Ezra Nehemiah

Dates

538 BC
536 BC
520 BC
516 BC
458 BC
445 BC
433 BC

Rulers Of Persia

559 BC - 530 BC
530 BC - 522 BC
522 BC
522 BC - 486 BC
486 BC - 465 BC
465 BC - 424 BC
424 BC - 404 BC
404 BC - 359 BC
359 BC - 338 BC
338 BC - 336 BC
336 BC - 330 BC

Other

520 BC - 502 BC
464 BC - 454 BC
449 BC - 446 BC