La història de la filosofia

Filosofia antiga (s.VI a. C.)

El pas de mite a logos (s.VI a. C.)

600 BC.

Presocràtics

Il·lustració grega (s.V a. C.)

500 BC

Sòcrates, Plató i Aristòtil

Roma i la fi del món antic (s.IV a. C.)

400 BC

Progressiu acostament de la filosofia a la religió

L'hel·lenisme i la recerca de la felicitat (s.IV a. C.)

400 BC

Estoïcisme, epicureisme, cinisme i escepticisme

Síntesis entre el cristianisme i platonisme

400

Agustí d'Hipona (354-430)

Filosofia medieval (de l'any 476 d. C. fins al s.XV)

Síntesis entre el cristianisme i platonisme

400

Agustí d'Hipona (354-430)

Recuperació de part de l'obra d'Aristòtil

1300

Averroes (1126-1198)

Filosofia nominalista

1500

Guillem d'Ockham (1295-1350)

Filosofia renaixentista

Pensament polític modern

1469 AC

Maquiavel (1469-1527)

Reforma protestant

1600

Revolució científica (s.XVI - XVII)

1700

Nicolau Copèrnic (1473-1543), Galileu Galilei (1564-1642) i Isaac Newton (1642-1714)

Filosofia moderna

Racionalisme modern

1600

René Descartes (1596-1650)

Empirisme modern

1700

David Hume (1711-1776)

Idealisme trascendental

1700

Immanuel Kant (1724-1804)

Pensament il·lustrat (s.XVII - XVIII)

1800

John Locke (1632-1704), Jean Jacques Rousseau (1712-1778) i Montesquieu (1689-1755)

Idealisme absolut

1800

G.W.F. Hegel (1770-1831)

Filosofia contemporània

Filòsofs de sospita (s.XIX)

1900

Karl Marx (1818-1883), Friedrich Nietzsche (1844-1900) i Sigmund Freud (1856-1939)

Nous i complèxos corrents filosòfics (s.XX)

2000

La filosofia analítica, l'existencialisme, l'estructuralisme i l'Escola de Frankfurt