Jon Thompson

Kings - Southern Kingdom (Judah)

Saul

1050 bc - 1010 bc

David

1010 bc - 970 bc

Solomon

0970 bc - 0930 bc

Rehoboam

0931 bc - 0913 bc

1 Kings 14:21-31; 2 Chronicles 9:31-12:16

Abijah

0913 bc - 0911 bc

1 Kings 15:1-8; 2 Chronicles 13:1-14:1

Asa

0911 bc - 0870 bc

1 Kings 15:9-24; 2 Chronicles 14:1-16:14

Jehoshaphat

0873 bc - 0848 bc

1 Kings 22:41-50; 2 Chronicles 17:1 - 21:1

Jehoram

0848 bc - 0841 bc

2 Kings 8:16-24; 2 Chronicles 21:1-20

Ahaziah

0841 bc

2 Kings 8:25-9:29; 2 Chronicles 22:1-9

Queen Athaliah

0841 bc - 0835 bc

2 Kings 11:1-20; 2 Chronicles 22:10-23:21

Joash

0835 bc - 0796 bc

2 Kings 11:21 - 12:21; 2 Chronicles 24:1-27

Amaziah

0796 bc - 0767 bc

2 Kings 14:1-20; 2 Chronicles 25:1-28

Uzziah (Azariah)

0792 bc - 0740 bc

2 Kings 15:1-7; 2 Chronicles 26:1-23

Jotham

0750 bc - 0731 bc

2 Kings 15:32-38; 2 Chronicles 27:1-9

Ahaz

0731 bc - 0715 bc

2 Kings 16:1-20; 2 Chronicles 28:1-27

Hezekiah

0715 bc - 0686 bc

2 Kings 18:1-20:21; 2 Chronicles 29:1-32:33; Isaiah 36:1-39:8

Manasseh

0696 bc - 0642 bc

2 King 21:1-18; 2 Chronicles 33:1-20

Amon

0642 bc - 0640 bc

2 Kings 21:19-26; 2 Chronicles 33:21-25

Josiah

0640 bc - 0609 bc

2 Kings 22:1-23:30; 2 Chronicles 34:1 - 35:27

Jehoahaz

0609 bc

3 Months

2 Kings 23:31-34; 2 Chronicles 36:1-4; Jeremiah 22:1-12

Jehoiakim

0609 bc - 0598 bc

2 Kings 23:34 - 24:7; 2 Chronicles 36:4-8; Jeremiah 22:13-23;26;36

Jehoiachin

0598 bc

3 months

2 Kings 24:8-17
2 Chronicles 36:9, 10
Jeremiah 22:24-30; 52:31-34

Zedekiah

0597 bc - 0586 bc

2 King 24:17-25:7
2 Chronicles 36:11-21
Jeremiah 39:1-10; 52:1-11

Kings - Northern Kingdom

Saul

1050 bc - 1010 bc

David

1010 bc - 0970 bc

Solomon

0970 bc - 0930 bc

Jeroboam I

0931 bc - 0910 bc

1 King 11:26-40; 12:1-14:20
2 Chronicles 10:1-11:4;11:13-16; 13:2-20

Nadab

0910 bc

1 King 15:25-31

Baasha

0909 bc - 0886 bc

1 King 15:16-22, 27-29, 32-34; 16:1-7

Elah

0886 bc

1 King 16:8-14

Zimri

0885 bc

7 day reign.

1 King 16:9-12, 15-20

Omri

0885 bc - 0874 bc

1 King 16:16-18, 21-28

Ahab

0874 bc - 0853 bc

1 King 16:29 - 22:40
2 Chronicles 18:1-34

Ahaziah

0853 bc

1 King 22:51 2 King 1:18
2 Chronicles 20:35-37

Joram

0852 bc - 0841 bc

2 Kings 3:1-9:26

Jehu

0841 bc - 0814 bc

2 King 9:1 - 10:36

Jehoahaz

0814 bc - 0798 bc

2 King 13:1-9

Jehoash

0798 bc - 0782 bc

2 King 13:10-13, 25; 14:8-16
2 Chronicles 25:17-24

Jeroboam II

0793 bc - 0753 bc

2 Kings 14:23-29

Zechariah

0753 bc

6 Months

2 Kings 15:8-12

Pekah

0752 bc - 0732 bc

2 Kings 15:25, 27-31;16:5
2 Chronicles 28:5, 6
Isaiah 7:1

Shallum

0752 bc

1 month

2 Kings 15:10, 13-15

Menahem

0752 bc - 0742 bc

2 Kings 15:14, 16-22

Pekahiah

0742 bc - 0740 bc

2 Kings 15:23-26

Hoshea

0732 bc - 0722 bc

2 Kings 15:30; 17:1-6; 18:9, 10

Prophets - North

Samuel

1050 bc - 1020 bc

Nathan/Gad

1020 bc - 0970 bc

Elijah

0874 bc - 0846 bc

Elisha

0848 bc - 0800 bc

Jonah

0785 bc - 0750 bc

Amos

0762 bc

Hosea

0755 bc - 0715 bc

Prophets - South

Samuel

1050 bc - 1020 bc

Nathan/Gad

1020 bc - 0970 bc

Obadiah

0841 bc - 0831 bc

Joel

0835 bc - 0796 bc

Isaiah

0740 bc - 0680 bc

Micah

0735 bc - 0700 bc

Nahum

0650 bc - 0620 bc

Zephaniah

0640 bc - 0620 bc

Jeremiah

0627 bc - 0585 bc

Haggai

0620 bc

Habakkuk

0607 bc - 0604 bc

Daniel

0606 bc - 0536 bc

Ezekiel

0592 bc - 0570 bc

Zechariah

0520 bc - 0518 bc

Malachi

0450 bc - 0430 bc

Major Events

Divided Kingdom

0931 bc

North Kingdom - Exile

0722 bc

Cities Taken - Assyria

0701 bc

46 Cities taken of Judah by Assyria

Assyria Defeated

0612 bc

Battle of Meggido

0609 bc

1st Exile Judah

0606 bc

2nd Exile Judah

0597 bc

3rd Exile Judah

0586 bc

Fall of Jerusalem

0586 bc

First Return Exiles

0539 bc

Fall of Babylon

0539 bc

Temple Foundation Laid

0536 bc

Temple Finished

0516 bc

Ezra to Jerusalem

0458 bc

Nehemiah to Jerusalem

0444 bc

Major Powers

Ashur-dan II

0933 bc - 0910 bc

Assyria

Shalmaneser III

0859 bc - 0824 bc

Assyria

Shalmaneser IV

0783 bc - 0773 bc

Assyria

Tiglath-pileser III

0745 bc - 0727 bc

Assyria

Osorkon IV

0730 bc - 0715 bc

Egypt

Shalmaneser V

0727 bc - 0722 bc

Assyria

Sargon II

0722 bc - 0705 bc

Assyria

Sennacherib

0705 bc - 0681 bc

Assyria

Tirhakah

0690 bc - 0664 bc

Egypt

Phraotes

0670 bc - 0650 bc

Media

Naboplassar

0626 bc - 0605 bc

Babylonia

Cyaxeres

0625 bc - 0585 bc

Media

Necho

0610 bc - 0595 bc

Egypt

Nebuchadnezzar

0605 bc - 0561 bc

Babylonia

Cambyses I

0600 bc - 0559 bc

Persia

Astyges

0585 bc - 0550 bc

Media

Evil-merodach

0562 bc - 0560 bc

Babylonia

Nenglessar

0560 bc - 0556 bc

Babylonia

Cyrus II

0559 bc - 0530 bc

Persia

Nabonidius

0556 bc - 0534 bc

Babylonia

Labishi-Murduk

0556 bc

Babylonia

Belshazzar

0553 bc - 0539 bc

Persia

Darius

0522 bc - 0486 bc

Persia

Xerxes

0486 bc - 0465 bc

Persia

Artaxerxes I

0465 bc - 0425 bc

Persia