Kings of Israel & Judah (Phil)

Kings of Israel

Saul 40 years

1050 bc - 1010 bc

David 40 years

1010 bc - 970 bc

Solomon 40 years

970 bc - 930 bc

Jeroboam I 22 years

930 bc - 909 bc

Nadab 2 years

909 bc - 908 bc

Baasha 24 years

908 bc - 886 bc

Elah 2 years

886 bc - 885 bc

Zimri 7 days

885 bc

Omri 12 years

885 bc - 874 bc

Ahab 22 years

874 bc - 853 bc

Ahaziah 2 years

853 bc - 852 bc

Jehoram (Joram) 12 years

852 bc - 841 bc

Jehu 28 years

841 bc - 814 bc

Jehoahaz 17 years

814 bc - 798 bc

Jehoash (Joash) 16 years

798 bc - 782 bc

Jerboam II 41 years

793 bc - 753 bc

Zechariah 6 months

754 bc

Shallum 1 month

753 bc

Pekah 20 years

752 bc - 732 bc

Menahem 10 years

752 bc - 742 bc

Pekahiah 2 years

742 bc - 740 bc

Hoshea 9 years

732 bc - 723 bc

Prophets

Ahijah

930 bc - 909 bc

Jehu

908 bc - 886 bc

Elijah

866 bc - 835 bc

Micaiah

860 bc - 853 bc

Elisha

852 bc - 795 bc

Obadiah

845 bc - 842 bc

Joel

830 bc - 815 bc

Jonah

783 bc - 760 bc

Amos

764 bc - 748 bc

Hosea

755 bc - 720 bc

Isaiah

740 bc - 680 bc

Micah

730 bc - 710 bc

Jeremiah

630 bc - 575 bc

Zephaniah

628 bc - 620 bc

Nahum

627 bc - 612 bc

Habakkuk

610 bc - 600 bc

Daniel

605 bc - 538 bc

Ezekiel

593 bc - 570 bc

Haggai

520 bc - 517 bc

Zechariah

520 bc - 480 bc

Malachi

435 bc

Kings of Judah

Rehoboam 17 years

930 bc - 913 bc

Abijah 3 years

913 bc - 910 bc

Asa 41 years

910 bc - 869 bc

Jehoshaphat 25 years

872 bc - 848 bc

Jehoram 8 years

853 bc - 841 bc

Ahaziah 1 year

841 bc

Athaliah 7 years

841 bc - 835 bc

Joash 40 years

835 bc - 796 bc

Amaziah 29 years

796 bc - 767 bc

Azariah (Uzziah) 52 years

792 bc - 740 bc

Jotham 16 years

750 bc - 732 bc

Ahaz 16 years

732 bc - 715 bc

Hezekiah 29 years

715 bc - 686 bc

Manasseh 55 years

696 bc - 642 bc

Amon 2 years

642 bc - 640 bc

Josiah 31 years

640 bc - 609 bc

Jehoiakim 11 years

609 bc - 598 bc

Jehoahaz 3 months

609 bc

Jehoiachin 3 months

597 bc

Zedekiah 11 years

597 bc - 586 bc

Enemy Nations

Assyria

933 bc - 609 bc

Egypt

730 bc - 485 bc

Babylon

626 bc - 539 bc

Persia

550 bc - 329 bc

Important Dates

Kingdom divided 930BC

930 bc

Damascus/Syria Falls (Assyria) 732BC

732 bc

Samaria Falls/Israel (Assyria) 722BC

722 bc

Ninevah Falls/Assyria (Babylon) 612BC

612 bc

1st Deportation (Daniel) 606-605BC

606 bc - 605 bc

2nd Deportation (Ezekiel) 597BC

597 bc

Jerusalem Falls/Judah (Babylon) 586BC

586 bc

Fall of Babylon (Persia) 539BC

539 bc

1st Return, Temple started (Zerubbabel) 536BC

536 bc

Building of Temple resumed 520BC

520 bc

Temple Finished 516BC

516 bc

2nd Return (Ezra) 458BC

458 bc

3rd Return (Nehemiah) 444BC

444 bc