კერესელიძე

Events

Fever

May 9, 2016 - May 14, 2016

Fever

May 17, 2016 - May 21, 2016

Rash/Itching

May 18, 2016 - May 21, 2016

Lymphadenopathy

May 18, 2016 - May 21, 2016

Oral hyeremia

May 18, 2016 - May 21, 2016

Hepatitis

May 20, 2016 - May 21, 2016

lab

leucopenia/neutropenia

May 14, 2016

only neutrophilia

May 17, 2016

lymphopenia

May 18, 2016

leucocitosis/neutrophilia

May 18, 2016

neuptrphillia

May 20, 2016

lymphopenia

May 20, 2016

leucocytosis/neutrophilia

May 21, 2016