Nelson

Event

Israel Exiled To Babylon

722 bc

Assyria Takes 46 Cities

0701 bc

Fall of Ninevah

0612 bc

Assyria Defeated

0612 bc

Battle of Megido

0609 bc

Exile of Judah

0606 bc

Exile of Judah

0597 bc

Jerusalem Falls to Babylon

0586 bc

Exile of Judah

0586 bc

Fall of Babylon

0539 bc

1st Return of Exiles

0539 bc

Temple Foundation Laid

0536 bc

Temple Finished

0516 bc

Ezra came to Jerusalem

0458 bc

Nehemiah came to Jerusalem

0444 bc

United Kingdom Kings (All of Israel)

Saul

1050 bc - 1010 bc

David

1010 bc - 970 bc

Solomon

0970 bc - 0930 bc

Northern Kings (Israel)

Jeroboam

0931 bc - 0909 bc

Nadab

0909 bc - 0908 bc

Baasha

0908 bc - 0885 bc

Elah

0885 bc - 0884 bc

Zimri

0884 bc - 0883 bc

Omri

0884 bc - 0873 bc

Ahab

0873 bc - 0852 bc

Ahaziah

0852 bc - 0851 bc

Jehoram

0851 bc - 0842 bc

Jehu

0842 bc - 0815 bc

Jehoahaz

0819 bc - 0804 bc

Jehoash

0805 bc - 0790 bc

Jeroboam 2

0790 bc - 0750 bc

Zechariah

0750 bc - 0749 bc

Menahem

0749 bc - 0738 bc

Shallum

0749 bc - 0748 bc

Pekaniah

0738 bc - 0736 bc

Pekah

0736 bc - 0732 bc

Hashea

0732 bc - 0722 bc

Southern Kings (Judah)

Rehaboam

0930 bc - 0913 bc

Abijam

0913 bc - 0910 bc

Asa

0910 bc - 0869 bc

Jehoshaphat

0872 bc - 0848 bc

Ahaziah

0853 bc - 0852 bc

Jehoram

0853 bc - 0841 bc

Athaliah

0841 bc - 0835 bc

Joash

0835 bc - 0796 bc

Amaziah

0796 bc - 0767 bc

Uzziah

0792 bc - 0740 bc

Ahaz

0735 bc - 0715 bc

Hezekiah

0715 bc - 0686 bc

Manasseh

0697 bc - 0642 bc

Aman

0642 bc - 0640 bc

Josiah

0640 bc - 0609 bc

Jehoahaz

0609 bc - 0608 bc

Jehoiakim

0609 bc - 0598 bc

Jehoiachin

0598 bc - 0597 bc

Zedekiah

0597 bc - 0586 bc

Northern Prophets (Israel)

Elijah

0874 bc - 0846 bc

Elisha

0848 bc - 0847 bc

Jonah

0785 bc - 0750 bc

Amos

0762 bc - 0761 bc

Hosea

0755 bc - 0715 bc

Southern Prophets (Judah)

Obadiah

0841 bc - 0831 bc

Joel

0835 bc - 796 bc

Isaiah

0740 bc - 0680 bc

Micah

0735 bc - 0700 bc

Nahum

0650 bc - 0620 bc

Zephaniah

0640 bc - 0620 bc

Jeremiah

0627 bc - 0585 bc

Habakkuk

0607 bc - 0604 bc

Daniel

0606 bc - 0536 bc

Ezekiel

0592 bc - 0570 bc

Zechariah

0520 bc - 0518 bc

Haggai

0520 bc - 0519 bc

Malachi

0450 bc - 0430 bc

United Kingdom Prophets

Samuel

1050 bc - 1030 bc

Gad/Nathan

1027 bc - 0925 bc

Assyria

Ashur-dan

0933 bc - 0910 bc

Tiglathpileser

0745 bc - 0727 bc

Shalmaneser V

0727 bc - 0722 bc

Sargon 2

0722 bc - 705 bc

Fall of Samaria

Sennacherib

0705 bc - 681 bc

Esarhaddon

0681 bc - 0609 bc

Ashurbanipal

0669 bc - 0633 bc

Ashuratililani

0633 bc - 0629 bc

Sinsharshkun

0629 bc - 0612 bc

Ashuraballit 2

0612 bc - 0609 bc

Babylon

Naboplassar

0626 bc - 0605 bc

Nebuchadnezzar

0605 bc - 0562 bc

Fall of Jerusalem 586 BC

Evil-Merodach

0562 bc - 0560 bc

Nenglessar

0560 bc - 0556 bc

Libishi-Murduk

0556 bc - 0555 bc

Nabonidius

0556 bc - 0534 bc

Belshazzar

0553 bc - 0530 bc

Syria

Hezion

0940 bc - 0915 bc

Tabrimman

0915 bc - 0890 bc

Beh-Hahad 1

0890 bc - 0860 bc

Ben-Hadad 2

0860 bc - 0841 bc

Hazael

0841 bc - 0806 bc

Ben-Hadad 3

0806 bc - 0750 bc

Rezin

0750 bc - 0732 bc

Egypt

Shishak

0945 bc - 0924 bc

Kingdom Divided

0931 bc

Osarkon 1

0924 bc - 0889 bc

Takelot 1

0889 bc - 0874 bc

Osarkon 2

0874 bc - 0850 bc

Takelot 2

0850 bc - 0825 bc

Shasheng 3

0825 bc - 0773 bc

Pami

0773 bc - 0767 bc

Shonshenq 5

0767 bc - 0730 bc

Piankehi

0747 bc - 0716 bc

Shabaka

0716 bc - 0702 bc

Taharka

0690 bc - 0664 bc

Tantanani

0664 bc - 0656 bc

Psamtikl

0654 bc - 0610 bc

Necho

0610 bc - 0595 bc

Psamtik 2

0595 bc - 0570 bc

Amasis

0570 bc - 0526 bc

Persia

Cyrus

0559 bc - 0530 bc

Cambyses

0530 bc - 0522 bc

Darius

0521 bc - 0485 bc

Xerxes

0485 bc - 465 bc

Artexerxes

0465 bc - 0424 bc

Meades

Cyaxarxes

0625 bc - 0585 bc

Astyages

0585 bc - 0550 bc