Psykologiens utvikling, en oversikt

Filosofiske retninger

Renessansen

1400 - 1600

Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og det som ble "gjenfødt" i denne tidsepoken, var de greske og romerske kulturidealene. Samtidig ble grunnlaget for moderne handel lagt i Italia. Byene blomstret, og de fikk etter hvert en så sterk stilling at de representerte en viktig maktfaktor ved siden av kirken og føydalismen. Handelens maktgrunnlag var kapitalen. Framveksten av kapitalismen i Europa betydde slutten for middelalderen.Den nye situasjonen førte til andre holdninger enn i middelalderen, som for eksempel Humanisme og kunnskapsdyrking. Les avsnittet "Samfunnsforhold" for å få en liten historisk oversikt her: http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/guide/Tidslinjer/Arkitekturhistorie/tekstsider/renessansen/renessansen.htm
Sentrale tenkere: Galilei, Bacon, Descartes. Les frem til "Kant og kritisk teori" her: http://www.psykologtidsskriftet.no/?seks_id=270014&a=2

Rasjonalisme

1600 - 1799

Syn at fornuften og tenkningen, ikke sansene, er de virkelige kunnskapskildene.
Viktige representanter: Descartes, Spinoza, Leibniz.
Kilde: https://snl.no/rasjonalisme%2Ffilosofi

Britisk empirisme

1600 - 1799

Empirisme, erfaringslære, erfaringsfilosofi; læren om at alle påstander om virkeligheten skal ha sitt grunnlag i erfaringen og at den er vår eneste kunnskapskilde
Kilde: https://snl.no/empirisme%2Ffilosofi

Mekanisme

1600 - 1799

Mekanisme, er filosofisk system der alle foreteelser blir forklart som resultat av mekaniske (fysiske og kjemiske) krefter(https://snl.no/mekanisme/filosofi). De mente at vi kunne forstå mennesket som styrt av naturvitenskapelige lover, og var inspirert av bl.a Galilei og Newton. Hjertet, som tidligere ble beskrevet som sjelens bolig, ble nå sett på som det den var; en sentral del av blodomløpet (Kilde: s 10: http://psykologi.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=68672)

Vitalisme

1600 - 1799

Vitalisme, det syn at livet ikke kan forklares ut fra fysikalsk-kjemiske årsaker alene, men forutsetter en særlig livskraft eller et livsprinsipp som ikke finnes i den anorganiske natur.
(anorganisk:Uorganisk: som angår stoffer som ikke finnes i levende organismer).
Kilde: https://snl.no/vitalisme

Opplysningstiden

1688 - 1789

Opplysningstiden, samlebetegnelse for en europeisk intellektuell bevegelse mellom den engelske (1688) og den franske revolusjonen (1789), en bevegelse som fremhevet fornuften som rettesnor i alle tilværelsens forhold.
Felles for bevegelsens ytringer var et opprør mot tradisjonelle autoriteter, især stat og kirke, og et krav om at de skulle vise sin berettigelse overfor fornuften, den nye autoritet.
Sentrale tenkere: Voltaire, Rousseau, Locke, Hume, Kant.
To dominerende grupper; rasjonalistene og empiristene.
Kilde: https://snl.no/opplysningstiden

Viktige personer

Galileo

1564 - 1642

Descartes

1596 - 1650

Isaac Newton

1642 - 1727

Wilhelm Wundt

1832 - 1920

Sigmund Freud

1856 - 1939

J.B. Watson

1878 - 1958

Jean Piaget

1896 - 1980

A. Maslow

1908 - 1970

Alfred Bandura

1925

Viktige datoer

Darwin utgir "Artenes Opprinnelse"

1859

Wundt grunnlegger et psykofysisk laboratorium i Lepzig

1879

Tripletts eksperiment; Sosial Fasilitering

1898

Freud utgir "Drømmetydning"

1899

Watson utgir "Psychology as the behaviorist views it"

1913

Piaget utgir "Origins of intelligens in the children"

1936

Maslow utgir "Motivation and Personality"

1954

Milgams eksperiment: Lydighet

1961