tap for Italia
 • Eneste land i Afrika ikke koloniseres
 • Mussolini hevn i 1935

Bokseropprøret

1898
 • Mot keiserstyret- vestlig frihet til å styre, kommersielle innflytelse- ydmykende
 • 1895: bakgrunn nederlag mot Japan
 • Mot kristne misjonærer
 • Vestlig støtte keiser, redd for keiser fall

Boerkrigen

1899
 • 1899- 1902 Mellom de to rivaliserende hvite settlersamfunn
 • Boere og briter
 • Boer tap
 • Afrikanere jobbe på reservat eid av hvite *1912 ANC, svar på jordloven, protestparti
 • Svarte egentlige taperen

USA ny industrimakt

1900
 • 1900: verdens største industrimakt
 • Storselskap, 4 store: Carnegie(stål), Vanderbilt(jernbane), Rockefeller(olje) & Morgan(finans)
 • 1854: tvang Japan handelsavtaler- åpne havnebyer
 • 1898: Den spansk- amerikanske krigen. Cuba, Puerto Rico, Guam, Fillipinene under USA kontroll (1902). Hawaii territorium

Frigjøring Norge

Approx. 1905
 • Unionsoppløsning Sverige
 • Kong Haakon fra Danmark: Kristian Fredrik

Krig Japan- Russland

Approx. 1905

Japan vant

Første Russiske revolusjon

1905
 • Den blodige søndag: drept fordi krevde endring i styret-> bønder mistet hengivenheten til tsaren som intellektuelle hadde forsøkt å vekke i befolkningen
 • Sovjeter- streik
 • Oktobermanifest: deler makten, Dumaen, ingen reelle endringer, autoritær makt
 • Konstitusjonelt monarki: Dumaen med avgrenset stemmerett
 • Ministre ansvarlige ovenfor utenrikspolitikk og militære
 • 1906-11 Reform orientert regjering (Stolypin)-> tilbakevending

Japan

1910
 • Erobret Korea 1910: Gummi og olje
 • Invaderte Mandsjura 1931: Jern og stål, Taiwan under Japan slutten av 30årene
 • 1931: Fattigdom- polarisering av politiske holdninger. Ene side militarisme støtte keiseren, andre side parlamentarisk system og holde tilbake
 • 1936: Arbeidsledighet avskaffet, økonomien ekspanderte, opprustning

Kinesiske keiserrikets fall

1912
 • 1912: abdiserte siste keiser: mistet legitimitet, Mandsjudynastiet:utlendinger hatet
 • Forsøk på monarki underlagt grunnlov: konstitusjonelt monarki, føderalt
 • Reformene kom alt for sent og utilstrekkelig
 • Keiserrikets fall: Europeisk imperialisme, økologisk perspektiv; utilstrekkelige møte med virkningene befolkningsvekst, avskoging, hungersnød
 • Få rike, flertall fattige bønder ikke eide jord: gjeld
 • Befolkningen fattige, underernærte, uoplyste->sluttet seg til voldelige opprør -> Republikk Sun Yat- sen: visjoner om reformer & minske folks nød Flyktet i 1913- militærdiktatur
 • 1919 4. mai bevegelse:reaksjoner på Versaillestraktaten og Japan fikk beholde Kinesiske områder- demonstrasjoner mot vestmaktene og Japan
 • Guomindangpartiet, Sun Yat- sen Pres i sørby
 • Landet i helhet uro- nærmest borgerkrig
 • 1921: Kinesiske kommunistpartiet: forhåpninger knyttet til den russiske revolusjonen- Sun Yat- sen død-> nytt korrupt regime

Første verdenkrig

1914
 • 1914- 1918

Rusningskappløp

1914

Verneplikt, flåte og militær

1 verdenskrig årsaker

1914
 • Maktvakuum, uro:nasjonalisme, kappløp om kolonier: råvarer&markeder
 • Ny våpenteknologi, liten gnist--> stor krig
 • Alliansepolitikk; låst til avtaler
 • Utløsende: skuddet i Sarajevo
 • Bakgrunn: Østerrisk politi etterforske på Serbisk område, avslag-> krigerklæring mot Serbia. Påskudd å slå ned nasjonalistiske bestrebelsen på Balkan. Tysk støtte militært til Østerrike- Ungarn ordne opp med Serbia. Russlands tette forhold til Balkan og mobiliserte (erfaring: mobilisering tok tid). Belgia (nøytral) invadert av tyske tropper på vei å okkupere Frankrike- uventet motstand, avgjørende for England inn i krigen på fransk & russisk side
 • Østerrike-Ungarn arveprins skutt av Serbisk nasjonalist.
 • To-fronts krig

Folkemord Armenere

1915

Februar revolusjonen

1917

1 verdenskrig belastende, samf ute av balanse- utøste Revolusjon
- Få eide jorden, landsby fellesskap- mir: forbudt salg av jord og investeringer utenfra som kunna ha forbedret produksjonen.
- Industrialisering: skattlegging av bønder og lån utlandet. Industriarbeidere vesentlig i revolusjonsprosessen
- Streikebevegelse, kvinner "Brød,jord og fred" komme fra bøndene (hadde egentlig ikke en mellomklasse)
* Tsaren- Nicolai 2- abdiserte- Soldater lød ikke ordre-> Republikk
* Valg til Dumaen: flest Sosialistiske partier-> Bolsjevikene 1/4 stemmer- Lenin overtar makten i Oktoberrevolusjonen

Oktober revolusjonen

1917
 • Bolsjevikene (Lenin): kupp, militærmakt
 • 1918: oppløste Dumaen som var valgt til å gi ny grunnlov
 • Fra borgelig - demokratisk styring-> ny modell: representantene for de fattigste klassene - særlig industriarbeiderne - gjennom sovjetene silte seg i spissen for landets styre
 • Bolsjevikene greide ta makt fordi:
 • Fortsette på UK & Fransk side i krig mot Tyskland
 • Stille seg til bøndenes desperate hunger etter jord
 • Bolsjevikernes holdning: "Brød, fred, jord"
 • Regjeringen møtte ikke bøndenes jordomsordeling-> tok utviklingen i egne hender
 • Lenin insisterte på at arbeiderne, revolusjonens ledende kraft, måtte støtte bøndenes krav om omfordeling av jord
 • Ikke parlamentarisk republikk, men mot "Republikk av arbeidernes, fattigbøndenes og bøndenes sovjeter som vokser opp nedenifra"
 • Få slutt på krigen- samfunnet på fote igjen
 • Russlands handlemåte sett som svik møtt med avsky av de allierte

UK- Menn stemmerett

1918
 • Kan man krige for nasjonen kan man bestemme også

Sovjet Borgerktig

1918
 • Forming av Sovjetstaten
 • Røde Arme (Røde Arme)- hvite styrker (støtte UK&Frankrike) Røde klarte å mobilisere og holde løfte (brød, jord og all makt til sovjeter)
 • Rød terror: hard politisk undertrykking
 • Krigskommunisme: Jordbruksprodukter tatt fra bøndene livnære den røde hær og bybefolkning. Få opp produksjon: fast skatt, tillatelse å selge overskudd på åpne marked.
 • 1922: Grunnlag for Sovjetunionen
 • 1921-24 NEP-Ny økonomisk politikk, må åpne for jordeiendom, liberalisering, kulakker( velstående bønder)
 • Lenin død 1924
 • Stalin 5 års planer

Resultater 1. Verdenskrig

1918
 • Keisertroner styrtet: Tyskland, Russland & Habsburgriket
 • Det Osmanske riket fullstending oppløst
 • Nye statsgrenser
 • All skyld til Tyskland- Versailles traktaten
 • Kommunisme, fascisme, nazisme som nye statsbærende idelogier
 • Uro i koloniene
 • Nasjonalisme utenfor Europa: mandatområder(Tyrkia, Palestina,Irak)
 • Kvinner stemmerett
 • Øst statlig regulering av økonomi
 • Norge: "Den nøytrale allierte"- eksport, skipsfart
 • Mandatområder: vestlig løftebrudd om uavhengighet,
 • Frankrike: Syria, Libanon
 • UK: Palestina, Jordan, Irak fram mot politisk selvstendighet

Folkeforbundet

1919
 • Dominert av vinnere fra 1.VK, lite legitimitet i de statene hvor det var store spenninger, lite beslutning dyktig: alle veto rett, stater melder seg ut 1930-t
 • Reagere ikke på tysk ekspansjon
 • Prøvde å snakke Hitler til fornuft ikke militært
 • Økonomiske uroen gav mistillit til det kapitalistiske systemet- må ha sterkere stater, stadig flere ekstremisme, også så demokrati ikke fungerete

Italia- Fascismen- Mussolini

1922
 • En seiersmakt etter 1.VK
 • Misfornøyd med fredstraktaten-uro
 • Privat eiendomsrett bevaring
 • Sterk aktiv stat, ro&fred, selvforsynt
 • Fienden arbeiderbevegelsen-sosialstisk & kommunistisk
 • Antidemokratisk, totalitær, militær, sterk leder
 • Marsjen mot Roma: kreve Mussolini som statssjef-ikke aksjon mot- Mussolini danner ny regjering(bedt om fra kongen), ikke kupp, ekstraordinært tiltak:lovhjemmel om makt
 • Hitler prøvde lik politisk mobilisering->fengslet-Mein Kamp *Mussolini sitter til 1943- Italia nederlag

Sovjet- Femårsplan

1928
 • Stalin-kommunistpartiet
 • Statlig- økonomi, høye produksjonsplaner
 • Kollektivisering: statseide gårder- tvangskollektivisering- stor nedgang- hungersnød, overskuddet inn i tungindustri som vokste

Depresjonens årsaker

1929
 • Krigføring prioritert pga av kolonialisering
 • USA tatt over UK rolle som leder for internasjonale verdensøkonomien
 • Investerte mindre i kolonilandene
 • Mangel på kunnskap om sosialøkonomi & internasjonal økonomi
 • Versaillestraktaten
 • Keynes: Tyskland betale tilbake gjeld, men går ut over UK & Frankrike- USA ikke får tilbake gjeld. Mente staten gripe inn aktivt
 • Proteksjonisme: berge sin egen økonomi- enda dypere krise, tollmurer for import
 • Facismen

Børskrakket

1929
 • Den store depresjonen- 2008 lik
 • Inflasjon: Trykt opp enorme mengde sedler. store etterspørsel føre til inflasjon- betale mer og mer for den samme varen. Penger mistet sin verdi

Latin Amerika

1930
 • Økonomisk krisen rammet hardt
 • Uro, militærkupp, mangel på stabilitet, økt industrialisering
 • Godseieroligarkiet (UK kapital støtte) VS. arbeiderbevegelsen
 • Eksport-import-kapitalisme->rike rikere-større forskjeller
 • Katolske: kapitalistiske system fremmer sekularisering- kritisk
 • Reformlovgiving-begrenser på utenlandske selskaper
 • Vargas (Brasil), Perón (Argentina)-> etter: terrorstyre, Falklandsøyene 1982 fra UK

USA- New Deal

1933
 • Franklin D. Roosevelt
 • Aktiv reformpolitikk: regulere aksjemarkedet, arbeidervernlov, arbeidsledighet ned- i forbindelse til opprustning 2.VK. Staten sørge for innbyggernes beste

Tyskland- Nazismen

1933
 • Weimar-republikken: upopulær etter Versaillestraktaten, forrædere, ga opp for lett. Koalisjonsregjering; uerfaren politisk
 • NSDAP(1920): radikal, antisemistisk, antidemokratisk, sterk stat, leder, hat mot sosialisme og kommunisme, ville oppheve Versaillestraktaten, Samling av tyske folk innen en tysk stat
 • Lebenraum: livsrom, ekspandere ikke bare samles
 • 1921: Hitler leder NSDAP, Mein Kamp, raseideologi:renhet, sosialdarwinisme, Konspirasjon :Kapitalistisk verden styrt av jøder- jødene mot verdensherredømme
 • Organiserte seg militært- utviklet SA(brunskjortene) og SS(spesial)
 • Propaganda, massemøter, førte an at regjeringen var landssvikere
 • 1923, Ruhr: Frankrike lei av å ikke få krigserstatning, område okkupasjon av Tysk industriby- Maginot-linja: fransk forsvar gjennom Ruhrområde
 • Politisk dialog: Locorno avtalen: demilarisert sone:forsøke dempe europeisk stormakt prinsipp
 • 1928: Briand Kellog: fredspakt, forpliktelse til å løse grense spørsmål gjennom politisk dialog
 • 1929:børskrakket-hardt i Tyskland-->NSDAP:tydlig økning i oppslutning
 • 1933: Hitler rikskansler i koalisjonsregjering. Hindenburg(Pres) regnet med å kontrollere Hitler
 • Fullmaktslov: deler riksdagen: myndighet å vedta lover i 4år uten tilsnakk fra Pres -> Oppløse riksdagen, forby kommunistpartiet(anklaget for mordbrann) -> forby alle andre politiske partier og fagforeninger
 • Slo ned politisk oposisjon med vold: SA
 • Gestapo: hemmelig statspolitiet

Den store terror Russland

1934
 • Utrensking, de mot kollektivisering
 • Moskva prosesser: politiske motstander i partiet-hemmelig politi senere KGB
 • Utrenkse fiender i folket- gulag system: tvangsarbeid industri

Tyskland- Nazistaten

1934
 • De lange krigers natt: terror mot motstandere av partiet: SA: de som var for kravstor for å møte hærledelsen &myrdet SA ledere som var mot
 • Presidenten dør-> Hitler President, Rikskansler & øverste militære leder
 • Nazistaten: innfri ovenfor sine velgere, økonomien til å gå rundt & økt sysselsetting, oppgang internasjonale konjunkturer,ruster opp, bygger industri (tung), holder seg ikke lengre til Versaillestraktaten
 • Nazifisering: insetter sone partifeller i admin for å drive gjennom ideologien, Hitler Jugend (ungdomspartiet), jødeforfølgelse: tatt fra rettigheter og eiendom
 • 1935, Nov: Krystallnatten: angrep synagoger, gettoer, beslag eiendommer (knuste glass)
 • 1934: Gikk mot sin egne. SS- De lange krigers natt
 • 1936: Antikomitern pakt: Japan, Italia & Tyskland samarbeid & kartlegge kommunismen internt og internasjonalt-> Aksemaktene

Italia- Etiopia

1935
 • Utvidet med sin koloni Eritrea med Etiopia
 • Hevn etter ydmykende tap i krigen 1894
 • UK under press- Italia mot Egypt- Suezkanalen- brakte krigen til Afrika
 • UK styrker + etiopiske & sudanske vant over Italia
 • Etiopia befridd mai 1941

Mao Zedong & maoismen

1935
 • Innad kommunistpartiet strid
 • Mao- lærte sitt eget land å kjenne
 • 1911 revolusjonen mislyktes pga. intelligentsiaen ikke nær nok kontakt med bøndene på landsbygda
 • Optimistisk oppfatning av bøndenes politiske modenhet, framholdt større enn arbeidernes.
 • 1935: Lange marsjen: befestet Maos lederstilling i kommunistpartiet til død 1976
 • Militære geriljastrategien- Japan i 1937 igjen erobre Kina
 • Revolusjonære praksisen på landsbygda & innsats krig viktige videre maktkampen på veien fram mot politisk orden og samling i Kina etter 2VK

Tyskland- Rhinland

1936
 • 1934: Ikke angrepspakt med Polen
 • 1936: Marsjerte i demilitariserte Rhinland, UK og Frankrike protesterte med gjorde ingenting- Bryter Versaillestraktaten

Spanske borgekrigen

1936

Franco: Italia og Tyskland støtte- fascismen
* Tyskland: Hitler teste sine menn

Aksemaktene

1937
 • Tyskland, Japan og Italia
 • Nazisme & fascisme

Tyskland- Japan og Italia

1937
 • Anti-Komitern- mot sosialister og kommunistisk sammarbeid

Tyskland-Østerrike & Sudetland

1938
 • Annektere Østerrike: programmet for å samle alle tyskere
 • Samme år Sudetland i Tsjekkoslovakia- 3,5 mill tyskere: UK støtte statsminister
 • 1939: Hitler videre inn i Tsjekkoslovakia
 • Ikke-angrepspakt mellom Tyskland og Sovjetunionen (erkefiender)

Utbrudd 2 Verdenskrig

1939
 • Hitler rolle, stort spillerom
 • Konsekvens misgrep Versaillestraktaten representerte
 • Forholdene for store flertall under den store depresjonen
 • Hitler hadde langsiktige planer med sin politikk og store trekk var ansvarlig for krigen

De allierte

1939
 • Storbritannia, Sovjet & USA + støttespillere
 • Kommunistiske + Kapitalistiske land

Tyskland invaderer Polen

1939
 • September- intensjon enda en lynkrig
 • UK ikke mer ettergivenhet
 • Frankrike og Storbritannia erklærer krig mot Tyskland

Tyskland angriper Norge

9 april 1940
 • Tyskland angriper Norge 9. april 1940
 • Norsk kapitulasjon 10.april

Tyskland- Leningrad

1941
 • Tysk invasjon Sovjet, trodde lynkrig og kommunisme gå i oppløsning
 • Undervurdert, mest langvarige, lidelsesfulle og avgjørende slaget på sovjet jord
 • Kulde, beleiring Leningrad- umenneskelig påkjenning på sivilbefolkningen, sivile sultet ihjel, Sovjetisk landkorridor

USA - Pearl Harbour

7 desember 1941
 • Japansk angrep på Pearl Harbour stillehavsflåte Hawaii
 • Inn i krigen på alliert side- Tyskland erklærte krig mot USA
 • Tysk mareritt; Krig på to fronter

Stalingrad

1942
 • Vendepunkt i tysk nederlag- tidsspørsmål før allierte vinne krigen, tok tilbake tyske okkuperte områder. USA forsyninger
 • Den tyske invasjonen av Sovjetunionen og krigserklæringen mot USA skulle vise seg å bli avgjørende for utfallet av andre verdenskrig

USA overtak i Stillehavskrigen

1942
 • Slaget ved midway
 • Vendepunkt i asia

Teheran konferansen

1943
 • Churchill, Roosevelt & Stalin
 • Drøftet koordineringen av krigen- Normandie

Normandie

6 juni 1944
 • Amerikanske, kanadiske, britiske soldater på kysten av Normandie (Lettet trykket på Sovjet, USA ikke bare i Stillehavet)
 • Gjenerobring av tysk okkupert europeisk land i en av de mest berømte og avgjørende operasjoner under krigen

Tito Jugoslavia

1945
 • Tito overtar makt i Jugoslavia
 • Kommunistregime ikke samarbeid med Sovjet

Årsaker til Allierte vant krig

1945
 • 8 mai Europa: Tyskland kapitulerte
 • 15 aug: Atombombene Hiroshima & Nagasaki ->Større ressurser og styrker
 • Tyskland beseiret hovedsakelig av "Den Røde Hær"
 • Å invadere Sovjet og erklære krig mot USA representerte selvmord for Hitler-regimet

Jalta konferansen

1945
 • Churchill, Roosevelt, Stalin
 • Erstatninger
 • Inndelingen av Tyskland etter krigen
 • Polenspørsmålet- Sovjetvennelig

Virkninger 2 verdenskrig

1945
 • 40 mill drept, 50% fra Sovjet, sivile, store ødeleggelser
 • Konsentrasjonsleire, jakten på krigsforbrytere, ikke rammet landene så hardt
 • Italia: mistet kolonier
 • Japan: mistet alle territorier, trakk seg helt ut av Kina
 • Tyskland delt inn i soner, Vest:UK, USA, Frankrike; Øst: Sovjet, Berlin delt i to
 • Latin Amerika: økt industrialisering, handelsforbindelse redusert, vanskelig importere våpen->usikkerhet
 • Sosiale tilpassinger: kvinner, feminisme
 • Nytt stormaktsmønster og starten på slutten av kolonialismens epoke i Europa
 • Nye symbol: Holocaust, Hiroshima & Nagasaki
 • Ny teknologi & vitenskapelig sprang
 • Internasjonalisering av økonomi & politikk
 • 2 VK som generasjonserfaring og nasjonsbygging

Potsdam konferansen

1945
 • Administrasjon av Tyskland

Krigen i Europa over

8 mai 1945
 • 2 VK i Europa over

Japan overga seg

15 august 1945
 • Atombombene Hiroshima & Nagasaki
 • Krigen over

FN

24 oktober 1945
 • Avløste folkeforbundet
 • Sikkerhetsrådet: UK, Kina, Sovjet, USA, Frankrike Vetorett. Allierte i krigen
 • Generalforsamling
 • Domstol: stanse en framtidig Pol Pot, Hitler eller Idi Amin
 • Fredsbevarende styrker
 • Menneskerettserklæring, hjelpe U- land
 • Verdensbanken
 • WTO, WHO, UNESCO,UNICEF ->Forhindre krig og skape fred

Marshallhjelpen

1947
 • Oppdemmingspolitikk av kommunisme- Sovjet nei
 • Bli med i frihandels organisasjonen
 • Bygde opp Europa igjen

Israel

1947
 • Opprettelse av staten Israel: 53% jødisk, 45: palestinsk
 • Konflikt jøder og arabere: største konflikten i verden
 • USA pro Israel
 • Styrker fra Jordan, Libanon, Syria, Egypt og Irak angrep-> Israelsk del økte 75%
 • Palestinere i flyktningleirer i naboland opp til 1mill

India

1947
 • Selvstendig fra UK
 • UK hadde ødelagt plassen eksportnæringen for bomullstekstiler
 • Mahatma Gandhi: ikke- voldelig kampanje
 • Britiske varer ble boikottet-> viste at vold vanskelig å unngå
 • Nektet å samarbeide med kommisjonen som London hadde sendt
 • Delaktig i 2. VK- fikk selvstendighet
 • Blodig deling India & Pakistan, Muslimer VS. Hinduster, Grense Punjab, Bengal

Japan utvikling og vekst

1947
 • Økonomisk utvikling på kort tid
 • Jordreformer, demokratisk konstitusjon, keiseren-> konstitusjonell monark
 • Hjelp fra USA, som Marshallhjelpen i Europa
 • Avkall på bruk av krig/trussel om krig i konfliktsituasjoner
 • 1960, Industri og utdanning
 • studenter mot sikkerhetsavtale med USA, baser på japansk territorium, vietnam
 • USAs viktigste alliert

Kald Krig

1947
 • Fra varm til kald krig, jernteppe
 • USA: kapitalisme og demokrati
 • Sovjet: kommunistisk økonomi og politisk modell
 • Etter 2VK
 • USA: sterk økonomi, få døde
 • Sovjet: Kaos, ødeleggelse og død
 • Deling tyskland grunn til kald krig maktvakuum

NATO

4 april 1949

Plikt til å forsvare et land hvis angrepet
- Sovjet: Warsawa pakten

Iran

1950
 • Fleste land uavhengig på midt 50- tallet, hadde blitt lovet etter 1VK
 • UK: oljeselskap
 • Muhammed Mossadeq- nasjonalisering av oljeselskapet-> UK økonomisk blokade-> Styre styrtet-> Sjahen-> USA overtok ansvar
 • Sjahen mer autoritær, forfølgelser, hemmelig politi
 • Kuppet-> motvilje mot vesten
 • 1970- t: økt motstand mot sjahen-> flykt & ny leder, muslimsk revolusjon

Koreakrigen

1950
 • 1950- 53
 • Opprustning
 • McCartyisme i sør, jord, kapitalistisk liberal
 • Stalinisering i nord, industri
 • Nord angrep sør støttet av Kina-> USA støtter militærdiktatur i sør-> fortsatt delt

Vietnamkrigen

Approx. 1950
 • 1950- 75
 • 1945: Ho Chi Minh- fransk nederlag etter prøvd gjenerobre makt i Indokina etter Japan mistet etter 2VK. Kommunist.
 • Fransk nederlag-> Vietnam delt -> Nord: Kommunistisk -> Sør: Antikommunistisk
 • Avtale: fri valg og gjenforening i 1956. Sør erklærte seg som republikk, USA nektet holde valg i frykt for kommunistisk styre
 • Nord: Ho Chi Minh mottok hjelp Kina & Sovjet
 • Sør: USA, Eisenhower-> dominoteorien om kommunismen
 • USA klarte ikke stoppe kommunistisk overtak, avsky i media, napalm
 • Kommunisme også i Laos, Kambodsja (Pol Pot: Røde Khmer- regimet)

EU

1951
 • Romatraktaten, 1951: kull & stål union: Frankrike, Luxemburg, Vest- Tyskland, Italia, Belgia, Nederland
 • EEC: 1957, Det Europeiske fellesmarkedet, bort med toll
 • EF: 1967- 1993
 • EU: 1993
 • Aldri mer krig Tyskland- Frankrike, aldri mer krig i Europa
 • Økonomisk samarbeid

Egypt

1952
 • Framforhandlet selvstendighet 1920- 30 tallet-> kongedømme på UK nåde
 • Økonomi basert på bomullseksport til UK
 • Drive britene ut
 • Ydmykende tap mot Israel-> mot imperialismen og staten Israel
 • Gamal Abdel Nasser- nærmest diktatur, kommunistpartiet forbudt
 • Israel, UK & Frankrike så Nasser i lys med Hitler som ikke ble stanset i tide-> Styrker angrep Egypt 1956-> Israel Sinaihalvøya- Verdens medier så det som skandale. Egypt beholdt Suez
 • 1977: fredsavtale med Israel-> adgang Suezkanalen & Sinai tilbakeføres

Sovjetunionen etter Stalin

1953
 • Nikita Khrusjtsjov: kritikk Stalin: utrensking og diktatur
 • Fredlig sameksistens mellom supermaktene var mulig og nødvendig hvis en utslettende atomkrig skulle ungås
 • 1958, USA besøk
 • 1962: Cubakrisen
 • Import korn-> ydmykende & reforme partiet-> avsatt
 • Afghanistan 1979
 • Polen utvikling- motstanden mot kommunistpartiet og katolisme

Sputnik

1957
 • Sovjet oppskyting av rakett i verdensrommet
 • Sputnikksjokk
 • Kappløpet i våpen- og romfartsteknologi

Fidel Castro

1959
 • Fidel Castro tar makt på Cuba
 • Provoserende for USA
 • 1961: Grisebukta
 • USA støtte med eksil cubanere å forsøke styrte Castro

Afrika Avkolonialisering Bakgrunn

1960
 • Nederlag 2VK: tap av legitimitet som sivilisasjonsbærer
 • Japans okkupasjon av Indokina- ønsket ikke kolonimaktene tilbake
 • Delaktige i krigen med soldater
 • Endret maktforhold etter krigen-> USA & Sovjet: holdning til kolonier: open door policy, revolusjonen i Kina (1949)
 • FN: erklæring 1960: alle folks rett til selvstendighet

Afrika Avkolonialisering dypere røtter

1960
 • Røtter i motstand: 1896: Etiopia & Italia, Zulu 1879: slo en engelsk hær
 • 1 & 2 VK: "hvorfor kjempe en krig som ikke er vår"
 • Den panafrikanske bevegelsen: betydning av afroamerikanske intellektuelle
 • be kolonimaktene styrke utdanning & bedre behandling
 • Den indiske kampen for frigjørelse, Gandhi

 • Framvekst av nasjonalistbevegelser etter 2VK: først i UK områder

 • Vestlig utdanningselite: bevisstgjøring

 • Kostbart å holde på makten:

 • Kenya: Mau Mau opprøret VS engelsk-> kostbart å bruke militær-> UK Gulag
  *Skred av frigjøring i Afrika utover 60- tallet, Ghana først(1957)

 • Nasjonalisme rettet mot Europa- ikke bundet mot enkeltstat

 • Unntak: Sør Afrika, 1913: ANC: mot hvite settlere. 1945-94: Apartheid, stemmerett 1994. Sør Rhodesia (Zimbabwe) fri 1980

Afrika avkolonialisering

1960
 • Fleste frigjøring på 60- tallet
 • Algerier: inspirert av Nasser: 1954: opprør- 8års krig-> selvstendig 1962
 • 1956: Tunis & Marokko
 • Ghana gradvis selvstendig 1957, boikott-> frie valg-> militærkupp
 • Nigeria: 1960, UK, militærkupp-> 1970: føderasjon; etnisk mangfold
 • Kenya: 1963, Zimbabwe 1965, mau mau vs briter-> kostbart å holde på makten: Gulag
 • Angola & Mosambik 1975, Portugal- eldre historie- ikke miste båndene- analfabetisme, nasjonalistbevegelse-> cubansk frigjørelse, 2002
 • Sør- Afrika: 1910, hvite, ANC, apartheid: hindre stemmerett, Desmond Tutu: anglikansk biskop for rettferdighet, 1994 Nelson Mandela
 • 1994: Folkemord Rwanda
 • Gjeldskrise fra vestlige banker

Berlinmuren

1961
 • Berlinmuren blir bygd
 • 1961- 1989
 • Dele Vest- og Øst Berlin

Cubakrisen

1962
 • Toppunkt i den kalde krigen
 • Sovjet: raketter, baser i USA bakgård, Khrusjtsjov
 • USA: Raketter i Tyrkia, Kennedy
 • Monroedoktrinen

Palestina- Israel

1964
 • 1964: PLO: Palestinske frigjøringsorganisasjonen: mål utslette Israel
 • Yasir Arafat
 • Israel ikke ta tilbake flyktninger- sikkerhetsrisiko
 • Okkuperte vestbredden etter 6dagers krigen
 • 1967: Seksdagerskrigen: FN krevd Israel ut av Vestbredden- bosettingen som ulovlig- på okkupert territorium- vansklig fredlig forhandlinger i framtiden
 • Israel: hjelp USA & Frankrike-> best militær stat, atombomber- ikke innrømme
 • 1993: Osloavtalen: PLO & israelsk regjering: PLO anerkjente Israel som stat- Palestina? ikke anerkjennes, men utsikt til selvstyre i Gaza og Vestbredden- Ikke trekke ut nybyggerne på Vestbredden
 • Israel atombomber aldri sagt offentlig

USA borgerettigheter

1966
 • 1955- 1968
 • Borgerrettsbevegelse, segregasjon
 • 1955: Rosa Parks
 • 1967: Martin L King, inspirert av Gandhi, mot fattigdom, mot Vietnamkrig , død 1968
 • Malcolm X, frigjøring fra kolonialisme

Nixon til Kina

1971
 • Ping pong politikk

Kina etter Mao

1976
 • Mao død 1976
 • Rask nedbygging av den statlige planleggingsøkonomien, overgang til markedsøkonomi, oppmuntring til utenlandske investeringer
 • slutten 1970: reformpolitikk: utdanning & helse også til fattige
 • Fortsatt kommunisme, mangel ytringsfrihet
 • Mulig å endre den økonomiske politikken uten å endre det politiske system
 • Overgang til demokrati ukjent varighet turbulent overgang. Stort og sammensatt land, kunne gjennomført ettbarnspolitikken demokratisk? Neppe
 • 1978: abort tillatt, ettbarnspolitikken

Invasjon Afghanistan

1979
 • Sovjet støtte kommunistvennlig styre og bremse islamsk vekkelse
 • Styret forsøkte innføre jordreformer og utdanning -> motstand mot marxistisk inspirert styre-> islamsk USA støttet geriljakrig.
 • Sovjet i 10 år-> belastende på omdømme

Irak invasjon Iran

1980
 • Saddam Hussein
 • Irak med våpenstøtte fra USA-> marine aktivt mot Iran
 • USA ikke risikere islamsk aniamerikansk styre i Iran destabilisere hele regionen
 • 8 års lang krig

Mikhail Gorbatsjov politikk i Sovjetunionen

1985
 • 1978- 1991
 • 1985: leder av kommunistpartiet og Sovjet: forbedre økonomien og levestandard
 • Reformer: Glasnost Perestrojka: økonomiske omstruktureringer og partiet mer demokratisk, politisk demokratisering
 • Reforme kommunismen for å bevare systemet- som vesten villet refomere kapitalismen følge av mellomkrigstiden
 • Stor motstand, lite å endre kollektive organiseringen av jordbruket: omfordeling skjedde både i revolusjonene i Etiopia og Kina
 • Frigjøring fra Moskva: Latvia, Litauen, Estland
 • 1990: President, minsk avtalen
 • 1991: Boris Jeltsin: overgang til privatisering og markedsøkonomi-> Slutt på Sovjetunionen

Berlinmurens fall

1989
 • Førte til oppløsing Sovjetunionen
 • Slutt på kald krig

USA etter kald krig

1990
 • Superstat
 • Kapitalisme og demokrati vunnet
 • Reduserte ikke militærutgifter
 • 11 sept 2001- krig mot terror
 • Osama bin Ladens al- Qaida: oppstod 80- t drive ut Sovjet opptrening av USA
 • Taliban tok makt

Latin Amerika

1990
 • USA mindre ingrep politisk- fokuserte mer på terror og midtøsten- USA svekket
 • Flere ledere fra nedre sjikt, som urfolk og kvinner
 • Mot store jordeiere- rettigheter til jord for urfolk
 • 1994 Mexico: Zapatista- opprøret leder Marcos
 • 1996 Guatamala: fredsavtale etter lengste borgerkrig i LA fra 60t
 • 1998 Venezuela: Hugo Chavez-> tilbakeslag for korrupsjon, kritiserte USA terror
 • Ecuador, Peru, Bolivia: bønder mot regjering import av jordbruksvarer USA
 • Evo Morales President Bolivia; bonde, indianer 2005
 • Brasil- handelsforbindelser med Kina, Midtøsten, Afrika- rike land ikke sin vilje

Afrika etter Kald Krig

1990
 • Selskaper står i kø for å utvinne olje, metaller, uran, gull
 • Kina: legger ikke krav som europeiske om styre. Leier store jordområder for å brødfø egen befolkning: Kina, India, Sør- Korea. Ikke krav demokratisering
 • Konflikter redusert også hiv/aids. Fortsatt krise, men framgang

Irak invaderer Kuwait

1990
 • Område hadde tilhørt Irak- og med underjordisk ledning tappet Irak for olje
 • Grunn: større adgang til hav og Kuwaits rikdom
 • Trodde støtten fra USA og Vesten i krig mot Iran- betydde en aksept for Irak som ledende i regionen
 • FN fordømte angrepet-> skjøv tilbake Iraks hær-> bekreftet USAs hegemoni i regionen
 • Frykten for Irak gjorde at Kuwait og Saudia Arabia tillit USA militærbaser
 • Vestlige lands interesse for olje i regionen
 • Saddam Hussein ikke styrtet-> 10år handelsblokade støtte fra FN-> knapphet på mat & medisiner-> halv mill barn døde & hate mot vesten og USA økte

Jugoslavia

1992
 • 1918- 1992
 • Føderasjon: Slovenia, Kroatia, Serbia, Bosnia- Hercegovina, Montenegro, Makedonia + Vojvodia & Kososvo
 • Kommunisme- ikke press fra Moskva
 • Tito
 • Etnisk/religiøse vekkelsesbevegelse
 • Slovenia & Kroatia brøt ut
 • Borgerkrig 1992, Bosnia selvstendig ledet av muslimsk president- sloss mot muslimsk ledelse- etnisk rensing-> NATO bombing Serbia-> fred 1995

Nelson Mandela

1994
 • Første Afrikanske president ved frie valg

GLOBALISERING

2000
 • Først på 80t innen Finanspressen- flyten av kapital
 • 1990/2000: Ny betydning: samfunnet endrer seg i verdenspennende skala
 • økonomiske, politiske, varer, mennesker, fra høy-> lavkostnads land, anbud
 • Neoliberalisme: ønske om finans/handels politikk uten tollmurer, WTO
 • Popkultur, turisme, internett, organisere mennesker, miljø -> En verden vevd sammen i et system avhengig av hverandre
 • Noe nytt? snakke om Globalisering på 1500/1600t. ingen ny epoke
 • Det digimoderne: 2005, digital revolusjon, høyhastighets nett, automatisert

USA okkupasjon Afghanistan & krig Irak

2001
 • Osama bin Laden og al- Qaida
 • Gjennomslag FN og NATO angrep på Afghanistan- selvforsvar: støttet av: Kina, Russland, Pakistan
 • Talibanregjering styrtet raskt-> USA bygge demokrati, sette inn president. Fattigdom & narkotika-> Taliban vant tilbake områder
 • 2003 angrep Irak: Saddam Hussein trussel, atomvåpen? & al- Qaida på territorium
 • protest over hele verden- USA makt arroganse
 • Hevdet: USA trakk ut av Saudi- Arabia-> Irak god olje erstatning
 • Husseins regime falt -> kaos, ødeleggesle. Al- Qaida styrket sin stilling- terrorangrep økte- brudd på menneskerettigheter begått av USA militære ved Guatanamo forsterket USA manglende legitimitet