Chinese Dynasties

Main

Neolithic Era

4000 BC - 2852 BC

Three Sovereigns & Five Emperors

2852 BC - 2194 BC

Xia Dynasty

2194 BC - 1675 BC

Shang Dynasty

1675 BC - 1034 BC

Zhou Dynasty

1034 BC - 361 BC

Warring States - Qin Unified

475 BC - 221 BC

Han Dynasty

206 BC - 221 AD

Three Kingdoms

221 AD - 265 AD

Jin Dynasty

265 AD - 386 AD

Southern and Northern Dynasties

386 AD - 581 AD

Sui Dynasty

581 AD - 618 AD

Tang Dynasty

618 AD - 907 AD

Five Dynasties & Ten Kingdoms

907 AD - 979 AD

Song Dynasty

960 AD - 1279 AD

Liao Dynasty

979 AD - 1125 AD

Western Xia Dynasty

1038 AD - 1115 AD

Jin Dynasty

1115 AD - 1260 AD

Yuan Dynasty

1260 AD - 1368 AD

Ming Dynasty

1368 AD - 1644 AD

Qing Dynasty

1644 AD - 1912 AD

Republic of China

1912 AD - 1949 AD