Antònia Morell Bover

Events

Llei Moyano

1857
 • Només els més afortunat podien tenir una escolaritat regular: taxa d’escolartizació només d’un 17%, escolarització obligatòria dels 6 als 9 anys.
 • Principalment va servir per tenir un control ideològic.

ESDEVENIMENT

1964
 • S'implanteix l'escolaritat obligatòria fins als 14 anys.

LGE (Llei General d'Educació)

1970
 • Degut als canvis socials, a la reste del Món i a la quantitat de persones que volien estudiar, varen invertir un gran capital per a la formació de persones al l’intenció de que progressés el país.
 • EGB obligatòria, dues vies: els que sguien amb estudis primaris i els que seguien el batxillerat.
 • APA (Associació de Pares i Alumnes).

 • Sistema clasista i selectiu, programes tancats i memorístics.(NEGATIU)

OPINIÓ

1972

En la meva opinió, està bé que s'hagin creat primerament la LGE i posteriorment la LODE però encara que m'algrat donaven una educación a les persones, encara havien de evolucionar més ja que bàsicament aquestes lleis estaven sota les ordres del general Francisco Franco.

LODE (Llei Orgànica del Dret a l'Educació)

1985
 • Sorgeix degut a un canvi en el sistema: es democratitza el sistema.
 • Llibertat d'ensenyament: llibertat de creació de centres docents amb projecte educatiu propi, llibertat d'elecció dels centres per part dels pares, llibertat de cátedra, etc.
 • Regulació dels centres docents: distinció entre centres públics i privats i regula els òrgans de dirección dels centres.

REFORMES FINS ARA

1986
 • Manca d’ajustament a la realitat.
 • Estructura i organització no apropiades: taxes fracàs augmenten.
 • Manca d’adequació dels continguts.
 • Ruptura entre EGB i ensenyaments mitjans.
 • Manca de sincronia entre ensenyament bàsic (14 anys) i edat mínima laboral (16 anys).
 • Doble titulació (Certificat/Graduat escolar).
 • FP com a segona categoria, obsoleta i desconnectada del món laboral.
 • No atenció a la diversitat d’alumnat.

LOGSE (Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu)

1990
 • Es reforcen els centres públics invertint més diners en ells, però no s'eliminen els privats.
 • Nou tram educatiu (6 a 16)programes de garantía social (alumnes que no aconsegueixen acabar l’ESO majors de 16 anys).
 • 2 etapes obligatòries: primaria i secundària (dividides en cicles)
 • Etapa preobligatòria: infantil (0 a 3) i (3 a 6)
 • Etapes post obligatòries: batxillerat i FP.

LOPEGCD (Llei Orgànica de Participació, Avaluació i el Govern dels Centres Docents)

1995
 • Promulgada per desenvolupar aspectes de la LOGSE que tenien relació amb la qualitat de l’ensenyament. (primer va ser un decret): reforçar l’autonomia dels centres, capacitat de gestió i participación de diferents sectors com ajuntaments, AMPA…), direció dels centres, avaluació d’aquets i de la pràctica docent, formació del professorat, inspecció educativa, etc.

LOCE (Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació)

2002
 • Educació infantil com etapa única en dos cicles, amb intencionalitat educativa, no obligatòria:  · 0-3: caràcter educatiu i assistencial, impartit per professionals, garanteix places suficients  · 3-6: iniaciació lectoescriptura, habilitats numèriques, llengua estrangera i TIC
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA: vinculada a l’aprenentatge i preparació per l’ESO, Avaluació continua, per evitar el fracàs escolar, Emfàsi en l’atenció a la diversitat i prevenció de dificultats, Sols es pot repetir una vegada.
 • Alumnes estrangers: Programes específics d’aprenentatge a aules específiques en centres ordinaris, Majors de 15 anys que no s’adaptin passen a un PIP.
 • Alumnes amb nee: Introdueix trastorns greus de personalitat, Modalitats d’escolarització: grup ordinari, aules especialitzades i centres d’educació especial, Poden estar a l’ensenyament obligatori fins als 21 anys, Formació laboral específica.
 • Alumnes amb superdotació: Formació del professorat i orientació a les famílies, Escolarització a centres ordinaris o específics, Flexibilització en la duració dels nivells i etapes.

OPINIÓ

2003

Personalment hem pareix molt malament i molt negatiu de cara als nins que reben una educación a l'escola que al 1990 sigui preobligatori infantil i postobligatòri el batxiller i l'FP i que al cap de només 12 anys, degut al canvi polític es canviin les normes i ja només sigui obligatòri l'educació primària i secundària.

LOE (Llei d'Ordenació d'Edicació)

2006
 • Educatió primària: 6 als 12, Carácter gratuït i obligatòri, plans d’orientació i suport, programes d’acompanyament escolar i plans de desenvolupament d’habilitats especials.
 • Avaluació contínua i global.
 • Al segon cicle no té afectes acadèmics, carácter informatiu i orientador.

LOMCE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa)

2013

¿? ¿? ¿? ¿?

OPINIÓ

2016

Pens que durant només uns 26 anys, hi hagi hagut 5 lleis sobre educación i això és degut als canvis polítics tant frequents durant aquets anys.
Actualment està diguem "enlaire" l'actual llei educativa (LOMCE) ja que no tenim govern.
Particularment pens que aspectos com el de l'educació o sanitat, etc no haurien de dependre del govern i per tant quan entrés un nou govern no haurien de poder canviar aquestes lleis tan fàcilment.