History 151 midterm dates

Events

Sumerian city-states (Bronze Age begins)

3500 BC

Unification of Egypt

3100 BC

Pyramids in Egypt

2500 BC

Shang dynasty in China

1766 BC - 1122 BC

Hammurabi rules in Babylonia

1750 BC

Amenhotep IV rules in Egypt

1335 BC

Bronze age collapse

1200 BC

Zhou dynasty in China

1122 BC - 256 BC

Homer, Illiad

800 BC

Rome founded

753 BC

Fall of Ninevah

612 BC

Lao Zi

604 BC - 517 BC

New Babylonian conquest of Jerusalem

586 BC

Life of Buddha

563 BC - 483 BC

Cyrus, emperor of Persia

558 BC - 530 BC

Confucius

551 BC - 479 BC

Rome becomes a republic

509 BC

Greco-Persian Wars

492 BC - 480 BC

Period of the Warring States in China

481 BC - 221 BC

Peloponnesian Wars

431 BC - 404 BC

Plato

427 BC - 337 BC

Aristotle

384 BC - 322 BC

Alexander the Great

336 BC - 323 BC

Punic Wars

264 BC - 164 BC

Qin dynasty

221 BC - 207 BC

Han dynasty

206 BC - 220 AD

Julius Caesar dictator

46 BC - 44 BC

Augustus becomes the first Roman "emperor"

31 BC