Lleis educatives

Events

Llei Morano

1857

Primera llei educativa
Taxa d'escolarització només d'un 17 %
Educació obligatòria dels 6 als 9 anys
DIssenyada pel control ideològic

LGE (Llei General d'Educació)

1950

Context: revolució industrial, moviments migratoris cap a ciutats, increment de la demanda educativa. Gran canvi econòmic i social
Educació obligatòria dels 6 als 12 anys
Educació gratuíta i regular
Regulació formació professional
Idees innovadores
Creació de les APA
Impuls de l'escola rural
Sistema memorístic

LODE (Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació)

1985

Llibertat de creació de centres docents amb projecte educatiu propi
Distinció entre escoles públiques i privades
Educació obligatòria fins als 14 anys

Fins ara...

1986

Lleis educatives que no s'ajusten a la realitat de l'època (realitat social, econòmica, política...)
FP desconnectada del món laboral i per darrera del resta d' educació
Ruptura entre edat obligatòria (14 anys) i edat mínimal laboral (16 anys). Això provoca que quedi un "buit" i molts joves d'entre 15 i 16 anys no volen estudiar però tampoc poden fer feina
No es té en compta la diversitat de l'alumnat

LOPEGCD (Llei orgànica de participació, avaluació i govern dels centres docents)

1995

Reforç de la LOGSE
Reforç de l'autonomia dels centres
Llibertat de càtedra
Major qualitat educativa: direcció dels centres, avaluació dels mateixos i de la pràctica dels docents, formació del professorat

LOGSE

Approx. 1995

Etapa preobligatòria 0-3 i 3-6 anys
Etapa post-obligatòria: batxiller, FP (mitjà i superior)
Educació entre els 6 i 16 anys

LOCE

2002

Educació infantil en una etapa única
Es garanteixen places suficients
Dels 3 als 6 anys es fa una introducció de la llengüa estrangera, les TIC, etc.

LOE

2006

Educació de caràcter gratuït i obligatori
Atenció a la diversitat de l'alumnat
Avaluació contínua i global
Dedicar temps diàriament per a la lectura

LOMQE

2013

Actual llei educativa